375/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 9 april 1999 om medicinsk forskning (488/1999) 25 och 26 § samt

ändras 27 och 28 §, av dem 27 § sådan den lyder i lag 295/2004, som följer:

27 §
Brott mot lagen om medicinsk forskning

Den som uppsåtligen bedriver medicinsk forskning

1) utan ett sådant samtycke som avses i 6―8 §,

2) i strid med 3 § utan positivt utlåtande av den etiska kommittén,

3) i strid med någon annan i 5―10 § föreskriven förutsättning än den som avses i 1 punkten, eller

4) utan att vid forskningen iaktta det som föreskrivs i 10 b, 10 c och 10 e―10 g §,

ska för brott mot lagen om medicinsk forskning dömas till böter.

28 §
Hänvisning till strafflagen

För olagligt ingrepp i embryo ska dömas till straff enligt 22 kap. 3 § i strafflagen (39/1889) och för olagligt ingrepp i genom enligt 22 kap. 4 § i strafflagen. För brott mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 23 § i denna lag ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 156/2008
LaUB 2/2009
RSv 35/2009

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.