357/2009

Given i Helsingfors den 28 maj 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 7 juni 2007 om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (659/2007) 6 och 7 §, av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 337/2008, samt

ändras 1 § 1―3 mom., 2 § 2 mom. samt 3 och 5 §, av dem 5 § sådan den lyder i nämnda förordning 337/2008, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av de stödsystem som avses i avdelning III och i avsnitt 2, 3, 5 och 7 i kapitel 1 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

I denna förordning föreskrivs dessutom om övervakning som gäller

1) beredningsstöd för torkat foder samt beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter,

2) fabriksbidrag för stärkelsepotatis enligt rådets förordning (EG) nr 1868/94 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse,

3) i kapitel 5 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 föreskrivet stöd för energigrödor.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 73/2009 och för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008, nedan tillämpningsförordningen.


2 §
Tillsynsmyndighet

Arbets- och näringscentralerna genomför övervakningen. Livsmedelssäkerhetsverket ansvarar dock för

1) övervakningen av packerier i fråga om utsädesstödet,

2) övervakningen av mottagandet av stärkelsepotatis i fabriker,

3) laboratorieanalyserna av prover på torkat foder.

3 §
Integrerat administrations- och kontrollsystem

Vid övervakningen iakttas vad som föreskrivs om det integrerade administrations- och kontrollsystemet i rådets förordning om gårdsstöd och i tillämpningsförordningen.

5 §
Förfogandeperiod i fråga om gårdsstöd

Vid övervakningen ska det kontrolleras att förfogandeperioden som avses i artikel 35.1 i rådets förordning om gårdsstöd uppfylls för de skiften för vilka gårdsstöd har sökts. Om förfogandeperioden för ett skifte inte uppfylls, ska skiftet förkastas vid övervakningen.


Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 maj 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.