331/2009

Given i Helsingfors den 15 maj 2009

Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 5, 8 och 60 c § och 127 § 3 mom. av dem 60 c § sådan den lyder i lag 70/2007 och 127 § 3 mom. sådant det lyder i lag 759/2006, samt

fogas till 4 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 8 a och en ny 60 d § samt till 112 § ett nytt 4 mom. som följer:

4 §
Koncessionsberoende televerksamhet

Koncession krävs däremot inte för tillhandahållande av nättjänster i sådana digitala markbundna masskommunikationsnät som avses i 1 mom., om verksamheten pågår i högst två veckor och om den televisionssändare som används i verksamheten har en strålningseffekt på högst 50 watt.

5 §
Ledigförklaring av koncessioner

Statsrådet ska förklara en koncession ledig att sökas när frekvenser som tekniskt och med hänsyn till en effektiv användning av frekvenserna är ändamålsenliga blir lediga för koncessionsberoende televerksamhet. Koncessioner som beviljas med stöd av 8 § 3 mom. eller 8 a § ledigförklaras dock inte.

Statsrådet ledigförklarar koncessioner i enlighet med den frekvensplan som avses i 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001).

8 §
Koncessionsmyndighet och koncessionsförfarande

Koncession beviljas av statsrådet för viss tid, dock för högst 20 år.

Statsrådet ska fatta beslutet om koncession inom sex veckor från det att ansökningstiden har gått ut. Statsrådet kan i särskilda fall förlänga tidsfristen på sex veckor med högst åtta månader, om det är nödvändigt för att säkerställa att ansökningsförfarandet är opartiskt, skäligt, klart eller öppet för insyn, för komplettering av ansökningarna eller av någon annan särskild orsak. En förlängning av tidsfristen ska meddelas offentligt.

Kommunikationsministeriet får bevilja koncession för trådlös bredbandstjänst inom ett bestämt frekvensområde för högst 20 år, om

1) teleföretaget har ett av Kommunikationsverket beviljat radiotillstånd för frekvensen i fråga,

2) frekvensens användningsändamål ändras så att det krävs koncession, och

3) de i 9 § angivna förutsättningarna för beviljande föreligger.

Ett villkor för att koncession enligt 3 mom. ska beviljas är att den som innehar radiotillståndet använder de frekvenser som tillståndet anvisar.

8 a §
Koncession beviljad av Kommunikationsverket

Koncession för att i digitala markbundna masskommunikationsnät tillhandahålla nättjänster som avses i 4 § 1 mom. beviljas av Kommunikationsverket, om verksamheten pågår högst en månad och om den sändare som används för digital televisionsverksamhet har en strålningseffekt på högst två kilowatt.

Kommunikationsverket ska bevilja koncession, om det finns radiofrekvenser att anvisa för verksamheten och det inte finns grundad anledning att misstänka att den sökande bryter mot denna lag eller bestämmelserna om televisions- och radioverksamhet i någon annan lag.

Kommunikationsverket får inte bevilja verksamhetsutövaren koncessioner för perioder av högst en månad som följer omedelbart på varandra.

6 a kap.

Bestämmelser om samhällsomfattande tjänster

60 c §
Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som avser allmänna telefonitjänster

Teleföretag som Kommunikationsverket i enlighet med 59 § utsett för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i form av allmänna telefonitjänster är skyldiga att oberoende av geografiskt läge och till ett skäligt pris tillhandahålla anslutningar till ett allmänt kommunikationsnät på den ort där användaren stadigvarande bor eller finns. Teleföretaget ska leverera anslutningen inom skälig tid från beställningen.

Anslutningen ska vara sådan att det är möjligt att ringa nödsamtal, ringa och ta emot inrikes- och utlandssamtal samt använda andra sedvanliga telefonitjänster. Anslutningen ska dessutom möjliggöra en ändamålsenlig internetförbindelse, med beaktande av den överföringshastighet som de flesta abonnenterna har samt den tekniska genomförbarheten och kostnaderna. Teleföretaget kan också tillhandahålla de ovan nämnda tjänsterna via flera anslutningar, om det inte medför oskäliga extra kostnader för användaren.

Bestämmelser om en ändamålsenlig internetförbindelses minimihastighet enligt 2 mom. utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. Innan förordningen utfärdas ska Kommunikationsverket utarbeta en rapport om marknaden för dataöverföringstjänster, vilken överföringshastighet de flesta abonnenterna har och vilken nivå den tekniska utvecklingen ligger på samt uppskatta bestämmelsernas ekonomiska konsekvenser för teleföretagen.

En operatör för samhällsomfattande tjänster har rätt att vägra ingå avtal om en anslutning som avses i 1 mom. med en användare, om användaren har åtalats eller under det senaste året dömts för störande av post- och teletrafik som begåtts med hjälp av ett teleföretags anslutning eller om användaren har obetalda, förfallna och ostridiga skulder hos någon annan operatör för samhällsomfattande tjänster för användningen av dennes anslutning.

60 d §
Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som avser nättjänster

Ett nätföretag som Kommunikationsverket i enlighet med 59 § utsett för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är skyldigt att till ett kostnadsbaserat pris erbjuda ett tjänsteföretag som utsetts till operatör för samhällsomfattande tjänster den nättjänst som behövs för anslutning till ett kommunikationsnät.

112 §
Utlämnande av uppgifter till myndigheter

Kommunikationsverket ska på begäran lämna kommunikationsministeriet sådana i 1 mom. avsedda uppgifter som verket fått när det fullgjort uppgifter enligt denna lag.

127 §
Ändringssökande

Beslut som Kommunikationsverket har fattat med stöd av 16―20, 59 och 126 § och beslut av marknadsdomstolen och statsrådet får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Statsrådets och Kommunikationsverkets beslut ska iakttas trots överklagandet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 223/2008
KoUB 3/2009
RSv 28/2009

Helsingfors den 15 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.