244/2009

Given i Helsingfors den 17 april 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under 2008

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. och 5 § i lagen av den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 92/1995 och 5 § sådan den lyder i lag 433/2007:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om vissa grunder för värdering av skador som har orsakats av exceptionella översvämningar under 2008 som ska ersättas enligt lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983), nedan översvämningsskadelagen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stöd av mindre betydelse stöd som avses i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter,

2) referensperiod det beskattningsår då stöd av mindre betydelse beviljas, samt de två föregående beskattningsåren.

3 §
Beviljande och betalning av ersättning

Ersättningen beviljas som stöd av mindre betydelse. Ett villkor för beviljande av ersättningen är att summan av de stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter som beviljats sökanden inte överstiger 7 500 euro under referensperioden. Summan av de stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats den som söker ersättning får inte överskrida det maximibelopp som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. Ersättning för översvämningsskada får beviljas till högst ovan nämnda maximibelopp.

Ersättning för översvämningsskada anses ha beviljats så som föreskrivs i artikel 3.2 i kommissionens förordning som avses i 2 § 2 punkten då tillstånd att betala ut ersättningen har getts.

4 §
Grunder för värdering

Utebliven jordgubbsskörd ersätts enligt normskörd 3 340 kilogram per hektar och pris 3,90 euro per kilogram. Skador för ensilage ersätts enligt ensilagevallens pris per enhet 3,9 sent per kilogram.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 april 2009.

Helsingfors den 17 april 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.