358/2009

Given i Helsingfors den 28 maj 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 16 maj 2007 om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (592/2007) 1, 3 och 4 §, 5 § 2 och 3 mom., 7 § 3 mom. och 8 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde och syfte

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen och som avses i artikel 69 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, samt i artiklarna 101, 102 och 110 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 73/2009 och för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008, nedan tillämpningsförordningen.

3 §
Kontroll av villkoren för stödberättigande

Huruvida villkoren för beviljande av stöd har uppfyllts ska kontrolleras genom sådana administrativa kontroller och kontroller på plats som avses i artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd.

4 §
Administrativa kontroller

Administrativa kontroller av stödansökningar ska utföras i enlighet med artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd, inbegripet sådana dubbelkontroller som föreskrivs i artikel 24 i tillämpningsförordningen.

5 §
Kontroller på plats

Gårdarna väljs ut för kontroller på plats genom stickprov som görs centraliserat vid Landsbygdsverket och genom stickprov som arbets- och näringscentralerna gör. Stickproven utförs på det sätt som anges i artikel 27 i tillämpningsförordningen.

Arbets- och näringscentralerna utför kontroller på plats. Den som utför övervakningen ska inneha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av arbets- och näringscentralen utfärdad handling som styrker rätten att utföra kontroller. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för stödtagaren eller dennes representant innan kontrollen inleds.

7 §
Övervakningsprotokoll

Den tjänsteman vid arbets- och näringscentralen som har utfört kontrollen ska underteckna övervakningsprotokollet och lämna en kopia av det till jordbrukaren.

8 §
Utvidgad övervakning

Om överträdelser av villkoren för stödberättigande när det gäller djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen upptäcks i samband med andra kontroller eller kommer till arbets- och näringscentralens kännedom på något annat sätt, ska kontroller enligt denna förordning genomföras.


Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 maj 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.