308/2009

Given i Helsingfors den 8 maj 2009

Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 februari 1995 om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) 3 § 1 mom. och 5 § som följer:

3 §

Militärtjänsten ordnas i samband med den i värnpliktslagen (1438/2007) föreskrivna beväringstjänsten och fullgörs på samma sätt som beväringstjänsten samt jämställs med den i alla avseenden, om inte något annat följer av 7 §.


5 §

När en kvinna har inlett sin militärtjänst eller när hon enligt det förordnande att inleda militärtjänst som hon med stöd av sin ansökan erhållit har varit skyldig att inleda militärtjänst ska på henne, med de undantag som anges i 4 §, alla de bestämmelser tillämpas som gäller den som med stöd av värnpliktslagen förordnats till beväringstjänst.

Efter utgången av den tid som avses i 4 § 1 mom. jämställs en kvinna under tjänstgöringen och efter att hon har fullgjort eller blivit befriad från den till alla delar med en värnpliktig.

Efter att tjänstgöringen har avslutats eller avbrutits eller när förordnandet att inleda tjänstgöring återtagits på det sätt som föreskrivs i 4 § 1 mom. har kvinnan rätt att återgå till arbetet i enlighet med lagen om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet (305/2009).


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

RP 207/2008
AjUB 1/2009
RSv 13/2009

Helsingfors den 8 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.