368/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om Utbildningsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om Utbildningsfonden (1306/2002) 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 510/2005, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 510/2005, nya 3 och 4 mom. som följer:

5 §
Förutsättningar för beviljande av yrkesexamensstipendium

Tiden i arbete beräknas på grundval av de inkomster som ligger till grund för pensionen enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) med undantag för lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Antalet arbetade månader fås genom att inkomsten under respektive kalenderår divideras med talet 423. Kvoten för ett kalenderår avrundas nedåt till närmaste hela tal, som kan vara högst 12. Den totala tiden i arbete fås genom att räkna samman kvoterna för de olika åren.

Den divisor som nämns i 3 mom. justeras årligen vid ingången av januari med den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Den divisor som nämns i 3 mom. har angetts enligt 2007 års nivå.

6 §
Yrkesexamensstipendiets storlek

Yrkesexamensstipendiet är 365 euro.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

Lagen tillämpas på examina som har avlagts efter ikraftträdandet av denna lag.

Tiden i arbete ska beräknas enligt 5 § 3 och 4 mom. från ingången av 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 42/2009
AjUB 3/2009
RSv 47/2009

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.