342/2009

Given i Helsingfors den 20 maj 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i förordningen av den 23 november 2006 om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) 2 § 3 mom.,

ändras 1 §, 2 § 1 mom., rubriken för 4 § och 6 § 1 mom., samt

fogas till förordningen 3 § en ny punkt 3 varvid den nuvarande 3 punkten blir 4 punkt, till förordningen en ny 4 a § och till bilaga 1 en ny punkt E som följer:

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att skydda yt- och grundvattnen och förbättra deras kvalitet genom att förebygga förorening och risken för förorening av farliga och skadliga ämnen. Målet är att på en gång eller stegvis eliminera utsläpp och läckage av ämnen som är farliga för vattenmiljön i ytvattnen samt stegvis minska utsläpp och läckage av skadliga ämnen. Utsläpp av farliga ämnen i grundvattnet förhindras och begränsas. För detta fastställs utsläppsförbud, utsläppsgränsvärden och miljökvalitetsnormer.

Ett mål är dessutom att vattentjänstverkens verksamhet inte orsakas olägenhet av utsläpp och läckage av ämnen som är farliga eller skadliga för vattenmiljön och att nivån av vattenrening som krävs för framställning av dricksvatten vid behov kan sänkas.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana vattendrag som avses i 3 § 6 punkten i miljöskyddslagen (86/2000) samt på sådana bäddar och bassänger (ytvatten) som avses i 1 kap. 2 § i vattenlagen (264/1961) samt på grundvatten enligt 3 § 7 punkten i miljöskyddslagen. Miljökvalitetsnormer tillämpas dock inte på vattnet i bäddar eller bassänger.


3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) ämnen som är farliga för grundvattnet sådana farliga ämnen som avses i punkterna 1–6 i bilaga VIII till ramdirektivet för vatten och sådana ämnen som i denna förordning fastställs som farliga för grundvattnet eller människors hälsa samt ämnen som när de hamnar i grundvattnet gör vattnet otjänligt för mänsklig användning,


4 §
Förbud mot utsläpp i ytvatten och vattentjänstverkens avlopp

4 a §
Förbud mot utsläpp i grundvatten

Grundvattenförorenande farliga ämnen som nämns i punkt E i bilaga 1 eller ämnen som ingår i en ämnesgrupp som nämns i bilagan får inte släppas ut i grundvattnet vare sig direkt eller indirekt. Förbudet gäller inte utsläpp i grundvatten av en ringa mängd av ett sådant ämne eller av ett ämne i någon nämnd ämnesgrupp om utsläppet inte försämrar eller äventyrar grundvattnets kvalitet nu eller i framtiden. Den som orsakar utsläppet skall vid behov påvisa för tillsynsmyndigheten att utsläppet inte kan orsaka eller riskera försämring av grundvattnets kvalitet. Dessutom gäller för utsläpp av ämnen i grundvatten det som föreskrivs i 8 § 1 mom. i miljöskyddslagen.

Förbudet i 1 mom. gäller inte hushållsavfallsvatten som avses i 103 § i miljöskyddslagen om utsläppets verkningar inte kan sträcka sig till ett viktigt grundvattenområde eller något annat grundvattenområde som är lämpligt att utnyttjas för vattenförsörjning eller till grundvatten som finns på någon annans fastighet eller som är i användning.

6 §
Miljökvalitetsnorm

Halten i ytvatten av i punkterna A, C och D i bilaga 1 nämnda ämnen som är farliga eller skadliga för vattenmiljön får inte överskrida de kvalitetsnormer som anges i nämnda punkter.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 19 maj 1994 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen (364/1994).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG (32006L0118); EGT nr L 372, 27.12.2006, s. 19

Helsingfors den 20 maj 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringssekreterare
Satu Räsänen

Bilaga 1


E) Ämnen farliga för grundvattnet och i ämnesgrupper ingående farliga ämnen som inte får släppas ut i grundvatten

1. Organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljö,

2. organiska fosforföreningar,

3. organiska tennföreningar,

4. ämnen och preparat eller nedbrytningsprodukter av dessa som påvisas ha cancerogena eller mutagena egenskaper eller sådana egenskaper som i eller via vattenmiljön kan påverka produktionen av steroider eller sköldkörteln, fortplantningen eller andra endokrina funktioner,

5. kolväten samt svårnedbrytbara, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen,

6. cyanider,

7. metaller och deras föreningar,

8. arsenik och dess föreningar,

9. biocider och växtskyddsmedel,

10. uppslammade ämnen,

11. ämnen som bidrar till eutrofiering (i synnerhet nitrater och fosfater),

12. syretärande ämnen (mätbara med hjälp av parametrar som till exempel BOD och COD),

13. kiselföreningar,

14. fluorider,

15. ämnen som negativt påverkar grundvattnets smak eller lukt samt föreningar som eventuellt bildar sådana ämnen i vatten och gör vattnet olämpligt att användas av människor.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.