376/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Lag om ändring av lagen om assisterad befruktning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 22 december 2006 om assisterad befruktning (1237/2006) 32―34 § och

ändras 6 § 3 mom. samt 35 och 36 § som följer:

6 §
Förintande av könsceller och embryon

Donerade könsceller eller embryon ska förintas utan dröjsmål, om det i samband med en hälsokontroll eller på något annat sätt framgår att de inte kan användas för assisterad befruktning eller om donatorn i enlighet med 16 § 3 mom. har återkallat sitt samtycke till att de används för assisterad befruktning. Donerade könsceller och embryon ska förintas senast femton år efter det att donationen mottogs.


35 §
Förseelse mot bestämmelserna om assisterad befruktning

Den som uppsåtligen utför assisterad befruktning trots att

1) den ena parten i ett par som får befruktning är gift med en tredje person,

2) det finns grundad anledning att anta att graviditeten på grund av kvinnans ålder eller hälsotillstånd kan medföra betydande fara för kvinnans eller barnets hälsa,

3) det är uppenbart att barnet inte kan tryggas en balanserad uppväxt, eller

4) det finns grundad anledning att anta att barnet kommer att ges bort som adoptivbarn,

ska för förseelse mot bestämmelserna om assisterad befruktning dömas till böter.

För förseelse mot bestämmelserna om assisterad befruktning döms också den som uppsåtligen i strid med bestämmelserna i 21 § utlovar eller betalar arvode eller ersättning för donation av könsceller eller embryon.

36 §
Hänvisning till strafflagen

För olaglig användning av könsceller ska dömas till straff enligt 22 kap. 5 § i strafflagen (39/1889) och för kränkning av ett barns identitet enligt 22 kap. 6 § i strafflagen. För brott mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 29 § i denna lag ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 156/2008
LaUB 2/2009
RSv 35/2009

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.