302/2009

Given i Helsingfors den 7 maj 2009

Statsrådets förordning om stödjande av förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 4 mom. och 12 § 5 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådana de lyder i lag 1479/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådant stödjande av förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden som avses i 10 och 12 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999).

2 §
Investeringar som kan stödas och allmänna förutsättningar för val av sådana

Stöd får beviljas som räntestöd i anslutning till räntestödslån för byggande, utvidgning och ombyggnad av gårdsbruksenheters bostadsbyggnader.

Bostadsbyggnader som kan stödas ska vara ändamålsenliga för boende och funktionella med tanke på boendemiljön och deras boendekostnader ska vara skäliga. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att man genom den investering som stöds främjar en god miljökvalitet, energisparande samt utnyttjande av förnybara naturresurser för byggande och uppvärmning.

Stödet beviljas inom ramen för den bevillningsfullmakt eller det anslag som anvisats i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. Stöd kan beviljas, om det är ändamålsenligt med tanke på behovet av bostad och ekonomiskt stöd hos sökanden och dem som stadigvarande bor tillsammans med sökanden i samma bostadsbyggnad (ansökande hushåll). Vid val av investeringar som kan stödas ska de ansökande hushåll som har det mest brådskande behovet av bostad och de lägsta inkomsterna ges företräde.

Vid val av investeringar som kan stödas ska åtminstone beaktas

1) sökandens inkomster

2) det ansökande hushållets storlek och åldersstruktur

3) det ansökande hushållets bostadsförhållanden och hur brådskande en förbättring av dem är.

3 §
En gårdsbruksenhets ekonomiska livskraft

Företagsverksamheten på en gårdsbruksenhet ska ha förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet. Lönsamheten och den ekonomiska livskraften i en gårdsbruksenhets företagsverksamhet bedöms före den tidpunkt då ansökan blir anhängig utgående från de beskattningsbara inkomster från jordbruk, skogsbruk och annan företagsverksamhet på gårdsbruksenheten som konstaterats vid den senast verkställda beskattningen. I inkomsterna beaktas dock ändringar som har konstaterats eller uppskattas uppstå efter den senast verkställda beskattningen.

4 §
Bestämmanderätt i sammanslutningar

På bestämmanderätt i sammanslutningar som verkar som lantbruksföretagare tillämpas 3 § i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (299/2008).

5 §
Bostadens storlek

Den bostadsbyggnad som stöds ska vara av skälig storlek i förhållande till det ansökande hushållets storlek och åldersstruktur.

Lägenhetsyta som stöds för andra bostäder än sådana som är föremål för ombyggnad får uppgå till högst 120 kvadratmeter, om antalet personer i det ansökande hushållet är högst sex. Om det ansökande hushållet består av flera än sex personer, höjs ovan nämnda maximiantal lägenhetskvadratmeter med tio kvadratmeter för varje ytterligare person. Stöd kan dock beviljas för högst 180 lägenhetskvadratmeter.

I en bostadsbyggnad som är föremål för ombyggnad får den lägenhetsyta som stöds vara högst 180 kvadratmeter.

6 §
Sökandens inkomster

Stöd kan beviljas om sökandens totalinkomster inte överstiger 38 000 euro om året. Om makarna tillsammans eller personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller en av dem söker stöd, får motsvarande totalinkomster inte överstiga 54 000 euro om året. Om sökanden i annat fall är flera än en person, får totalinkomsterna för den som förtjänar mest inte överstiga 38 000 euro om året.

Maximibeloppen av totalinkomsterna enligt 1 mom. höjs med 2 000 euro för varje barn i det ansökande hushållet, som inte har fyllt 18 år före utgången av det kalenderår under vilket stöd söks.

Med totalinkomster avses de inkomster som konstaterats vid den senast verkställda beskattningen före den tidpunkt då ansökan blivit anhängig, med avdrag för kostnaderna för inkomstens förvärvande. I totalinkomsterna beaktas dock ändringar som konstaterats eller uppskattas uppstå efter den senast verkställda beskattningen.

Beloppet av i statsbeskattningen skattepliktiga inkomster som sammanslutningar får ska anses motsvara inkomsterna för den som har de största inkomsterna av delägarna eller medlemmarna i sammanslutningen och dennes make.

7 §
Godtagbara kostnader och stödets maximibelopp

De kostnader som stöds ska basera sig på godtagbara enhetskostnader, om vilka föreskrivs i förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Om jord- och skogsbruksministeriet inte har utfärdat någon förordning, ska sökanden för att kunna bedöma vad som är skäliga kostnader begära ett tillräckligt stort antal anbud på ett ändamålsenligt sätt.

Räntestödets belopp får uppgå till högst 15 procent av de godtagbara kostnaderna. Räntestödslån får beviljas till högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna.

8 §
Ansökningstid

Ansökningstiden för stöd börjar den 13 maj 2009.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 maj 2009.

Helsingfors den 7 maj 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lantbruksråd
Esko Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.