399/2009

Given i Helsingfors den 4 juni 2009

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och 13 § 1 mom. i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av sådana nationella stöd för växtproduktion och nationella husdjursstöd inom jordbruket och trädgårdsodlingen som anges i följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009 (40/2009), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2009 (41/2009), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2009 (42/2009),

4) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2009 (43/2009),

5) statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2009 (44/2009), nedan förordningen om nationellt stöd för potatisproduktion,

6) statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2009 (166/2009),

7) statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2009 (45/2009).

8) statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2009 (318/2009).

Denna förordning tillämpas dock inte på sådana stöd till trädgårdsodlingen som avses i 5 kap. i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 4 kap. i förordningen om nordligt stöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) rådets förordning om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

2) tillämpningsförordningen kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 73/2009 och av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008,

3) förordningen om identifiering Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,

4) registreringsförordningen jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006),

5) administrationsförordningen för nationella stöd jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2009 (248/2009),

6) svin- och fjäderfäförordningen statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning (759/2008),

7) förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG,

8) förordningen om registrering av får och getter jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005),

9) nötkreatursregistret systemet för identifiering och registrering av nötkreatur enligt förordningen om identifiering samt registreringsförordningen,

10) nötkreatursförteckning ett administrativt dokument som skrivits ut ur det nötkreatursregister som avses i artikel 7 i förordningen om identifiering och i registerförordningen,

11) icke odlad åker som sköts åkrar som inte används för produktion, som kan vara naturvårdsåkrar eller trädesåkrar,

12) naturvårdsåker icke odlad åker som sköts som kan vara fleråriga vallåkrar eller mångfaldsåkrar som har besåtts med frön till vilt- eller landskapsväxter eller vall som med stödansökan har anmälts som naturvårdsåker enligt utvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland,

13) trädesåker icke odlad åker som sköts som kan bestå av grönträda, stubbträda eller svartträda,

14) basskifte ett sådant i geografiskt hänseende sammanhängande referensskifte enligt artikel 2.26 i tillämpningsförordningen som sökanden odlar och besitter,

15) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket en växtart odlas för ett speciellt syfte, som ligger i träda eller sköts som icke odlad åker eller som används för andra ändamål,

16) djurgrupp dikor, dikokvigor som är minst åtta månader och högst två år gamla, dikokvigor som är över två år gamla, mjölkkor, kvigor som är minst sex månader och högst två år gamla, kvigor som är över två år gamla, tjurar och stutar som är minst sex månader och högst två år gamla, tjurar och stutar som är över två år gamla, slaktade kvigor, slaktade tjurar och stutar, tackor som är minst ett år gamla, tackor under ett år som har lammat, hongetter som är minst ett år gamla, hongetter under ett år som har fått avkomma, avelsston inklusive ponnyston, finska hästar som är minst ett år gamla eller övriga hästar och ponnyer som är minst ett år och högst tre år gamla.

2 kap.

Övervakning

3 §
Kontroll av villkoren för stödberättigande

Kontrollen av att villkoren för beviljande av stöd har uppfyllts ska utföras med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd och i artikel 24 i tillämpningsförordningen.

4 §
Lägsta antal kontroller på plats

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt stöd för växtproduktion ska minst 5 procent kontrolleras på plats.

Av de gårdar som ansökt om nationellt stöd för nötkreatur ska minst 5 procent kontrolleras. I fråga om husdjursstöden ska minst 10 procent av de gårdar kontrolleras som ansökt om nationellt stöd för

1) hästar,

2) tackor, eller

3) hongetter.

Av de gårdar som ansökt om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning ska minst 10 procent kontrolleras. Av de sökanden som ansökt om kompensation för strukturförändring ska minst 10 procent kontrolleras.

5 §
Kontroller på plats

Gårdarna väljs ut för kontroller på plats genom stickprov som görs centraliserat vid Landsbygdsverket och genom stickprov som arbets- och näringscentralerna gör. Stickproven görs på det sätt som anges i artikel 27 i tillämpningsförordningen.

Kontrollerna på plats utförs av arbets- och näringscentralerna. Den som utför kontrollen ska inneha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av arbets- och näringscentralen utfärdad handling som styrker inspektionsrätten. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan kontrollen inleds.

6 §
Delområden för kontroller på plats

De gårdsbruksenheter som valts ut för kontroll i enlighet med 5 § ska kontrolleras i fråga om arealbaserade stöd med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i artikel 29 i tillämpningsförordningen och i fråga om husdjursstöd med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i artikel 35 i tillämpningsförordningen.

Kontrollen av bisamhällen kan begränsas till ett urval vars storlek är minst hälften av de bisamhällen för vilka stöd har sökts.

7 §
Utvidgad övervakning

Om det vid en kontroll på plats upptäcks att något stödvillkor har försummats på ett jordbruksskifte, ska iakttagandet av detta villkor övervakas på alla de jordbruksskiften på gården som villkoret avser.

Om påföljder enligt 7 § 2―4 punkten i statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2009 ska tillämpas på grund av övervakning av ett urval bisamhällen, ska övervakningen utvidgas att gälla sökandens alla bisamhällen.

8 §
Mätning av arealen på ett skifte

Vid mätning av arealen på ett bas- och jordbruksskifte ska iakttas vad som föreskrivs i 10–12 § i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (591/2007), nedan förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

9 §
Kartor som används vid övervakningen

Vid övervakningen ska det användas sådana kartor som avses i 9 § i förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

10 §
Övervakningsprotokoll

Över kontroll av stöd för växtproduktion och över arealmätning ska upprättas ett sådant övervakningsprotokoll som avses i 8 § i förordningen om övervakning av arealbaserade stöd och i 7 § i statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (592/2007), nedan förordningen om övervakning av djurbidrag.

3 kap.

Kontroll av stöd för växtproduktion

11 §
Skiftesgränser

Vid kontroll av skiftesgränser ska 3 kap. i förordningen om övervakning av arealbaserade stöd iakttas.

12 §
Produktionssätt som beaktar produktionsförhållandena på orten

Vid övervakningen ska det kontrolleras att bestämmelsen om produktionssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten i 8 och 9 § i administrationsförordningen för nationella stöd har iakttagits på gården.

13 §
Miljövillkor för nordligt stöd för växtproduktion

Vid övervakningen ska det kontrolleras att miljövillkoren enligt 12 § i förordningen om nordligt stöd har iakttagits på gården.

14 §
Nationellt stöd för potatisproduktion

Vid övervakningen ska det kontrolleras att villkoren enligt förordningen om nationellt stöd för potatisproduktion har iakttagits på gården.

4 kap.

Kontroll av husdjursstöd

15 §
Villkor för beviljande av djurstöd

Vid övervakningen ska det kontrolleras att villkoren för beviljande av djurstöd uppfylls.

I samband med övervakningen av nationella husdjursstöd ska med hjälp av bokföringen över djuren kontrolleras att det antal djur som anmälts i ansökan har funnits på gården under tidsperioden för fastställande av stöd och att djuren berättigar till stöd.

16 §
Inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar

Vid övervakningen av inköps- och försäljningsfakturor och andra handlingar iakttas 12 § i förordningen om övervakning av djurbidrag.

17 §
Nötkreatur

Vid övervakningen ska iakttas vad som i 3 kap. i förordningen om övervakning av djurbidrag föreskrivs om kontroll av stödvillkoren i fråga om nötkreaturs öronmärken, registrering, nötkreatursförteckning, ålder, kön, ras och kalvning.

18 §
Bokföring av djur och getters mjölkproduktion

Vid övervakningen ska det kontrolleras att djuren och getternas mjölkproduktion har bokförts på gården i enlighet med 5 kap. i administrationsförordningen för nationella stöd.

Vid övervakningen kontrolleras det att de bokförda uppgifterna är korrekta genom att bokföringen jämförs med de inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar på gården som beviljandet av stödet grundar sig på.

19 §
Registrering av djurhållare samt märkning av tackor och hongetter

Vid övervakningen ska det kontrolleras att gården är registrerad som djurhållare i enlighet med förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter, 2 kap. i förordningen om registrering av får och getter samt i fråga om svin i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin (1296/2001). Om det vid övervakningen upptäcks brister i registreringen, betalas det inte stöd förrän gården har registrerats som djurhållare i enlighet med stödvillkoren.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att tackorna och hongetterna är märkta i enlighet med förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter och 3 kap. i förordningen om registrering av får och getter. Tackor och hongetter får inte godkännas vid övervakningen, om de inte är märkta i enlighet med stödvillkoren.

20 §
Tackor

Vid övervakningen under tackornas djurhållningstid ska det kontrolleras att de bidragsberättigande tackornas antal motsvarar det antal tackor som anmälts i ansökan. Vid övervakningen som görs efter djurhållningstiden ska det med hjälp av bokföring och verifikat klarläggas att det antal bidragsberättigande tackor som anmälts i ansökan har funnits på gården under hela djurhållningstiden.

Om tackor har dött eller avlägsnats under djurhållningstiden ska det i samband med kontrollen kontrolleras att en skriftlig anmälan om att antalet tackor har förändrats har lämnats in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet så som bestäms i 18 § i administrationsförordningen för nationella stöd.

21 §
Hästar

Vid övervakningen av nationellt husdjursstöd för hästar ska följande kontrolleras:

1) de hästar som finns på gården vid tidpunkten för kontrollen,

2) innehavet och registreringen av hästarna vid tidpunkten för fastställande av stödet på basis av gårdens bokföring över djuren, det register som förs av Finlands Hippos r.f. och övriga handlingar, samt

3) att de kännetecknen som anmälts i stödansökan eller till det register som förs av Finlands Hippos r.f. motsvarar de hästar som finns på gården.

Om en häst som antecknats i det register som förs av Finlands Hippos r.f. inte enligt registeruppgifterna är i sökandes besittning, utbetalas inget stöd. Om en häst inte har antecknats i registret i fråga och ingen tillförlitlig utredning över att hästen är i sökandes besittning har lämnats tillsammans med stödansökan, utbetalas inget stöd.

22 §
Svin och fjäderfä

Vid övervakningen av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och kompensationen för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning ska det kontrolleras att den referenskvantitet som fastställts för gården och som avses i 10 c § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, nedan stödlagen, är riktig. Om det vid kontrollen upptäcks att referenskvantiteten har fastställts på felaktiga grunder, ska övervakaren underrätta den myndighet som har fastställt referenskvantiteten om detta.

Vid övervakningen av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning ska det kontrolleras att det på gården bedrivs husdjursskötsel i enlighet med 10 e § 1 och 2 mom. i stödlagen eller 10 § 1 mom. i förordningen om svin- och fjäderfähushållning och att kravet på djurtäthet på gården enligt 10 § 2–5 mom. i förordningen om svin- och fjäderfähushållning uppfylls.

Vid övervakningen av kompensationen för strukturförändringar ska det kontrolleras att sökanden bedriver jordbruk i enlighet med 17 § 2 mom. i förordningen om svin- och fjäderfähushållning och att sökanden inte har beviljats stöd enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006).

23 §
Produktionssätt

Vid övervakningen ska det kontrolleras att gängse produktionssättet som avses i 12 § 1 mom. i administrationsförordningen för nationella stöd för det djurslag som ligger till grund för stödet iakttas på gården.

5 kap.

Påföljder

24 §
Övervakningspåföljder inom stöden för växtproduktion

Bestämmelser om övervakningspåföljderna inom stöden för växtproduktion finns i 18 § i stödlagen när det gäller arealen och den konstaterade växten. Bestämmelser om påföljderna inom de nationella tilläggsdelarna till miljöstödet och kompensationsbidraget finns i 10 a § 2 mom. i stödlagen. Bestämmelser om påföljder inom hektarstödet för husdjurslägenheter finns i 10 b § 5 mom. i stödlagen.

Om det vid övervakningen konstaterats att arealen är större än den areal som anmälts i ansökan, betalas stöd högst för den areal som anmälts i ansökan. Om det vid övervakningen konstateras att skillnaden mellan den totala areal som berättigar till stöd och den totala areal som anmälts i ansökan är högst 0,1 hektar och om stödvillkoren inte har kringgåtts på det sätt som avses i 16 § i stödlagen, betalas stöd för den areal som anmälts i ansökan.

Om skillnaden mellan den anmälda arealen och den areal som godkänts vid övervakningen i förhållande till den areal som godkänts vid övervakningen är

1) högst 3 procent men dock minst 0,1 hektar och högst två hektar, betalas stödet utifrån den areal som godkänts vid övervakningen,

2) över 3 procent eller mer än två hektar, men dock högst 20 procent, dras den konstaterade överskridningen av från den areal som godkänts vid övervakningen,

3) över 20 procent men högst 50 procent, dras två gånger den konstaterade överskridningen av från den areal som godkänts vid övervakningen,

4) över 50 procent, betalas inget stöd alls.

Om det vid övervakningen konstateras att det på skiftet finns växter som berättigar till samma stöd men till en lägre stödnivå än vad som anmälts i ansökan, sänks stödet för skiftet med 20 procent.

25 §
Påföljder som hänför sig till miljövillkoren för nordligt stöd

Om miljövillkoren som avses i 12 § i förordningen om nordligt stöd inte har iakttagits på gården, sänks de nordliga stöd som beviljas gården med högst 5 procent. Om det vid övervakningen konstateras att jordbrukaren avsiktligt underlåtit att iaktta miljövillkoren, sänks stödet med minst 15 och högst 100 procent. Påföljderna beräknas på det totala beloppet av det nordliga hektarstödet, det allmänna hektarstödet och stödet till unga jordbrukare.

26 §
Nationellt stöd för potatisproduktion

Om det vid övervakningen konstateras att villkoren i förordningen om nationellt stöd för potatisproduktion inte har iakttagits på gården, ska stöd inte betalas för den areal som inte uppfyller stödvillkoren.

27 §
Övervakningspåföljder inom sådana stöd för husdjursskötsel som är kopplade till produktionen

Konstateras det att skillnaden mellan det anmälda och det vid övervakningen på basis av bokföringen eller på annat sätt fastställda faktiska eller genomsnittliga djurantalet för en djurgrupp i förhållande till det faktiska djurantalet vid övervakningen är

1) högst 5 procent eller högst två djur, fastställs stödet enligt det faktiska djurantalet,

2) över 5 procent, men högst 20 procent, eller om skillnaden är mer än två men högst fyra djur, fastställs stödet enligt det djurantal som fås genom att från det faktiska djurantalet dra av skillnaden mellan det anmälda och det faktiska djurantalet,

3) över 20 procent, men högst 40 procent, fastställs stödet enligt det djurantal som fås genom att från det faktiska djurantalet dra av den dubbla skillnaden mellan det anmälda och det faktiska djurantalet, eller

4) över 40 procent, är det djurantal som ligger till grund för fastställande av stöd noll.

Om det vid övervakningen konstateras att en djurgrupp inte alls har bokförts eller om det djurantal som utgör grund för fastställande av stöd inte kan utredas på basis av bokföringen, betalas det inte något stöd för stödåret i fråga för den djurgruppen.

Om det vid kontroll av nötkreatursförteckningen samt de verifikat som gäller djuren konstateras att förändringen i antalet stödberättigade dagar för nötkreaturen på gården är mer än fyra dagar, ska det genomsnittliga antalet nötkreatur på gården räknas på nytt.

28 §
Påföljder inom sådana stöd för husdjursskötsel som frikopplats från produktionen

Om de villkor som anges i 10 e § i stödlagen eller i 10 § i förordningen om svin- och fjäderfähushållning inte uppfylls på en gård för vilken en referenskvantitet som avses i 10 c § i stödlagen har fastställts, betalas det inte från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.

Om referenskvantiteten inte har fastställts för sökanden eller om sökanden inte bedriver jordbruk enligt 17 § i förordningen om svin- och fjäderfähushållning, betalas det inte kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållningen.

29 §
Påföljder som hänför sig till produktionssättet

Bestämmelser om påföljder som hänför sig till produktionssättet finns i 19 och 20 § i stödlagen.

30 §
Uträkning av påföljder

Från stöden för växtproduktion ska de påföljder som beror på fel i arealen dras av före andra påföljder.

De påföljder i husdjursstöden som beror på skillnader i djurantal räknas ut före andra påföljder. Om skillnaden i djurantal leder till ett annat slutresultat än skillnaden i procent, används vid kontrollen det resultat som är fördelaktigare för sökanden.

31 §
Förhindrande av övervakning

I artikel 23.2 i tillämpningsförordningen föreskrivs om avslående av stödansökan när övervakningen förhindras.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

32 §
Kontroller på Åland

Vid kontroller på Åland iakttas 2 § 3 mom. i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

33 §
Kringgående av stödvillkoren

Vid övervakningen ska det kontrolleras att stödvillkoren inte har kringgåtts på det sätt som avses i 16 § i stödlagen. Vid övervakningen ska det dessutom kontrolleras om gårdsbruksenheten motsvarar kännetecknen för en självständig gårdsbruksenhet enligt förordningen om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet (213/2007).

34 §
Ändringssökande

I 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar föreskrivs om sökande av ändring i beslut om stöd som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat.

35 §
Sammanslagning av kontrollerna av husdjursstöd

Övervakningen av nationellt husdjursstöd för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, mjölkkor, kvigor, slaktade kvigor, tjurar och stutar utförs i samband med övervakningen av EU-bidrag för nötkreatur. Övervakningen av det nationella stödet för tackor utförs i samband med övervakningen av EU:s tackbidrag.

36 §
Verkningar av övervakningen av EU-stöd

När övervakningen av nationella stöd för växtproduktion och nationella husdjursstöd utförs i samband med övervakningen av Europeiska gemenskapens stöd ska vid kontroller och när stödtagaren underrättas om dem iakttas vad som i artikel 25 i tillämpningsförordningen föreskrivs om de allmänna principerna för kontroller.

37 §
Anmälningsskyldighet

Om det i samband med övervakningen framkommer att djur sköts eller behandlas i strid med djurskyddslagen (247/1996) eller de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, ska överträdelserna omedelbart anmälas till kommunalveterinären, hälsovårdsinspektören eller polisen.

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ska informeras om att utredning av ett ärende som avses i 1 mom. har inletts.

38 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 juni 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.