401/2009

Given i Helsingfors den 4 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 7 juni 2007 om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag (660/2007) 1 § 2 mom., 3, 4 och 8 §, 9 § 1 och 3 mom., 10, 12, 17 och 18 § och 19 § 2 mom., av dem 8 § 1 mom. och 12 § sådana de lyder i förordning 368/2008, samt

fogas till 13 § ett nytt 4 mom., till 14 § ett nytt 4 mom., och till förordningen en ny 21 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 avdelning II i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 73/2009 och för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008, nedan tillämpningsförordningen.

3 §
Integrerat administrations- och kontrollsystem

Vid anordnandet av övervakningen iakttas vad som föreskrivs i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd samt i tillämpliga delar vad som föreskrivs om det integrerade administrations- och kontrollsystemet i rådets förordning om gårdsstöd och i tillämpningsförordningen.

4 §
Tillsynsmyndighet

Arbets- och näringscentralerna verkställer kontrollerna.

Den som utför övervakningen ska ha ett övervakningspass med en fullmakt av jord- och skogsbruksministeriet eller Landsbygdsverket eller en av arbets- och näringscentralen utfärdad handling som styrker rätten att utföra kontroller. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan en kontroll på plats inleds.

8 §
Gröngödslingsvall

Kompensationsbidrag, stöd för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och specialstöd enligt 45 och 46 § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd betalas inte för sådan åkerareal där villkoren för anläggning eller användning av gröngödslingsvall inte har iakttagits.

Kompensationsbidrag, stöd för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och specialstödet enligt de paragrafer som nämns i 1 mom. betalas inte under ansökningsåret för en växtartsgrupp om den sammanräknade arealen av de avförda skiftena överstiger 20 procent av den vid övervakningen godkända arealen för växtartsgruppen avseende kompensationsbidraget, stödet för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och specialstödet enligt de paragrafer som nämns i 1 mom.

Om gröngödslingsvallens areal utgör mer än 50 procent av den sammanräknade arealen för de stödberättigande skiftena, betalas för den överstigande delen inget kompensationsbidrag, inget stöd för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och inget specialstöd enligt de paragrafer som nämns i 1 mom.

9 §
Skörd

Kompensationsbidrag, stöd för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och specialstöd enligt 45, 46, 54 a och 54 c § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd betalas inte för åkerareal där skörd inte bärgats, om inte åkerarealen är en sådan i 59―61 § i den förordningen avsedd åkerareal som sköts.


Kompensationsbidrag, stöd för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och specialstöd enligt 45, 46, 54 a och 54 c § i den förordning son nämns i 1 mom. betalas inte under ansökningsåret för en växtartsgrupp om den sammanräknade arealen av de avförda skiftena överstiger 20 procent av den vid övervakningen godkända arealen för växtartsgruppen avseende kompensationsbidraget, stödet för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och specialstödet enligt de paragrafer som nämns i 1 mom.

10 §
Minimikraven för miljöstöd

Bestämmelser om övervakning av minimikraven för miljöstöd och fastställande av påföljder finns i artikel 51 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och i artiklarna 19―24 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

12 §
Naturvårdsåker

Stöd för basåtgärder i samband med miljöstödet betalas inte för areal där villkoren för anläggande eller skötsel av sådan naturvårdsåker som avses i 2 § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd inte har iakttagits.

Stöd för basåtgärder i samband med miljöstödet betalas inte under ansökningsåret för en växtartsgrupp om den sammanräknade arealen av de avförda skiftena överstiger 20 procent av den vid övervakningen godkända arealen för växtartsgruppen avseende stödet för basåtgärder i samband med miljöstödet.

Om jordbrukaren har förbundit sig att varje år som naturvårdsåker hålla minst 0,5 hektar och 5 procent av en i samband med miljöstöd berättigande åkerareal utan att detta krav uppfylls på gården, betalas inte stöd för naturvårdsåker, och stödet för basåtgärder i samband med miljöstödet minskas med 1―5 procent.

13 §
Gödsling av jordbruksgrödor

Om gödslingsnivån inte kan konstateras vid övervakningen på grund av bristfälliga handlingar, ska stödet för basåtgärder minskas med 9 procent.

14 §
Gödsling av trädgårdsväxter

Om gödslingsnivån inte kan konstateras vid övervakningen på grund av bristfälliga handlingar, ska stödet för basåtgärder minskas med 9 procent.

17 §
Tilläggsåtgärder

Stödet för en tilläggsåtgärd som gården valt ska minskas med 30―100 procent och stödet för basåtgärder sänkas med 1―5 procent för varje försummad tilläggsåtgärd, om villkoren för tilläggsåtgärden inte har uppfyllts.

Om gården har valt en tilläggsåtgärd i strid mot bestämmelserna i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd, betalas inget stöd för tilläggsåtgärden och det stöd som betalats för tilläggsåtgärden under tidigare år återkrävs.

18 §
Tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter

Stödet för en tilläggsåtgärd som gården valt ska minskas med 30―100 procent och stödet för basåtgärder sänkas med 1―5 procent för varje försummad tilläggsåtgärd, om villkoren för tilläggsåtgärden inte har uppfyllts.

Om gården har valt en tilläggsåtgärd i strid mot bestämmelserna i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd, betalas inget stöd för tilläggsåtgärden och det stöd som betalats för tilläggsåtgärden under tidigare år återkrävs.

19 §
Avtal om miljöspecialstöd

Om villkor i specialstödsavtal inte har iakttagits, minskas stödet enligt specialstödsavtalet med 1―100 procent och stödet för basåtgärder med 1―5 procent. Om flera villkor i specialstödsavtal har försummats sammanräknas procenttalen för påföljderna. Den sammanräknade minskningen av stödet för basåtgärder kan vara högst 5 procent. Om villkoren i ett specialstödsavtal inte alls har uppfyllts betalas inget stöd enligt specialstödsavtalet och stödet för basåtgärder minskas med 5 procent.


5 kap.

Särskilda bestämmelser

21 a §
Överföring av förbindelse och avtal

Om en överföring av förbindelse och avtal enligt 9 § 1 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) inte inom utsatt tid har anmälts till den myndighet som har beviljat stödet, minskas kompensationsbidraget, stödet för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och stödet enligt specialstödsavtalet med 1 procent.


Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 juni 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.