391/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Lag om ändring av 9 § i lagen om registrerat partnerskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 november 2001 om registrerat partnerskap (950/2001) 9 § som följer:

9 §

På ett registrerat partnerskap tillämpas inte de bestämmelser i lagen om faderskap (700/1975) som gäller konstaterande av faderskap på grund av äktenskap och inte heller andra sådana bestämmelser som gäller make enbart på grund av dennes kön.

På ett registrerat partnerskap tillämpas inte bestämmelserna i namnlagen (694/1985) om makes släktnamn och inte heller bestämmelserna i adoptionslagen (153/1985) om makes rätt att adoptera. En partner i ett registrerat partnerskap får dock adoptera sin partners barn. På dessa adoptioner tillämpas adoptionslagens bestämmelser om villkoren för och rättsverkningarna av en adoption i de fall där den som adopteras är barn till adoptantens make.

På en partner i ett registrerat partnerskap som ensam adopterat sin partners barn under det registrerade partnerskapet tillämpas inte vad som bestäms om barnets mor i 3 § i religionsfrihetslagen (453/2003) och inte heller vad som bestäms om modern och fadern i 6 a § i lagen om hemkommun (201/1994).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

Redan innan lagen träder i kraft får adoptionsrådgivning lämnas till en partner i ett registrerat partnerskap som avser att adoptera sin partners barn.

Om ett ärende som gäller fastställande av adoption anhängiggörs i domstol inom tre år från denna lags ikraftträdande, jämställs personer vars registrerade partnerskap upplösts genom domstolsbeslut före ikraftträdandet med partnerna i ett registrerat partnerskap. Ett fastställande av adoptionen i dessa fall förutsätter, utöver vad som följer av 9 § 2 mom., att adoptanten har deltagit i barnets vård och uppfostran medan det registrerade partnerskapet varade.

RP 198/2008
LaUB 5/2009
RSv 51/2009

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.