397/2009

Given i Helsingfors den 5 juni 2009

Lag om ändring av lagen om domännamn

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 13 mars 2003 om domännamn (228/2003) 8 § 1 mom. och 11 § 1 mom. 2 punkten samt

ändras 7 § 1 mom., rubriken för 8 § och 8 § 2 mom., 9 § 1 och 3 mom., 10 § 2 mom., 12 § 1 mom. 6 och 7 punkten och 2 mom., 13 § 1 punkten samt 17 § 1 mom. 3 punkten som följer:

7 §
Beviljande av domännamn

Kommunikationsverket ska bevilja ett domännamn, om ansökan uppfyller villkoren i fråga om den som ansöker om domännamnet samt domännamnets form och innehåll. Ett domännamn är giltigt högst fem år i sänder.


8 §
Överföring av domännamn

Ett domännamn kan överföras till någon annan. Överföringen träder i kraft när mottagaren av överföringen har gjort en ansökan om det enligt 4 a § och innehavaren av domännamnet har gett sitt samtycke till överföringen. En ansökan om överföring avgörs inte, om ett ärende om återkallande eller avstängning av domännamnet är anhängigt hos Kommunikationsverket.


9 §
Förnyande av domännamn

Innehavaren av ett domännamn kan förnya domännamnet för högst fem år i sänder genom att meddela Kommunikationsverket om saken samt genom att betala en avgift som bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten. Kommunikationsverket skickar senast två månader innan domännamnets giltighet upphör ett meddelande om förnyelsemöjligheten per brev till domännamnets innehavare på den adress denna meddelat.


Kommunikationsverket kan bevilja en ny sökande det domännamn som upphört att vara giltigt tidigast en månad efter att giltigheten upphörde.

10 §
Uppsägning av domännamn

Kommunikationsverket kan bevilja en ny sökande det domännamn som sagts upp tidigast en månad efter att uppsägningen trädde i kraft.

12 §
Återkallande av domännamn

Kommunikationsverket kan återkalla ett domännamn, om


6) domännamnets innehavare inte längre existerar eller om den juridiska person som angetts vara innehavaren av domännamnet aldrig har bildats,

7) det inte finns en fungerande namnserver för domännamnet eller om nättekniken som anknyter till domännamnet annars kontinuerligt eller väsentligt strider mot Kommunikationsverkets tekniska föreskrifter och bristen inte har korrigerats inom en månad från Kommunikationsverkets uppmaning,


Kommunikationsverket kan bevilja en ny sökande det domännamn som återkallats tidigast en månad efter återkallandet. Utan hinder av detta moment kan Kommunikationsverket på ansökan och under de förutsättningar som bestäms i denna lag föra över ett domännamn som återkallats med stöd av 1 mom. 2―4 punkten till den som begärt att domännamnet återkallas.

13 §
Innehavarens skyldigheter

Innehavaren av ett domännamn skall för sin del

1) se till att de tekniska konfigurationer som behövs för att domännamnet ska kunna användas och som avses i 4 a § 2 mom. fortlöpande är i kraft,


17 §
Kommunikationsverkets uppgifter

Utöver vad som bestäms på annat ställe i denna lag skall Kommunikationsverket


3) utveckla domännamnssystemet,Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 35/2009
KoUB 5/2009
RSv 49/2009

Helsingfors den 5 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.