359/2009

Given i Helsingfors den 28 maj 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 31 maj 2007 om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren (636/2007) 1 §, 2 § 2 punkten, 3―5, 12 och 13 § samt 14 § 1 mom., av dem 13 § sådan den lyder i förordning 420/2008, som följer:

1 §
Tillämpningsområde och syfte

I denna förordning föreskrivs om de kontroller som avses i artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd. Övervakningen gäller föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön enligt artikel 5 i rådets förordning om gårdsstöd och del A i bilaga II till den samt kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 6 i rådets förordning om gårdsstöd och bilaga III till den.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 73/2009 och för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) direktstöd i bilaga I till rådets förordning om gårdsstöd avsedda direktstöd,


3 §
Integrerat administrations- och kontrollsystem

Vid övervakningen iakttas vad som föreskrivs om det integrerade administrations- och kontrollsystemet i rådets förordning om gårdsstöd och i tillämpningsförordningen.

4 §
Samordning av kontrollerna

Samordningsmyndighet enligt artikel 20.3 första stycket i rådets förordning om gårdsstöd är Landsbygdsverket.

5 §
Kontrollmyndigheter

Arbets- och näringscentralen är övervakningsmyndighet på det sätt som föreskrivs i artikel 42 i tillämpningsförordningen.

Den behöriga miljömyndigheten kan vid behov delta i arbets- och näringscentralens kontroller av iakttagandet av de föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och som avses i del A i bilaga II till rådets förordning om gårdsstöd. Arbets- och näringscentralen förhandlar med den behöriga regionala miljöcentralen om deltagande i kontrollerna.

Arbets- och näringscentralen sammanställer gårdsvis resultaten från den övervakning av iakttagandet av tvärvillkor som avses i bilaga II och III till rådets förordning om gårdsstöd och fastställer det slutliga resultatet i enlighet med vad som i tillämpningsförordningen föreskrivs om bestämmande av påföljder.

12 §
Kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Vid övervakningen ska det kontrolleras att jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren (189/2009) har iakttagits på gården.

13 §
Påföljder vid försummelse

Bestämmelser om de påföljder vid försummelse och uppsåtlig överträdelse av krav eller villkor som hänför sig till direktstöden, kompensationsbidraget, miljöstödet och stödet för djurens välbefinnande finns i artikel 24 i rådets förordning om gårdsstöd och i artikel 66 och 67 i tillämpningsförordningen.

14 §
Anmälningsskyldighet

Arbets- och näringscentralen ska underrätta den regionala miljöcentralen om de brister som uppdagats i samband med kontroller enligt 7―11 § i denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 maj 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.