250/2009

Given i Helsingfors den 16 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, ändras i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om finansministeriet (610/2003) 4 § 2 mom., 5 § 2 och 7 punkten samt 7 § 3 mom., sådana de lyder, 4 § 2 mom. i förordning 845/2008 och 5 § 7 punkten i förordning 58/2004, som följer:

4 §
Ledande tjänstemän

Chef för en avdelning är en avdelningschef, chef för den enhet som ansvarar för ministeriets förvaltning är förvaltnings- och utvecklingsdirektören och chef för finanscontrollerfunktionen är controllern vid statsrådet.


5 §
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskrav är


2) för förvaltnings- och utvecklingsdirektören högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,


7) för statens IT-direktör, förhandlingsdirektören, lagstiftningsråd, finansråd, budgetråd och konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga,


7 §
Utövande av beslutanderätten

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars får avgöras av en tjänsteman. Samma rätt har i enskilda fall statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, avdelningschefen, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt en i arbetsordningen förordnad chef för en enhet eller avdelningsintern enhet i ärenden som ska avgöras av en underlydande tjänsteman.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 2009

Finansminister
Jyrki Katainen

Personalchef
Ulla Vilhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.