263/2009

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 23 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 13 mars 2002 om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) 2 §, den finska språkdräkten i 5 § 1 mom., 5 § 4 mom., 8 § 1 mom., 19 §, 24 § 2 och 3 mom., 26 § 2 mom. samt 28 och 30 §,

av dem 2 § sådan den lyder i förordningarna 250/2005 och 536/2007, 5 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 283/2003 och 5 § 4 mom., 19 §, 24 § 2 och 3 mom. samt 28 och 30 § sådana de lyder i nämnda förordning 250/2005, samt

fogas till 15 §, sådan den lyder i nämnda förordningar 250/2005 och 536/2007, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till förordningen en ny 36 §, i stället för den 36 § som upphävts genom nämnda förordning 250/2005, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) ADR-bestämmelserna bestämmelserna i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), sådana de är i kraft som bindande för Finland,

3) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

4) TFÄ-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar,

5) IMDG-koden det regelverk som definieras i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

6) ministeriets förordning kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (171/2009),

7) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

8) tank tankfordon, avmonterbara tankar, batterifordon, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar,

9) bulkcontainer de bulkcontainrar som avses i kapitel 6.11 i bilaga A till ministeriets förordning,

10) gaskärl gasflaskor, storflaskor, tryckfat, gasflaskpaket och slutna kryokärl.

5 §
Klassificering av farliga ämnen

De farliga ämnena indelas i följande klasser:

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Smittförande ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Finland erkänner den behöriga myndighet som avses i ADR- och RID-bestämmelserna och TFÄ-direktivet eller ett annat organ, som denna myndighet bemyndigat, att klassificera ämnet och godkänna klassificeringen.

8 §
Transportör och förare

I fråga om transportörens och förarens skyldigheter bestäms i 9 och 10 § i TFÄ-lagen. När transportören och föraren tar sig an transport av farliga ämnen ska de på avsändningsplatsen särskilt

1) kontrollera att de farliga ämnen som har lämnats för transport får transporteras på väg,

2) försäkra sig om att föreskrivna handlingar medförs i transportenheten,

3) genom en visuell kontroll försäkra sig om att fordonet och lasten inte uppvisar några synliga brister, otätheter eller sprickor och att fordonet eller lasten inte saknar någon utrustning,

4) försäkra sig om att datum för nästa besiktning av tankar inte har överskridits; efter det att besiktningsdatum har överskridits får en tank transporteras till besiktning, för att förstöras eller för förstöring av det ämne som den innehåller enligt villkoren i ministeriets förordning,

5) kontrollera att begränsningarna avseende mängden farliga ämnen per transportenhet som fastställs i ministeriets förordning inte överskrids,

6) försäkra sig om att de storetiketter och märkningar som föreskrivs för fordonet eller tanken på ett tankfordon är påsatta, och

7) försäkra sig om att den utrustning som enligt bestämmelserna ska medföras i fordonet och som i de skriftliga skyddsinstruktionerna föreskrivs för föraren finns i fordonet.


15 §
Utbildning av personal

Den som börjar sköta uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen ska ha lämplig utbildning.


19 §
Användningen av ADR- och RID-förpack- ningar

Vid transport av farliga ämnen får som förpackningar, med undantag för förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar, även användas typgodkända förpackningar enligt gällande ADR- eller RID-bestämmelser eller TFÄ-direktivet, IBC-behållare och storförpackningar. I de fall som avses i ministeriets förordning ska fallprovet för plastförpackningar med avvikelse från ADR- och RID-bestämmelserna och TFÄ-direktivet göras vid en temperatur på –40 °C. Förpackningen ska då vara försedd med en märkning om fallprovets temperatur i enlighet med bestämmelserna, eller godsdeklarationen eller motsvarande följesedel vara försedd med märkningen: "Förpackningen överensstämmer med ADR/RID-bestämmelserna, provad i -40 °C".

Ett gaskärl som inte har π-märkts och som har fyllts utomlands och godkänts i något annat land än Finland enligt ADR- eller RID- bestämmelserna, får efter att transporten enligt ADR- bestämmelserna har avslutats i Finland transporteras för att tömmas och returneras tom till utlandet utan den märkning som avses i 17 §, om avsändaren i godsdeklarationen eller motsvarande följesedel försäkrar att gaskärlet och dess utrustning är beständiga mot sprödbrott till en temperatur av -40 °C på följande sätt: "Gaskärlet och dess utrustning är beständiga upp till –40 °C."

24 §
Ibruktagande av utländska tankar och bulkcontainrar

Om en importerad tank som har tillverkats i utlandet och som avses i 1 mom. har besiktats och testats av en i ADR- eller RID-bestämmelserna eller TFÄ-direktivet avsedd behörig myndighet eller en av denna myndighet bemyndigad inrättning enligt de bestämmelser som gäller i Finland och giltigt intyg jämte utredning kan uppvisas, behövs ingen ny besiktning, om det inte finns särskilda skäl för detta.

Vid transport av farliga ämnen får som bulkcontainer också användas bulkcontainrar som godkänts enligt gällande ADR- eller RID-bestämmelser eller TFÄ-direktivet.

26 §
Handlingar

Transportören ska, i de fall som bestäms genom förordning av ministeriet, i god tid före transporten lämna skriftliga säkerhetsföreskrifter till fordonets besättning.


28 §
Farliga ämnen som resgods

En privatperson får transportera farliga ämnen, om de är förpackade för detaljhandelsförsäljning och avsedda för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid. Dessutom får flytande bränsle transporteras i återfyllningsbara kärl i sådana mängder som avses i punkt 1.1.3.1 (a) i bilaga A till ministeriets förordning.

En privatperson får som resgods i buss transportera sådana ämnen som avses i 1 mom., dock högst fem liter flytande bränsle i återfyllningsbara kärl. En passagerare ska innan resan börjar underrätta föraren eller transportören om explosiva ämnen och föremål, flytande bränsle eller flytgas som transporteras som resgods.

Farliga ämnen som transporteras som resgods får inte vålla olägenhet eller skada under transporten.

På transporter som avses i 1―2 mom. tillämpas inte andra bestämmelser i denna förordning eller bestämmelser i ministeriets förordning. På övriga transporter av farliga ämnen som utförs av privatpersoner tillämpas denna förordning och ministeriets förordning.

30 §
Myndigheter

Polisen övervakar vägtransporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring som hänför sig till dem. Transporter till eller från Finland av farliga ämnen på väg och tillfällig förvaring i anslutning till dem övervakas också av tullverket och gränsbevakningsväsendet inom respektive myndighets verksamhetsområde. I fråga om transporter som sker under övervakning av försvarsmakten bestäms i TFÄ-lagen.

Strålsäkerhetscentralen övervakar i samarbete med de myndigheter som nämns i 1 mom. ärenden med anknytning till transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen.

Institutet för hälsa och välfärd kan meddela instruktioner på biologiska produkter i enlighet med punkt 2.2.62.1.9 i bilaga A till ministeriets förordning.

Livsmedelssäkerhetsverket kan meddela instruktioner på bulktransport av animaliskt material som innehåller smittförande ämnen i enlighet med punkt 7.3.2.6.1 i bilaga A till ministeriets förordning.

36 §
Anmälningar och andra åtgärder vid överskridande av strålningsgränsvärden

Om man i samband med transport av radioaktiva ämnen observerar en överskridning av de gränsvärden enligt ministeriets förordning som gäller strålningens doshastighet eller radioaktivt avfall, ska mottagaren, transportören och avsändaren anmäla överskridningen till alla dem som är delaktiga i transporten och till Strålsäkerhetscentralen i enlighet med punkt 1.7.6 i bilaga A till ministeriets förordning samt vidta övriga åtgärder enligt ministeriets förordning i syfte att eliminera de faror som föranleds av överskridningen av gränsvärdena.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

De bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande får tillämpas till och med den 30 juni 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (32008L0068); EGT nr L 260, 30.9.2008, s. 13

Helsingfors den 23 april 2009

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.