312/2009

Given i Helsingfors den 7 maj 2009

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets arbetsordning av den 19 juni 2003 (585/2003) 3, 10―12 och 33 §, av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 735/2005 och 629/2008, 11 § sådan den lyder i sistnämnda förordning och 12 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 629/2008, samt

fogas till 28 § en ny 10 punkt, i stället för den 10 punkt som upphävts genom nämnda förordning 629/2008, som följer:

3 §
Styrning och ledning

Inom försvarsministeriets förvaltningsområde tillämpas resultatorienterad styrning mellan ministeriet och förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar samt övriga förvaltningsenheter och vid ministeriet resultatorienterad ledning. I ministeriets styrning, ledning och tillvägagångssätt ska ministeriets värderingar, processorientering och andra gemensamt överenskomna riktlinjer för verksamheten iakttas.

Den resultatorienterade styrningen inom förvaltningsområdet leds av ministern och kanslichefen.

Efter att förhandlingar om resultatmålen förts fastställs de viktigaste resultatmålen för ministeriet av ministern, målen för avdelningarna och de fristående verksamhetsenheterna av kanslichefen samt målen för enheterna vid avdelningarna av avdelningschefen.

Avdelningscheferna och de övriga cheferna ska se till att de resultatmål som fastställts nås.

10 §
Försvarspolitiska avdelningen

Vid försvarspolitiska avdelningen finns enheten för nationell försvarspolitik och enheten för internationell försvarspolitik.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) utvärdering av utvecklingen i den säkerhets- och försvarspolitiska omvärlden samt samordning av uppföljningen,

2) utvecklande av försvarspolitiken och utarbetande av grunderna för försvarspolitiken,

3) de planeringsgrunder för det militära försvaret som ska ges försvarsmakten och utvecklande av dem,

4) utarbetande och samordning av grunderna för förvaltningsområdets långsiktsplanering, mångåriga verksamhets- och ekonomiplanering samt resultatstyrning,

5) fastställande och samordning av prestationskraven för det militära försvaret som en del av totalförsvaret,

6) den allmänna försvarsberedskapen,

7) grunderna för och styrningen av den allmänna värnplikten, den frivilliga militärtjänsten för kvinnor och det frivilliga försvaret,

8) militär krishantering och fredsbevarande verksamhet,

9) nedrustning och rustningskontroll,

10) handräckning enligt 4 § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen (781/1980),

11) försvarsförvaltningens säkerhet och uppgifter i egenskap av utsedd säkerhetsmyndighet enligt lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004).

11 §
Förvaltningspolitiska avdelningen

Vid förvaltningspolitiska avdelningen finns lagberednings- och rättsenheten, enheten för informationsförvaltning och dataadministration samt forsknings- och utvecklingsenheten.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) lagberedning samt nationellt ikraftsättande av fördrag och andra internationella förpliktelser,

2) utvecklande och samordning av laglighetsövervakningen inom ministeriet och förvaltningsområdet samt den rättsliga styrningen av förvaltningsområdet,

3) biträdande av ministeriets ledning och enheter i juridiska frågor,

4) informationssamhället, informationsförvaltningen och datasystemen,

5) den förvaltningspolitiska utvecklingen,

6) helhetsutvecklingen av förvaltningsområdets verksamhet och organisation,

7) förvaltningsområdets forskningsverksamhet.

Till avdelningen hör sekretariatet för planeringskommissionen för försvarsinformation, om vars uppgifter bestäms i förordningen om planeringskommissionen för försvarets information (1073/1975).

De ärenden som gäller lagberedning, nationellt ikraftsättande av internationella förpliktelser och laglighetsövervakning är direkt underställda kanslichefen.

12 §
Resurspolitiska avdelningen

Vid resurspolitiska avdelningen finns en personalenhet, en materielenhet, en ekonomienhet samt en samhälls- och miljöenhet.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) den resultatorienterade styrningen och finansiella planeringen av förvaltningsområdet samt utvecklandet av dem,

2) utarbetandet av ett ramförslag för förvaltningsområdet samt beredningen och verkställigheten av förvaltningsområdets budget,

3) uppföljningen av ekonomin,

4) tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamhet samt personal- och arbetsgivarpolitik,

5) styrningen av personalresurser och förvaltningsområdets övriga övergripande personalfrågor,

6) utvecklandet av förmåner och ersättningar för de värnpliktiga, krishanteringspersonalen och studerandena vid Försvarshögskolan,

7) frontveteranerna och personer som dött i krig,

8) förvaltningsområdets materielpolitik och projektstyrning samt försvarsmaterielsamarbetet,

9) övervakningen av exporten av försvarsmateriel,

10) bekräftelse av utlänningars företagsköp,

11) handräckning och arbetshjälp,

12) utarbetandet och styrningen av samhälls- och miljöpolitiken,

13) fastighetsförvaltning,

14) ägarstyrningen av företag som omfattas av försvarsministeriets ägarstyrning samt styrningen av Försvarsförvaltningens servicecentral och försvarsförvaltningens byggverk.

28 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller


10) laglighetsövervakning, om frågan är betydande,


33 §
Direktören för lagberednings- och rättsenheten

Direktören för lagberednings- och rättsenheten avgör utöver det som anges i 30 § ärenden som gäller laglighetsövervakning.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 maj 2009

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.