330/2009

Given i Helsingfors den 13 maj 2009

Statsrådets förordning om delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §
Delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande

I anslutning till jord- och skogsbruksministeriet finns en delegation för animalieproduktionsdjurens välbefinnande, som har som mål att främja en övergripande utveckling av animalieproduktionsdjurens välbefinnande samt samarbetet mellan olika aktörer.

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) följa och bedöma hur animalieproduktionsdjurens välbefinnande utvecklas, lägga fram förslag om hur djurens välbefinnande kan utvecklas på lång sikt och ge utlåtanden om viktiga projekt och förslag som gäller animalieproduktionsdjurens välbefinnande,

2) stödja och främja myndigheters och andra aktörers samarbete för att förbättra animalieproduktionsdjurens välbefinnande,

3) föra fram betydelsen och värdesättandet av animalieproduktionsdjurens välbefinnande i samhället och

4) fullgöra de övriga uppgifter som hör till delegationens verksamhetsområde och som jord- och skogsbruksministeriet har ålagt den.

3 §
Tillsättande av delegationen och delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande för tre år i sänder.

Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande och 15 andra medlemmar med personliga suppleanter.

Delegationens ordförande och vice ordförande ska vara erkänt erfarna personer som är förtrogna med animalieproduktionsdjurens välbefinnande och olika djurhållningsformer för animalieproduktionsdjur. De övriga medlemmarna och suppleanterna ska företräda aktörer som är centrala när det gäller animalieproduktionsdjur och deras välbefinnande, olika verksamheter som utövas med animalieproduktionsdjur och användningen av produkter som fås från animalieproduktionsdjur. Av delegationens medlemmar och suppleanter ska två företräda jordbruksproduktionen, en den samhällsvetenskapliga forskningen, en den ekonomiska forskningen, en forskningen om animalieproduktionsdjurens välbefinnande, en den etiska aspekten på hållningen av animalieproduktionsdjur, en jord- och skogsbruksministeriet, en Livsmedelssäkerhetsverket, en myndigheter som utövar praktisk tillsyn över djurskyddet, två det frivilliga djurskyddsarbetet, en den rådgivning som ges lantbruksproducenterna, en livsmedelsindustrin, en detaljhandeln och en konsumenterna.

Om delegationens ordförande, vice ordföranden eller någon annan medlem eller suppleant avgår under mandatperioden, kallar jord- och skogsbruksministeriet en ny medlem i stället för honom eller henne för den återstående mandatperioden.

4 §
Arrangemang i anslutning till verksamheten

Delegationen kan höra utomstående sakkunniga i sitt arbete.

Jord- och skogsbruksministeriet utser en sekreterare för delegationen.

Resekostnadsersättning kan betalas till delegationens ordförande, vice ordförande, medlemmar, suppleanter och sekreterare samt sakkunniga i enlighet med statens resereglemente.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 maj 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.