402/2009

Given i Helsingfors den 4 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 juni 2008 om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (418/2008) 1 § 2 mom., 3 och 4 §, 5 § 3 mom., 6 § och rubriken för 12 § samt

fogas till 12 § ett nytt 2 mom. och till förordningen en ny 14 a §, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 avdelning II i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 73/2009 och för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008, nedan tillämpningsförordningen.

3 §
Integrerat administrations- och kontrollsystem

Vid anordnandet av övervakningen iakttas vad som föreskrivs i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd samt i tillämpliga delar vad som föreskrivs om det integrerade administrations- och kontrollsystemet i rådets förordning om gårdsstöd och i tillämpningsförordningen.

4 §
Tillsynsmyndighet

Arbets- och näringscentralerna verkställer kontrollerna.

Den som utför övervakning ska ha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av arbets- och näringscentralen utfärdad handling som styrker inspektionsrätten. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan kontrollen inleds.

5 §
Övervakningsprotokoll

Den tjänsteman vid arbets- och näringscentralen som har verkställt kontrollen ska underteckna övervakningsprotokollet och lämna en kopia av det till jordbrukaren.

6 §
Vad som ska övervakas

På gården ska det kontrolleras att grundvillkoren och de valda tilläggsvillkoren för stödet för djurens välbefinnande iakttas samt hur många djuren är.

12 §
Tilläggsvillkor

Om försummelsen att iaktta tilläggsvillkoren är lindrig, under fem procent, kan man i stället för det som föreskrivs i 1 mom. ge en anmärkning.

3 kap.

Påföljder

14 a §
Överföring av förbindelse

Om en överföring av förbindelse enligt 9 § 1 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) inte inom utsatt tid har anmälts till den myndighet som har beviljat stödet, minskas det stöd som beviljas enligt grund- och tilläggsvillkoren med 1 procent.


Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 juni 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.