386/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Lag om ändring av 21 kap. i vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 21 kap. i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961) nya 3 c―3 e § som följer:

21 kap.

Särskilda stadganden

3 c §

Om en åtgärd i anslutning till uppdämning eller vattenuttag och som strider mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den eller om en försummelse av skyldigheter förorsakar eller innebär ett överhängande hot om en betydande negativ förändring i vattendrag eller grundvatten eller en naturskada som avses i 5 a § i naturvårdslagen (1096/1996) ska miljötillståndsverket, utöver vad som bestäms i 3 §, ålägga den som orsakat olägenheten att vidta behövliga åtgärder för att förhindra negative effekter eller begränsa dem så att de blir så små som möjligt eller att vidta hjälpåtgärder som avses i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador (383/2009). Ärendet ska behandlas på det sätt som föreskrivs i 3 § i detta kapitel.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller också naturskador som förorsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet genom andra än i 1 mom. nämnda åtgärder i strid med denna lag eller med bestämmelser och föreskrifter som har meddelats med stöd av den, eller genom försummelser.

Vid en bedömning av hur betydande den i 1 mom. avsedda negativa förändringen i vattendrag och grundvatten är ska bland annat de omständigheter beaktas som berör vattenstatusen och vattenanvändningen inom projektets influensområde enligt vad som har angetts i den förvaltningsplan som avses i lagen om vattenvårdsförvaltningen.

Närmare bestämmelser om bedömningen av hur betydande en negativ förändring är och om omständigheter som ska beaktas vid bedömningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 d §

Den som orsakat olägenheter eller skador enligt 3 c § ska utan dröjsmål underrätta den regionala miljöcentralen om olägenheterna eller skadorna och överhängande hot om sådana och vidta behövliga åtgärder för att förhindra olägenheter eller skador eller begränsa dem så att de blir så små som möjligt.

3 e §

Om ett ärende som avses i 3 c § 1 och 2 mom. inte har anhängiggjorts på ansökan av den regionala miljöcentralen, kan den som enligt 17 kap. 1 § 2 mom. får söka ändring i miljötillståndsverkets beslut skriftligen anhängiggöra ärendet. Miljötillståndsverket ska begära de utlåtanden som behövs för att avgöra ärendet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 228/2008
MiUB 3/2009
RSv 48/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 35/2004/EG (32004L0035); EGT nr L143, 30.4.2004, s. 56

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.