341/2009

Given i Helsingfors den 20 maj 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vattenvårdsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen den 30 november 2006 om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) 7 § 1 mom., 8 § 2 mom., 14 och 20 §, bilaga 4 och 4 punkten i bilaga 5, samt

fogas till förordningen nya 14 a–14 d §, 20 a och 20 b §, och till förordningen en ny bilaga 2 a, till bilaga 4 nya B och C punkter, till bilaga 5 nya 2 a, 2 b, 4 a och 18 punkter samt till förordningen en ny bilaga 7 som följer:

7 §
Bedömning av inverkan samt kompletterande utredningar

De regionala miljöcentralerna skall utifrån uppgifterna enligt 6 § samt uppgifterna om vattnens status klarlägga de yt- och grundvattenförekomster där de miljömål som nämns i 21 § i vattenförvaltningslagen eventuellt inte kan nås. Om bedömningen är att miljömålen eventuellt inte kan uppnås, skall de regionala miljöcentralerna göra kompletterande utredningar till grund för upprättandet av övervaknings- och åtgärdsprogrammen för yt- och grundvattnen. För grundvattnens del skall de kompletterande utredningarna, om det bedöms som nödvändigt, innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 2 a.


8 §
Ekonomisk analys av vattenanvändningen

Den ekonomiska analysen av vattentjänsterna skall innehålla kalkyler om beaktandet av principen om kostnadstäckning vid vattenuttag samt vid behandling och ledning av vatten och avloppsvatten.


14 §
Klassificering av grundvattnets status

Grundvattnen klassificeras i god eller dålig status utifrån kvantitativ och kemisk status enligt den status som är sämst.

14 a §
Klassificering av grundvattnets kvantitativa status

Grundvattnets kvantitativa status klassificeras som god, om

1) det genomsnittliga årliga vattenuttaget inte överskrider grundvattenbildningen och

2) grundvattennivån inte sjunker kontinuerligt till följd av mänsklig verksamhet.

14 b §
Förfarande vid klassificering av grundvattnets kemiska status

Grundvattnets kemiska status klassificeras i de grundvattenförekomster för vilka det enligt bedömningen av inverkan och de kompletterande utredningarna kan antas att god kemisk status eventuellt inte uppnås.

Vid klassificeringen beaktas halten av de i bilaga 7 A nämnda grundvattenförorenande ämnen (förorenande ämne) som i det aktuella grundvattenområdet kan försämra grundvattenförekomstens kemiska status.

14 c §
Klassificering av grundvattnets kemiska status

Grundvattnets kemiska status klassificeras som god med beaktande av det som föreskrivs i 14 b §, om

1) halten av ett förorenande ämne i grundvattenförekomsten, beräknat som ett årsmedelvärde, inte vid någon övervakningsstation överskrider den miljökvalitetsnorm som har fastställts för ämnet i bilaga 7 A, och

2) det utifrån övervakningsresultaten kan antas att förutsättningarna i bilaga 7 B gällande övriga faktorer är uppfyllda.

En grundvattenförekomsts kemiska status kan oberoende av 1 mom. klassificeras som god även om någon miljökvalitetsnorm enligt bilaga 7 A överskrids vid en eller flera övervakningsstationer, om

1) halten av det förorenande ämnet i grundvattenförekomsten inte orsakar någon betydande miljörisk,

2) halten av det förorenande ämnet inte avsevärt har försämrat grundvattnets lämplighet för ett ändamål för vilket det skulle kunna användas, och

3) de övriga förutsättningarna enligt 1 mom. 2 punkten är uppfyllda.

14 d §
Översyn av miljökvalitetsnormer

Finlands miljöcentral bereder ändringsförslagen till bilaga 7 A om det av ny information om förorenande ämnen, förorenande ämnesgrupper eller indikatorer på förorening framgår att en miljökvalitetsnorm för ett ämne eller en ämnesgrupp som inte nämns i bilaga 7 A skall fastställas, en gällande miljökvalitetsnorm skall ändras eller ett ämne eller en ämnesgrupp eller en miljökvalitetsnorm som har tagits bort skall återinföras i förteckningen till skydd för människors hälsa eller miljön.

Finlands miljöcentral skall när den gör upp planen ge de myndigheter som är viktiga med tanke på planen och de intressegrupper vars fördel eller rätt berörs av planen möjlighet att bli hörda.

20 §
Stationer för övervakning av grundvatten

Övervakningsprogrammet skall omfatta tillräckligt många övervakningsstationer för att grundvattnens status och statusens naturliga variationer eller variationer till följd av mänsklig verksamhet på kort och lång sikt skall kunna uppskattas tillförlitligt.

Om god status för grundvattnet eventuellt inte kan nås, skall övervakningsstationerna, de faktorer som skall övervakas och övervakningsfrekvensen väljas så att det kan utredas hur vattenuttaget, någon annan mänsklig verksamhet eller utflödet av grundvatten påverkar grundvattnets status.

Operativ övervakning skall ordnas i grundvattenförekomster för vilka det enligt den kontrollerande övervakningen och bedömningen av verksamheters inverkan enligt 7 § är möjligt att miljömålen för grundvattnet inte uppnås. Övervakningsstationerna skall placeras så att de på bästa sätt visar grundvattenförekomstens kemiska och kvantitativa status.

Övervakning om i grundvattenförekomster som sträcker sig utanför Finlands gränser ges bestämmelser i bilaga 4 C.

20 a §
Faktorer som skall övervakas i grundvatten

Vid den kontrollerande och operativa övervakningen av kvantitativ status övervakas grundvattennivån. Vid den operativa övervakningen övervakas dessutom den kvantitativa mängden av grundvattenuttaget.

Den kontrollerande övervakningen av grundvattnets kemiska status inriktas på de faktorer som anges i bilaga 4 B. Dessutom skall sådana faktorer väljas som påvisar de risker som grundvattenförekomsten eventuellt utsätts för genom mänsklig verksamhet.

Vid den operativa övervakningen av kemisk status skall åtminstone halterna i grundvattnet av de förorenande ämnen som nämns i bilaga 7 A och som i grundvattenområdet kan medföra risk för att grundvattnet förorenas övervakas.

20 b §
Frekvens för övervakning av grundvatten

Den kontrollerande övervakningen av den kvantitativa statusen skall vara tillräckligt frekvent så att variationerna i grundvattenbildningen på både kort och lång sikt kan utredas.

I grundvattenförekomster där miljömålen eventuellt inte kan nås skall en tillräcklig övervakningsfrekvens tryggas för att vattenuttagets och vattenutflödets verkningar på grundvattennivån skall kunna bedömas.

Den kontrollerande övervakningen av kemisk status skall ordnas i tillräcklig omfattning. Den operativa övervakningen skall ordnas tillräckligt ofta utanför den period då den kontrollerande övervakningen görs och minst en gång om året för att de konsekvenser som mänsklig verksamhet har på grundvattenförekomsterna skall kunna observeras.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG (32006L0118); EGT nr L 372, 27.12.2006, s. 19

Helsingfors den 20 maj 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringssekreterare
Satu Räsänen

Bilaga 2 a

Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram

1. Geologiska karakteristika för grundvattenförekomsten inbegripet utsträckning och typ av geologisk formation,

2. hydrogeologiska karakteristika för grundvattenförekomsten inbegripet hydraulisk konduktivitet, porositet och inneslutning,

3. de ytliga avlagringarnas och jordarnas karakteristika i det område grundvattnet bildas, inbegripet tjocklek, porositet, hydraulisk konduktivitet och absorptionsegenskaper för avlagringarna och jordarna,

4. stratifieringskarakteristika för grundvattnet inom grundvattenförekomsten,

5. en inventering av de terrestra ekosystem och ytvatten som är dynamiskt förbundna med grundvattenförekomsten,

6. uppskattningar av vattnets riktningar och utbytesgrad mellan grundvattenförekomsten och de därmed förbundna terrestra ekosystemen och ytvattnen,

7. tillräckliga uppgifter för beräkning av det långfristiga årsgenomsnittet för den totala grundvattenbildningen,

8. karakterisering av grundvattnens kemiska sammansättning, inbegripet angivande av inverkan av mänsklig verksamhet.

Kompletterande utredning av konsekvenserna av mänsklig verksamhet i de grundvattenförekomster för vilka god status eventuellt inte uppnås

Följande utredningar skall i tillämpliga delar tas fram om grundvattenförekomsten sträcker sig in på två eller flera medlemsstaters territorium eller om det är möjligt att god status eventuellt inte uppnås för grundvattnet:

1. Lokaliseringen av grundvattentäkter,

2. genomsnittligt vattenuttag per år från grundvattentäkterna,

3. kemisk sammansättning hos det vatten som som har tagits och kommer att tas från grundvattenförekomsten,

4. lokalisering av sådana platser där vatten tillförs grundvattenförekomsten samt mängden tillfört vatten,

5. kemisk sammansättning hos vatten som tillförs grundvatten,

6. markanvändningen i det område där grundvattnet bildas inbegripet föroreningar och förändringar i grundvattenförekomsterna till följd av mänsklig verksamhet, till exempel avledning av regnvatten och lakvatten genom marktätning, infiltration, uppdämning eller dränering.

Bilaga 4

A)

Frekvens för övervakning av ytvattenB)

Faktorer vid kontrollerande övervakning av grundvattenförekomsters kemiska status

1. Syrehalt,

2. pH-värde,

3. konduktivitet,

4. nitrat,

5. ammonium,

6. andra parametrar som utgör indikation på den risk mänsklig verksamhet har på grundvattenförekomsten. Särskilt de grundvattenförorenande ämnena i bilaga 7 A skall beaktas.

C)

Övervakning av grundvattenförekomster som sträcker sig utanför Finlands gränser

I grundvattenförekomster som sträcker sig utanför Finlands gränser skall inom finländskt territorium

1) inrättas övervakningsstationer för övervakning av kvantitativ och kemisk status samt anordnas kontrollerande övervakning i tillräcklig omfattning. Dessutom skall det finnas tillräckligt med övervakningsstationer för uppskattning av riktningen på och mängden av strömmande grundvatten, och

2) sådana faktorer för kvantitativ och kemisk status övervakas som är av betydelse för att trygga användningen av grundvattenförekomsten i fråga.

Bilaga 5


2 a) Miljökvalitetsnormerna för grundvatten och en sammanfattning av de centrala uppgifter som gäller förfarandet för att fastställa dem.

2 b) Uppgifter om hur överskridandet av miljökvalitetsnormer för grundvattnet som har konstaterats vid enstaka övervakningsstationer i vattenförvaltningsområdet har beaktats vid den slutliga bedömningen av grundvattnets status.4. Övervakningsstationerna eller -områdena som en karta. Resultaten från övervakningen av ytvattnets, grundvattnets och skyddsområdenas status som en karta och om det behövs och är möjligt, uppgifter i kartform om de övervakningsstationer där någon miljökvalitetsnorm har överskridits. En bedömning av tillförlitligheten och noggrannheten hos de resultat som övervakningen har gett.

4 a) Uppgifter om en betydande och bestående uppåtgående tendens för ett förorenande ämne som har observerats vid en enstaka övervakningsstation. Dessutom skall uppgifter om haltnivån för förorenande ämnen anges där åtgärder har vidtagits för att sänka haltnivån samt uppgifter om haltens nedåtgående tendens.18. Ändringarna i miljökvalitetsnormerna gällande grundvattnet.

Bilaga 7

A)

Grundvattenförorenande ämnen och miljökvalitetsnormerna för dem1

Ämne Miljökvalitetsnorm för grundvatten Enhet
1 Nitrater 50 mg/l
2 Aktiva ämnen i bekämpningsmedel och deras (relevanta) metaboliter, nedbrytnings- eller reaktionsprodukter 0,1 μg/l
0,5 sammanlagt2
3 Bensen 0,5 μg/l
4 Toluen 12 μg/l
5 Etylbensen 1 μg/l
6 Xylener (Σorto-, meta- och paraxylen) 10 μg/l
7 Antracen 60 μg/l
8 Naftalen 1,3 μg/l
9 Benso(a)pyren 0,005 μg/l
10 ΣBenso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(g,h,i)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren 0,05 μg/l
11 PCB-föreningar (Σ kongenerer 28, 52, 101, 118, 138, 153 och 180) 0,015 μg/l
12 ΣTrikloreten och tetrakloreten 5 μg/l
13 1,2-dikloreten 25 μg/l
14 1,2-dikloretan 1,5 μg/l
15 Diklormetan (metylenklorid) 10 μg/l
16 Vinylklorid (kloreten) 0,15 μg/l
17 Koltetraklorid 2 μg/l
18 Kloroform (triklormetan) 100 μg/l
19 Klorbensen 3 μg/l
20 1,2-diklorbensen 0,3 μg/l
21 1,4-diklorbensen 0,1 μg/l
22 Triklorbensen (Σ1,2,3-, 1,2,4- och 1,3,5-triklorbensen) 2,5 μg/l
23 Pentaklorbensen 1,2 μg/l
24 Hexaklorbensen 0,024 μg/l
25 Monoklorfenoler 0,05 μg/l
26 Diklorfenoler 2,7 μg/l
27 ΣTri-, tetra- och pentaklorfenol 5 μg/l
28 MTBE (metyl-tert-butyleter) 7,5 μg/l
29 TAME (tert-amylmetyleter) 60 μg/l
30 Oljefraktioner (C10-40) 50 μg/l
31 Kvicksilver 0,06 μg/l
32 Kadmium 0,4 μg/l
33 Kobolt 2 μg/l
34 Krom 10 μg/l
35 Koppar 20 μg/l
36 Bly 5 μg/l
37 Nickel 10 μg/l
38 Zink 60 μg/l
39 Antimon 2,5 μg/l
40 Arsenik 5 μg/l
41 Ammonium NH4+ 0,25 (NH4+) mg/l
eller
Ammoniumkväve NH4N 0,20 (NH4N) mg/l
42 Klorid 25 mg/l
43 Sulfat 150 mg/l

1 Med miljökvalitetsnorm för grundvatten avses en i denna förordning samt på gemenskapsnivå fastställd halt av ett förorenande ämne, en grupp av förorenande ämnen eller en indikator på förorening i grundvattnet uttryckt som en kvalitetsnorm som för skyddet av människors hälsa eller miljön inte får överskridas samt ett nationellt fastställt gränsvärde enligt artikel 2.2 i direktiv 2006/118/EG.

2 Sammanlagt avser summan av alla de vid övervakningen observerade och uppmätta enskilda bekämpningsmedlen inbegripet deras relevanta metaboliter, nedbrytnings- eller reaktionsprodukter.

B)

Andra faktorer som skall tillämpas vid klassificeringen av kemisk status i grundvattenförekomster och bedömningen av deras inverkan

1) Halten i en grundvattenförekomst av ett sådant förorenande ämne som upptas under punkt A i denna bilaga anger inte skadligt tillflöde till grundvattnet. För det förorenande ämnets del bedöms dess konsekvenser i grundvattenförekomsten,

2) halten av ett förorenande ämne i en grundvattenförekomst orsakar inte med avseende på en ytvattenförekomst i anslutning till grundvattenförekomsten

2a) att miljömål inte uppnås

2b) att den ekologiska eller kemiska kvaliteten väsentligt försämras, dessutom

bedöms mängd och halt samt sannolik påverkan av det tillförda förorenande ämnet,

3) halten av ett förorenande ämne i en grundvattenförekomst orsakar inte betydande skada för det terrestra ekosystemet. Mängd och halt samt sannolik påverkan av det förorenande ämne som tillförs det terrestra ekosystemet, om det är möjligt att ämnet kan hamna i det det terrestra systemet via grundvattenförekomsten,

4) inträngning av saltvatten eller av skadliga ämnen i grundvattenförekomsten där detta är möjligt,

5) en bedömning av om ett förorenande ämne som eventuellt förekommer i grundvattenförekomsten riskerar kvaliteten på det dricksvatten som tas ur förekomsten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.