262/2009

Given i Helsingfors den 24 april 2009

Lag om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen av den 18 december 1995 om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995), sådan paragrafen lyder i lag 1148/2005, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till lagen en ny 9 a § som följer:

1 §
Undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Denna lag tillämpas också vid undanröjande av dubbelbeskattning i fråga om arvoden, övergångsersättningar, pensioner, invalidpensioner och familjepensioner som betalats ut på basis av mandat i Europaparlamentet.


9 a §
Undanröjande av dubbelbeskattning i fråga om prestationer från Europaparlamentet

Bestämmelserna om avräkningsmetoden i denna lag tillämpas vid undanröjande av dubbelbeskattning i fråga om arvoden, övergångsersättningar, pensioner, invalidpensioner och familjepensioner som betalats ut på basis av mandat i Europaparlamentet.

På skatt som betalats till Europeiska gemenskapen för inkomster som avses i 1 mom. tillämpas bestämmelserna om skatt som har betalats till en främmande stat.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

Denna lag tillämpas från och med den första dagen i Europaparlamentets mandatperiod som börjar 2009.

RP 222/2008
FiUB 4/2009
RSv 25/2009

Helsingfors den 24 april 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.