395/2009

Given i Helsingfors den 3 juni 2009

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för den ersättning som år 2009 ska betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning av den 18 februari 2009 om grunderna för den ersättning som år 2009 ska betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster (91/2009) 2 § 2 och 3 mom. samt

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

2 §
Utbetalning av ersättningen

Grundersättningen betalas ut före utgången av april månad. Tilläggsersättningen betalas ut i enlighet med länsstyrelsens beslut i en eller två rater före utgången av april månad eller före utgången av september månad. Den utökade ersättningen betalas ut i enlighet med länsstyrelsens beslut i en rat före utgången av augusti månad.

För fördelningen av anslaget tillställer länsstyrelsen Konsumentverket senast den 24 mars uppgifterna för den rat som ska betalas ut i april, senast den 24 juli uppgifterna för den rat som ska betalas ut i augusti och senast den 24 augusti uppgifterna för den rat som ska betalas ut i september.

4 a §
Utökad ersättning

Som utökad ersättning allokeras 1 000 000 euro som fördelas mellan länen i proportion till deras invånarantal enligt 3 § 2 mom.

En tjänsteproducent betalas utökad ersättning utgående från länsstyrelsens behovsprövning. Grunder för ersättningen är ökning av resurserna för tjänsterna, tryggande av tillgången på tjänster, efterfrågan på och behovet av rådgivning eller invånarantalet i det område för vilket rådgivning tillhandahålls.


Denna förordning träder i kraft den10 juni 2009.

Helsingfors den 3 juni 2009

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Konsultativ tjänsteman
Ulla Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.