370/2009

Given i Helsingfors den 28 maj 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för sektorsforskning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 14 juni 2007 om delegationen för sektorsforskning (689/2007) 2 § 2 och 3 punkten, 3 och 4 §, 5 § 2 mom. samt 7 §, som följer:

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för sektorsforskning skall:


2) bereda forskningsprogram som behövs för genomförande av ministeriernas gemensamma sektorsforskning och samordna deras genomförande och konkurrensutsättning;

3) lägga fram förslag till statsrådet och ministerierna om genomförande och finansiering av forskningsprogrammen, följa verkställandet av forskningsprogrammen samt rapportera om deras genomförande till statsrådet och till ministeriet i fråga; samt


3 §
Sammansättning

Delegationen har tretton medlemmar, som statsrådet tillsätter för riksdagens mandatperiod. Bland delegationens medlemmar skall tolv representera statsrådets kansli och olika ministerier. En medlem skall representera statens forskningsanstalter. Den medlem som representerar undervisningsministeriet fungerar som ordförande för delegationen. Delegationen väljer vice ordförande bland medlemmarna.

Om ordföranden eller medlem i delegationen avgår under mandatperioden eller är varaktigt förhindrad att delta i verksamheten, utser undervisningsministeriet i stället en annan person för den återstående mandatperioden.

Därtill kan delegationen besluta om att kalla sakkunniga på permanent basis till delegationen.

4 §
Sektioner

Beredningen av delegationens uppgifter sker i sektioner, vars antal och verksamhetsområde fastställs av statsrådet. Sektionerna tillsätts av delegationen. Sektionerna föredrar sina ärenden för delegationen för avgörande.

Utöver medlemmarna i delegationen kan man till medlemmar i sektionerna vid behov förordna övriga personer som ansvarar för forskningsverksamheten vid ministerierna. Därtill kan delegationen förordna sakkunniga på permanent basis i sektionerna.

Delegationen ger vid behov sektionerna närmare anvisningar om sektionernas uppgifter och verksamhet.

5 §
Behandling av ärenden

Delegationen och dess sektioner är beslutföra när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av medlemmarna är närvarande.


7 §
Arvoden och ersättningar

Ersättning för resekostnader som ansluter sig till delegationens verksamhet betalas enligt statens tjänstekollektivavtal.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Delegationen tillsätts första gången i den sammansättning som anges i 3 § för en mandatperiod som börjar den 1 september 2009 och slutar när nya medlemmar har utsetts efter det riksdagsval som följer efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Helsingfors den 28 maj 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Direktör
Leena Vestala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.