332/2009

Given i Helsingfors den 15 maj 2009

Lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 november 2001 om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) 6 § 2―5 mom., 10 § och 41 § 1 och 3 mom., av dem 6 § 2 och 5 mom. sådana de lyder i lag 11/2007, 6 § 3 mom. sådant det lyder i lag 399/2003, 6 § 4 mom. sådant det lyder i lag 46/2005, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 399/2003 och 11/2007 samt 41 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 399/2003, och

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

6 §
Användning av radiofrekvenser

Genom förordning av statsrådet fastställs de allmänna principerna för användningen av frekvenserna och en frekvensplan

1) för frekvensområdena för sådan koncessionsberoende televerksamhet som avses i 4 § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003),

2) för de frekvensområden som är avsedda för utövande av sådan koncessionsberoende televisions- och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998),

3) för de frekvensområden som avses i 5 mom.,

4) för de frekvensområden som är avsedda för produktutveckling, testning och undervisning.

Innan statsrådet fastställer frekvensplanen ska teleföretag och andra representanter för användargrupper inom frekvensområdena ges tillfälle att bli hörda om planen. Statsrådet ska se över planen, om fler frekvensområden kan anvisas för sådan koncessionsberoende verksamhet som avses i 2 mom. eller om en representant som avses i detta moment framställer en motiverad begäran om översyn.

Kommunikationsverket kan av grundad anledning för ett radiofrekvensområde enligt frekvensplanen tillåta också annan radiokommunikation än sådan som anges i dess användningsändamål, om sådan radiokommunikation inte begränsar frekvensområdets användning för dess primära användningsändamål och inte leder till störningar i den radiokommunikation som är primär.

Kommunikationsverket ska vid beredningen av de i 1 mom. avsedda föreskrifterna samarbeta med kommunikationsministeriet. Om det som föreskrivs om användningen av ett enskilt frekvensområde kan ha avsevärda följder för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, fastställs frekvensplanen för frekvensområdet i fråga i den i 2 mom. avsedda frekvensplanen.

6 a §
Användningsplan för radiofrekvenser

Genom förordning av kommunikationsministeriet fastställs en användningsplan för radiofrekvenserna med detaljerade föreskrifter om användningen av de frekvensområden som avses i 6 § 2 mom.

Kommunikationsministeriet ska se över planen, om fler frekvenser kan anvisas för sådan koncessionsberoende verksamhet som avses i 6 § 2 mom. eller om ett teleföretag eller någon annan representant för användargrupper inom frekvensområdena framställer en motiverad begäran om översyn.

I enskilda fall kan Kommunikationsverket av tekniska skäl avvika från en fastställd användningsplan enligt 1 mom., om det är nödvändigt för att förhindra eller avlägsna störningar av radiokommunikationen.

10 §
Beviljande av radiotillstånd och frekvensreservering

Radiotillstånd och frekvensreservering beviljas av Kommunikationsverket. I ansökan ska de uppgifter lämnas som Kommunikationsverket behöver för behandlingen av ansökan. Om beviljandet av ett enskilt radiotillstånd kan påverka den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, ska verket höra och samarbeta med kommunikationsministeriet när det bereder tillståndsbeslutet. Om beviljandet kan ha avsevärda följder för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden ska det beviljas av statsrådet.

Radiotillstånd beviljas för högst 10 år åt gången. Radiotillstånd för radiosändare som används för utövande av koncessionsberoende televerksamhet enligt 4 § i kommunikationsmarknadslagen eller televisions- och radioverksamhet enligt 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet beviljas dock för högst 20 år åt gången.

Frekvensreservering beviljas för högst ett år åt gången. Reserveringen förfaller när radiotillstånd beviljas för användning av radiosändare enligt 9 §.

Om inte något annat följer av 5―9 mom., ska radiotillstånd eller sådan frekvensreservering som uppfyller villkoren enligt 9 § beviljas, om

1) tillståndet eller frekvensreserveringen söks för ett frekvensområde som i Kommunikationsverkets föreskrifter om användningen av radiofrekvenser har anvisats för sådan användning som avses i ansökan,

2) det inom frekvensområdet finns tekniskt ändamålsenliga radiofrekvenser som kan anvisas sökanden för användning eller reservering,

3) radiosändarens överensstämmelse med uppställda krav har säkerställts, och

4) Kommunikationsverket inte har motiverad anledning att misstänka att sökanden bryter mot bestämmelser, föreskrifter eller till radiotillståndet anknutna villkor som gäller radiokommunikation.

Om sökanden inte har betalt förfallna avgifter för tidigare radiotillstånd eller frekvensreserveringar som gäller samma apparatkategori som det nya tillståndet eller reserveringen söks för, och avgiften till sin storlek inte är ringa, kan ett tillstånd eller en reservering förvägras.

Om sökanden har för avsikt att utöva koncessionsberoende televerksamhet enligt 4 § i kommunikationsmarknadslagen eller koncessionsberoende televisions- eller radioverksamhet enligt 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet, kan radiotillstånd eller radiofrekvensreservering inte beviljas, om sökanden inte har behövlig koncession.

Om sökanden utövar verksamhet enligt 4 § 3 mom. i kommunikationsmarknadslagen, får sökanden inte beviljas radiotillstånd som följer omedelbart på varandra så att tillståndet faktiskt gäller över två veckor.

Om radiotillstånd eller radiofrekvensreservering på grund av det knappa antalet radiofrekvenser bara kan beviljas en del av sökandena, ska tillstånd eller reservering beviljas sådana sökande vilkas verksamhet bäst främjar lagens syften enligt 1 §.

Sökanden och innehavaren av radiotillstånd samt vid behov även något annat teleföretag är skyldiga att till Kommunikationsverket lämna de av verket begärda uppgifter som behövs för att det i 8 mom. avsedda tillståndsavgörandet ska kunna fattas.

41 §
Bedömningsorgan

Kommunikationsverket utser på ansökan ett eller flera bedömningsorgan. Bedömningsorganet har till uppgift att lämna utlåtanden om radioanläggningars och teleterminalutrustnings överensstämmelse, bestämma om särskilda radiotestsekvenser samt godkänna och övervaka kvalitetssäkringssystem för radioanläggningar och teleterminalutrustning. Bedömningsorganet kan utses för viss tid. I ansökan ska sökanden lägga fram de uppgifter som verket har begärt och som behövs för handläggningen av ansökan.


Kommunikationsverket utövar tillsyn över bedömningsorganens verksamhet. Bedömningsorganen ska anmäla sådana ändringar i sin verksamhet som kan påverka deras förutsättningar att vara bedömningsorgan. Om ett bedömningsorgan inte längre uppfyller föreskrivna krav eller om det bryter mot gällande bestämmelser får Kommunikationsverket återkalla beslutet att utse organet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 223/2008
KoUB 3/2009
RSv 28/2009

Helsingfors den 15 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.