245/2009

Given i Helsingfors den 17 april 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 februari 2009 om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009 (76/2009) 1 § och 2 § 1 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 6 och 7 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller inlämnande av ansökningar samt räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009 (40/2009), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2009 (41/2009), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till miljöstödet för 2009 (42/2009),

4) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2009 (43/2009),

5) statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2009 (44/2009),

6) statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2009 (45/2009),

7) statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2009 (166/2009),

8) statsrådets förordning (182/2009) om transportstöd för sockerbeta 2008.

2 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningar om stöd för växtproduktion, nationell tilläggsdel till miljöstödet, nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget samt stöd för husdjursskötsel och transportstöd för sockerbeta, anmälningar om deltagande samt ansökningar om förskott på husdjursstöd lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum ska ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.


Om det antal bisamhällen som uppges i ansökan minskar under produktionsperioden, ska den sökande inom tio dagar från tidpunkten för minskningen skriftligen meddela om detta.

En ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen och en anmälan enligt 6 mom. lämnas in till arbets- och näringscentralen där driftsstället för biodlingen är beläget.


Denna förordning träder i kraft den 22 april 2009.

Helsingfors den 17 april 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.