400/2009

Given i Helsingfors den 4 juni 2009

Statsrådets förordning om övervakning av kompensationsbidrag och miljöstöd för programperioden 2000―2006 och avtal om miljöspecialstöd för programperioden 1995―1999

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 13 § 1 mom. i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), sådana de lyder, det förstnämnda momentet sådant i lag 423/2007 och det sistnämnda momentet i lag 428/2007:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om övervakning av det kompensationsbidrag och det miljöstöd som avses i kapitel V och VI i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, nedan EUGFJ-förordningen, och som ingår i det horisontella program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet 2000―2006 som Europeiska gemenskapernas kommission godkänt, och om övervakning av den stödordning som avses i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2080/92 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, samt om påföljderna vid försummelse av stödvillkoren.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i avdelning II kapitel 4 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 73/2009 och för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kontrollförordningen för programperioden 2000―2006 kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden,

2) förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000),

3) basåtgärder sådana basåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket som avses i 15 § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd,

4) tilläggsåtgärder sådana tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket som avses i 16 § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd,

5) specialstöd stöd som betalas på basis av ett avtal som gäller miljöspecialstöd för jordbruket.

3 §
Integrerat administrations- och kontrollsystem

Vid anordnandet av övervakningen iakttas vad som föreskrivs i kontrollförordningen för programperioden 2000―2006 samt i tillämpliga delar vad som föreskrivs om det integrerade administrations- och kontrollsystemet i rådets förordning om gårdsstöd och i tillämpningsförordningen.

4 §
Tillsynsmyndighet

Arbets- och näringscentralerna är tillsynsmyndigheter.

Den som utför övervakningen ska ha ett övervakningspass eller någon annan handling som styrker rätten att utföra kontroller. Handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant.

5 §
Stödvillkor som ska övervakas

På gården ska kontrolleras att de stödvillkor iakttas som gäller

1) kompensationsbidrag,

2) allmänna förutsättningar för beviljande av miljöstöd,

3) basåtgärder i samband med miljöstödet,

4) de tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet som valts,

5) avtal om miljöspecialstöd,

6) stöd för åkerbeskogning,

7) miljöspecialstöd för programperioden 1995―1999.

6 §
Övervakning av arealer

Bestämmelser om övervakning av arealer och skiften finns i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (591/2007).

7 §
Påföljder vid försummelse

Bestämmelser om påföljder vid försummelse av stödvillkoren finns i kapitel II avsnitt 6 i kontrollförordningen för programperioden 2000―2006.

Om stödvillkoren inte iakttas ska stödet minskas eller dras in. När stödet minskas ska hänsyn tas till hur omfattande och allvarlig försummelsen har varit. Om försummelsen är lindrig ges en anmärkning om den.

2 kap.

Övervakning av verksamhetskrav

8 §
Skörd

Kompensationsbidrag betalas inte för åkerareal där skörd inte bärgats, om det inte är fråga om icke odlade åkerarealer som sköts, gröngödslingsarealer, arealer för honungsproduktion, skördeskadearealer och arealer med utvintringsskador, skyddsremsor, dikesrenar eller odlingstekniska vändtegar.

Om de stödvillkor som hänför sig till skörd inte har iakttagits på en åkerareal, ska åkerarealen dras av från den för växtartsgruppen godkända arealen innan de avdrag för påföljder som hänför sig till arealen har gjorts.

Kompensationsbidrag betalas inte under stödåret för en växtartsgrupp om den sammanräknade arealen av de avförda skiftena överstiger 20 procent av den vid övervakningen godkända arealen för växtartsgruppen avseende kompensationsbidraget.

9 §
Gröngödslingsvall

Kompensationsbidrag, stöd för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och specialstöd som avses i 25 och 25 a § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd betalas inte för åkerareal där villkoren för anläggning eller användning av gröngödslingsvall inte har iakttagits.

Bidrag eller stöd som avses i 1 mom. betalas inte under stödåret för en växtartsgrupp om den sammanräknade arealen av de avförda skiftena överstiger 20 procent av den vid övervakningen godkända arealen för växtartsgruppen avseende kompensationsbidraget, stödet för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och det specialstöd som avses i 25 och 25 a § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd.

Om gröngödslingsvallens areal utgör mer än 50 procent av den sammanräknade arealen för de stödberättigande skiftena, betalas för den överstigande delen inget sådant bidrag eller stöd som avses 1 mom.

10 §
Normal god jordbrukarsed

Stöd för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och specialstöd betalas inte för åkerareal där normal god jordbrukarsed inte har iakttagits.

Om normal god jordbrukarsed inte har iakttagits på en åkerareal, ska åkerarealen dras av från den för växtartsgruppen godkända arealen innan de avdrag för påföljder som hänför sig till arealen har gjorts.

Stöd betalas inte under stödåret för en växtartsgrupp om den sammanräknade arealen av de avförda skiftena överstiger 20 procent av den vid övervakningen godkända arealen för växtartsgruppen avseende stöd för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och specialstöd.

Om de allmänna miljöföreskrifter som hör till normal god jordbrukarsed och de förpliktelser som följer av lagstiftningen inte har iakttagits, sänks stödet med 1―20 procent.

Om den försummelse som avses i 1 mom. är allvarlig, betalas inget stöd.

3 kap.

Påföljder som gäller basåtgärder i samband med miljöstödet

11 §
Miljöplanering och uppföljning av odlingen

Om gården saknar odlingsplan ska stödet för basåtgärder minskas med 5 procent.

Om gården saknar markkartering enligt villkoren för basåtgärder ska stödet för basåtgärder minskas med 3 procent.

Om gården saknar skiftesvisa anteckningar ska stödet för basåtgärder minskas med 15 procent.

12 §
Jordbrukarutbildning

Om en jordbrukare som har ingått en förbindelse inte har deltagit i sådan jordbrukarutbildning som uppfyller villkoren för basåtgärder, ska stödet för basåtgärder minskas med 2 procent för varje utbildningsdag som fattas.

13 §
Basgödsling av åkerväxter

Om kväve inte har använts i enlighet med villkoren inom tillåtna gränser ska stödet för basåtgärder minskas med 1―30 procent.

Om den fosformängd per år som tillåts i villkoren har överskridits ska stödet för basåtgärder minskas med 1―5 procent.

Om den fosformängd som tillåts i villkoren har överskridits på ett skifte där fosforutjämning tillämpas ska stödet minskas med 5―20 procent.

Om gödslingsnivån inte kan konstateras vid övervakningen på grund av bristfälliga handlingar, ska stödet minskas med 25 procent.

14 §
Växtskydd

Om villkoren för växtskydd inte har iakttagits ska stödet för basåtgärder minskas med 3―15 procent.

15 §
Dikesrenar och skyddsremsor

Om dikesrenarna och skyddsremsorna inte uppfyller stödvillkoren ska stödet för basåtgärder minskas med 1―10 procent.

Om det vid övervakningen upptäcks brister vad gäller dikesrenar eller skyddsremsor på de skiften som ingår i stickprovet ska dikesrenarna och skyddsremsorna på alla skiften på gården kontrolleras.

16 §
Bevarande av naturens mångfald och landskapet

Om de villkor för basåtgärder som gäller bevarande av naturens mångfald och landskapet inte har iakttagits ska stödet för basåtgärder minskas med 1―15 procent.

17 §
Basåtgärder på husdjurslägenheter

Om djurantalet i stödvillkoren för basåtgärder inte uppfylls på en husdjurslägenhet, kan stöd för basåtgärder i samband med miljöstödet betalas högst till beloppet av stödet för växtodlingslägenheter, minskat med 10 procent.

Om villkoren för basåtgärder på husdjurslägenheter inte har iakttagits ska stödet för basåtgärder minskas med 5―25 procent.

4 kap.

Tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet

18 §
Val och iakttagande av tilläggsåtgärder

Om de föreskrivna förutsättningarna för val av tilläggsåtgärder inte uppfylls ska det inte betalas något stöd för tilläggsåtgärder, och det stöd för tilläggsåtgärder som betalts under tidigare år ska återkrävas och stödet för basåtgärder minskas med 5 procent.

Om villkoren för en tilläggsåtgärd inte har iakttagits ska det inte betalas något stöd för tilläggsåtgärder, och ska stödet för basåtgärder minskas med 2 eller 5 procent. Om gården har valt två tilläggsåtgärder och villkoren inte har iakttagits för någondera tilläggsåtgärden, ska det inte betalas något stöd för tilläggsåtgärder, och ska stödet för basåtgärder minskas med 5 procent.

Om villkoren för tilläggsåtgärder när det gäller behandling av tvättvatten från mjölkrum eller användning av täckmaterial vid bekämpning av ogräs hos fleråriga trädgårdsväxter inte har iakttagits ska, utöver de påföljder som avses i 2 mom., dessutom återkrävas det stöd för tilläggsåtgärder som betalts under tidigare år och 5 procent av stödet för basåtgärder för de år under vilka stöd för tilläggsåtgärder har betalts.

19 §
Preciserad gödsling

Om kväve inte har använts i enlighet med villkoren inom tillåtna gränser ska det inte betalas något stöd för tilläggsåtgärder och ska stödet för basåtgärder minskas med 6―35 procent.

Om den fosformängd per år som tillåts i villkoren har överskridits ska det inte betalas något stöd för tilläggsåtgärder och ska stödet för basåtgärder minskas med 3―5 procent.

Om den fosformängd som tillåts i villkoren har överskridits på ett skifte där fosforutjämning tillämpas ska det inte betalas något stöd för tilläggsåtgärder och ska stödet för basåtgärder minskas med 5―20 procent.

Om gödslingsnivån inte kan konstateras vid övervakningen på grund av bristfälliga handlingar, ska det inte betalas något stöd för tilläggsåtgärder och ska stödet för basåtgärder minskas med 30 procent.

20 §
Påföljder som överstiger 50 procent inom miljöstödet

Om de sammanlagda minskningar som gäller basåtgärder och som beror på annat än arealen överstiger 50 procent, ska det inte betalas något stöd för basåtgärder och tilläggsåtgärder.

21 §
Uppgifter som jordbrukaren ska lämna

Om jordbrukaren inte lämnar behövliga uppgifter eller lämnar bristfälliga eller vilseledande uppgifter vid övervakningen, kan stödet minskas i enlighet med de regler om minskning av stöd som finns i 3 och 4 kap. i denna förordning.

5 kap.

Miljöspecialstöd

22 §
Påföljder för specialstöd

Specialstöd ska lämnas helt eller delvis obetalt om villkoren i specialstödsavtalet inte har iakttagits.

Om en åtgärd som baserar sig på en plan inte har genomförts i enlighet med villkoren, ska specialstödet minskas till ett belopp motsvarande minst de kostnader som i planen har godkänts för villkoret i fråga.

Vid minskning av stödet för basåtgärder i samband med miljöstödet kan även specialstödet minskas. Specialstödet minskas med högst det procenttal med vilket stödet för basåtgärder minskas.

23 §
Lantraser

Om det vid övervakningen upptäcks att de djur som är stödberättigande när det gäller specialstödsavtal om uppfödning av lantraser, som avses i 31 § 1 mom. i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd, är färre till antalet än vad gården enligt avtalet förbundit sig att föda upp, tillämpas vid fastställandet av påföljder vad som bestäms i artiklarna 57―63 i tillämpningsförordningen. Vad som föreskrivs ovan gäller inte lantrashöns. På finska hästar tillämpas de bestämmelser om påföljder som gäller nötkreatur.

Om det vid övervakningen konstateras att antalet lantrashöns eller lantrastuppar som uppfyller stödvillkoren understiger 20, betalas inget stöd.

Om det godkända antalet hönor eller tuppar i ett avtal är 40 eller mer och det vid övervakningen konstateras att det på gården finns 20―39 hönor eller tuppar som uppfyller stödvillkoren, ska specialstödet sänkas till 50 euro per avtalsår och ska djurantalet i avtalet minskas så att det motsvarar resultatet vid övervakningen.

Om det godkända antalet hönor eller tuppar i ett avtal är 60 eller mer och det vid övervakningen konstateras att det på gården finns 40–59 hönor eller tuppar som uppfyller stödvillkoren, ska specialstödet sänkas till 100 euro per avtalsår och ska djurantalet i avtalet minskas så att det motsvarar resultatet vid övervakningen.

24 §
Påföljder som överstiger 50 procent inom specialstödsavtal

Om de sammanlagda minskningar som gäller ett specialstödsavtal och som beror på annat än arealen överstiger 50 procent, ska det inte betalas något stöd enligt specialstödsavtalet.

6 kap.

Jordbrukarutbildnings- och materialproduktionsprojekt samt åkerbeskogning

25 §
Övervakning av och påföljder för jordbrukarutbildnings- och materialproduktionsprojekt

Arbets- och näringscentralen ska utföra övervakning av ett urval på 5 procent av de regionala jordbrukarutbildnings- och materialprojekt i anslutning till miljöstöd för jordbruket som betalats under tiden mellan den 1 juni det år som föregår övervakningsåret och den 31 maj övervakningsåret.

Om förmånstagaren har hemlighållit omständigheter som inverkar väsentligt på genomförandet av ett projekt, på någon väsentlig punkt har lämnat felaktiga uppgifter eller inte har iakttagit villkoren för beviljande av stöd, kan stödet återkrävas helt eller delvis.

Beslutet om beviljande av stöd kan hävas och det utbetalda stödet kan återkrävas helt, om mer än 20 procent av det stöd som beviljats för projektet ska återkrävas på grundval av kontrollen.

26 §
Övervakning av och påföljder som gäller åkerbeskogning

Av de gårdar som ansökt om stöd för åkerbeskogning ska minst fem procent kontrolleras.

Om den areal som godkänts vid övervakningen är mer än 3 procent eller mer än 2 hektar mindre än den areal som anmälts, men skillnaden är högst 20 procent, ska avdraget från stödet göras till dubbelt belopp. Om den areal som godkänts vid övervakningen är mer än 20 procent mindre än den areal som anmälts, ska det inte betalas något stöd alls.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

27 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2009.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 april 2007 om övervakning av kompensationsbidrag och miljöstöd för programperioden 2000–2006 (492/2007).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 juni 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.