398/2009

Given i Helsingfors den 4 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 16 maj 2007 om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (591/2007) 2 § 12 punkten, 14 § 2 mom. 6 punkten och 22 § 2 mom., av dem 2 § 12 punkten och 22 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 336/2008,

ändras 1 §, 2 § 3, 4 och 11 punkten, 3 och 4 §, 5 § 2 och 3 mom. och 8 § 3 mom., samt

fogas till 11 §, sådan den lyder i nämnda förordning 366/2008, ett nytt 4 mom., som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakning av de stödsystem som avses i kapitel 5 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 samt i avdelning III och i avsnitt 2, 3, 5 och 7 i kapitel 1 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd, samt av de kompensationsbidrag och miljöstöd som avses i artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 avdelning II i förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 73/2009 och för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) icke odlad åker som sköts sådan icke odlad åkerareal för vilken det betalas gårdsstöd enligt rådets förordning om gårdsstöd och på vilken de krav som ingår i tvärvillkoren iakttas,

4) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket en växtart odlas för ett speciellt syfte, som har skötts som icke odlad åker eller som används för andra ändamål,


11) område som tillfälligt inte odlas ett område som av tillfällig orsak inte odlas, dock inte områden som ännu inte har använts till odling eller som annars är permanent icke odlade.

3 §
Kontroll av villkoren för stödberättigande

Huruvida villkoren för beviljande av stöd har uppfyllts ska kontrolleras genom sådana administrativa kontroller och kontroller på plats som avses i artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd.

4 §
Administrativa kontroller

Administrativa kontroller av stödansökningar ska utföras i enlighet med artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd, inbegripet sådana dubbelkontroller som föreskrivs i artikel 24 i tillämpningsförordningen.

5 §
Kontroller på plats

Gårdarna väljs ut för kontroller på plats genom stickprov som görs centraliserat vid Landsbygdsverket och genom stickprov som arbets- och näringscentralerna gör. Stickproven utförs på det sätt som anges i artikel 27 i tillämpningsförordningen.

Arbets- och näringscentralerna utför kontroller på plats. Den som utför övervakningen ska inneha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av arbets- och näringscentralerna utfärdad handling som styrker rätten att utföra kontroller. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan kontrollen inleds.

8 §
Övervakningsprotokoll

Den tjänsteman vid arbets- och näringscentralen som har utfört kontrollen ska underteckna övervakningsprotokollet och lämna en kopia av det till jordbrukaren.

11 §
Måttavvikelser

Måttavvikelser används inte på ett skifte vars anmälda areal i stödansökan är större än den digitala arealen och för vilket en godtagbar kartbilaga inte har fogats till den stödansökan som gäller skiftet.


Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 juni 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.