388/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Lag om ändring av 4 § i lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § i lagen av den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994) ett nytt 5 mom. som följer:

4 §
Förhållande till vissa författningar

Bestämmelser om avhjälpande av betydande förorening av vattendrag eller naturskador som avses i 5 a § i naturvårdslagen (1096/1996) och som orsakats av en transport finns i 84 a § 2 mom. i miljöskyddslagen (86/2000).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 228/2008
MiUB 3/2009
RSv 48/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 35/2004/EG (32004L0035); EGT nr L143, 30.4.2004, s. 56

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.