247/2009

Given i Helsingfors den 17 april 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 29 februari 2008 om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (133/2008) 4 §, 5 § 1 och 3 mom., 7 § 2 mom., 12 § och 14 § 1 mom. som följer:

4 §
Hälsovårdskrav som gäller sjukdomsskyddet

Gårdar med nötkreatur ska vara fria från salmonella- och BVD-infektioner och sådana gårdar som säljer livdjur ska dessutom vara fria ringormsinfektioner. I fråga om ringormsinfektioner gäller kravet dock inte gårdar där slutuppfödning av kalvar till köttnöt sker. Gårdar med svin ska vara fria från salmonella, grishosta, nyssjuka, dysenteri och skabb. En infektion som konstateras på gården före förbindelseperioden inleds hindrar inte förbindelse till stödet, men infektionen ska börja saneras bort utan dröjsmål.

Om någon av de ovan nämnda infektionerna konstateras på gården under förbindelseperioden, ska jordbrukaren sanera bort den eller i övrigt handla i enlighet med de gårdsspecifika anvisningar som veterinären har meddelat gården i syfte att hindra att infektionen sprids.

På gårdar med svin ska läkemedel mot skabb inte användas. Suggorna på gården ska vaccineras mot rödsjuka två gånger per år eller i enlighet med veterinärens anvisningar. Suggorna ska behandlas mot endoparasiter i enlighet med veterinärens anvisningar.

Gården ska bekämpa fekala sjukdomsalstrare genom god utfodrings- och foderhygien samt genom att se till att det finns strö och att djuren hålls rena enligt produktionsinriktning.

5 §
Import av foder och djurmaterial

Importerade foder och foderråvaror som används på gården ska införskaffas från företag som finns med på positivlistan eller de ska på något annat sätt ha undersökts med avseende på salmonella i Finland. Med positivlistan avses den av Föreningen för bekämpning av djursjukdomar upprätthållna lista, som ges ut på riksnivå, över företag i foderbranschen som i sin verksamhet frivilligt visar att de behärskar riskbekämpning gällande salmonella. Jordbrukaren ska i samband med ett sådant hälsovårdsbesök som avses i 6 § i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (130/2008) för veterinären visa upp en redogörelse för att de importerade foder och foderråvaror som används på gården har undersökts med avseende på salmonella, om dessa foder och foderråvaror har införskaffats från något annat ställe än från de företag som finns på positivlistan. En motsvarande redogörelse ska vid behov visas upp för en myndighet som avses i 16 § i axel 2-lagen.


Avelsdjur som köps eller flyttas till en gård med nötkreatur ska vara undersökta med avseende på salmonella i enlighet med veterinärens anvisningar. Undersökningen ska vara utförd högst två månader före flyttningen till gården. På gårdar med uppfödning av kalvar, vilka säljer uppköpta djur för vidareuppfödning, ska salmonellaundersökning årligen göras avdelningsvis i enlighet med veterinärens anvisningar.

7 §
Djurens skötsel

Vattenflödet ska mätas i samband med det hälsovårdsbesök som avses i 6 § i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013, minst en gång per år av en veterinär eller av en annan person som är förtrogen därmed under ett skilt besök. Om mätningen har utförts av någon annan än en veterinär före ovan nämnda hälsovårdsbesök, ska veterinären anteckna iakttagelser angående vattnets tillräcklighet i hälsovårdsplanen.

12 §
Främjande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls

För varje nötkreatur som är minst sex månader gammalt ska det finnas en ströad och mjuk liggplats med helt golv. I en och samma box får det inte hållas nötkreatur som är av olika kön, frånsett avelstjurar och tjurar, eller som befinner sig långt från varandra på den sociala rangskalan.

14 §
Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur

För ett sjukt eller skadat nötkreatur ska det finnas ett separat utrymme där djuret kan återhämta sig. För varje påbörjat tiotal av mjölk- eller dikor ska det finnas tillgång till åtminstone en fristående box eller motsvarande utrymme. I fråga om köttnöt ska det finnas fristående sjukboxutrymme av åtminstone 10 m2 för varje påbörjat hundratal djur. För kalvande nötkreatur ska det finnas en kalvningsbox dit djuret förflyttas under högdräktigheten och där det är möjligt att hålla uppsikt över hur kalvningen fortskrider. Nötkreatur som går på bete kan också kalva på betesmark, men vid behov ska djuret kunna förflyttas till en kalvningsbox. Storleken på en kalvningsbox för en mjölk- eller diko är minst 10 m2 och dess kortaste sida ska vara minst 3 meter. De ovan nämnda boxarna kan konstrueras för användning av flera djur gemensamt, men det bör finnas beredskap att ingärda något djur för sig.Denna förordning träder i kraft den 22 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 april 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.