351/2009

Given i Helsingfors den 28 maj 2009

Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 32 § 2 mom. i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004), sådant det lyder i lag 125/2009, och 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgiftsbelagda prestationer som Dataombudsmannens byrå tillhandahåller med anledning av den tillsynsuppgift som avses i 32 § 1 mom. 1 punkten i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004).

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka Dataombudsmannens byrå av sammanslutningsabonnenter tar ut avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning är

1) behandling av förhandsanmälan,

2) behandling av årlig redogörelse,

3) behandling av anmälan om väsentlig ändring,

4) utförande av en sådan inspektion som tillsynen förutsätter.

Behandlingen av anmälningar och redogörelser fördelas enligt deras syfte enligt följande

1) förebyggande och utredning av olovligt brukande av avgiftsbelagda informationssamhällstjänster, kommunikationsnätet eller kommunikationstjänster, och

2) förebyggande och utredning av röjande av företagshemligheter enligt 30 kap. 11 § i strafflagen (39/1889).

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Bestämmelser om prestationer som Dataombudsmannens byrå prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten föreskrivs i 3 § i justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde (1493/2007).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009 och gäller till och med den 31 maj 2011.

Helsingfors den 28 maj 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsrådet
Markku Kuusela

Bilaga

Tabell över avgifter som Dataombudsmannens byrå tar ut för de tillsynsuppgifter i anslutning till sammanslutningsabonnenters behandling av identifieringsuppgifter som avses i 32 § 1 mom. 1 punkten i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation:

1. Behandling av förhandsanmälan

Fast avgift som tas ut för behandling av förhandsanmälan:

1) förebyggande och utredning av olovligt brukande av avgiftsbelagda informationssamhällstjänster, kommunikationsnätet eller kommunikationstjänster

Mikroföretag (1-9 anställda personer)* 606 €
Små företag (10-49 anställda personer)* 668 €
Medelstora företag (50-249 anställda personer)* 793 €
Stora företag (250- anställda personer)* 918 €

*I fråga om bostadsaktiebolag grundar sig avgiften på antalet lägenheter som anslutits till nätet och andra sammanslutningsabonnenter på det antal anställda som tillsynen gäller.

2) förebyggande och utredning av röjande av företagshemligheter enligt 30 kap. 11 § i strafflagen.

Mikroföretag (1-9 anställda personer)* 750 €
Små företag (10-49 anställda personer)* 1 168 €
Medelstora företag (50-249 anställda personer)* 1 518 €
Stora företag (250- anställda personer)* 1 935 €

* I fråga om andra sammanslutningsabonnenter grundar sig avgiften på det antal anställda som tillsynen gäller.

2. Behandling av årlig redogörelse

Avgift som tas ut för behandling av årlig redogörelse:

1) förebyggande och utredning av olovligt brukande av avgiftsbelagda informationssamhällstjänster, kommunikationsnätet eller kommunikationstjänster

Mikroföretag (1-9 anställda personer)* 518 €
Små företag (10-49 anställda personer)* 585 €
Medelstora företag (50-249 anställda personer)* 720 €
Stora företag (250- anställda personer)* 854 €

*I fråga om bostadsaktiebolag grundar sig avgiften på antalet lägenheter som anslutits till nätet och andra sammanslutningsabonnenter på det antal anställda som tillsynen gäller.

2) förebyggande och utredning av röjande av företagshemligheter enligt 30 kap. 11 § i strafflagen.

Mikroföretag (1-9 anställda personer)* 697 €
Små företag (10-49 anställda personer)* 1 084 €
Medelstora företag (50-249 anställda personer)* 1 409 €
Stora företag (250- anställda personer)* 1 797 €

*I fråga om andra sammanslutningsabonnenter grundar sig avgiften på det antal anställda som tillsynen gäller.

3. Behandling av anmälan om väsentlig ändring

Avgift som tas ut för behandling av anmälan om väsentlig ändring:

1) förebyggande och utredning av olovligt brukande av avgiftsbelagda informationssamhällstjänster, kommunikationsnätet eller kommunikationstjänster

Mikroföretag (1-9 anställda personer)* 606 €
Små företag (10-49 anställda personer)* 668 €
Medelstora företag (50-249 anställda personer)* 793 €
Stora företag (250- anställda personer)* 918 €

*I fråga om bostadsaktiebolag grundar sig avgiften på antalet lägenheter som anslutits till nätet och andra sammanslutningsabonnenter på det antal anställda som tillsynen gäller.

2) förebyggande och utredning av röjande av företagshemligheter enligt 30 kap. 11 § i strafflagen.

Mikroföretag (1-9 anställda personer)* 750 €
Små företag (10-49 anställda personer)* 1 168 €
Medelstora företag (50-249 anställda personer)* 1 518 €
Stora företag (250- anställda personer)* 1 935 €

*I fråga om andra sammanslutningsabonnenter grundar sig avgiften på det antal anställda som tillsynen gäller.

4. Avgift för inspektion

Utöver behandlingsavgifter som avses i punkterna 1 – 3 i denna bilaga tas för sådana inspektioner som tillsynen förutsätter ut en avgift på 104 €/timme.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.