243/2009

Given i Helsingfors den 16 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008–2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 28 februari 2008 om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (130/2008) 6, 7 och 10 §, 16 § 3 mom. och 18 § 2 mom. som följer:

6 §
Hälsovårdsbesök

På de gårdar med nötkreatur som förbundit sig till grundvillkoren ska veterinären företa minst ett hälsovårdsbesök per förbindelseår. På gårdar med svin ska veterinären företa hälsovårdsbesök enligt följande:

1) gårdar med grisproduktion, gårdar med integrerad produktion och slaktsvinsstall med kontinuerlig uppfödning ska besökas minst fyra gånger per år, och

2) slaktsvinsstall med omgångsuppfödning ska besökas en gång per uppfödningsomgång.

Med gårdar med integrerad produktion avses gårdar där det bedrivs både gris- och slaktsvinsproduktion.

Ett skriftligt dokument över hälsovårdsbesöket ska göras upp. Av dokumentet ska framgå de observationer som veterinären gjort under hälsovårdsbesöket.

7 §
Hälsovårdsplan

Utgående från det eller de hälsovårdsbesök företagits ska det utarbetas en skriftlig hälsovårdsplan, där det framgår vilka korrigerings- och utvecklingsåtgärder som behövs. I hälsovårdsplanen ska det finnas en utredning om hur kraven i 8 § har beaktats på gården. Planen ska uppdateras årligen i samband med hälsovårdsbesöket eller hälsovårdsbesöken. Veterinären utarbetar planen och följer upp hur den utfaller. Veterinären ska i samband med hälsovårdsbesöken göra anteckningar om hur planen utfaller.

10 §
Beredskap för funktionsstörningar på gården

Om djurhållningsplatsen är försedd med ett maskinellt ventilations-, utfodrings- eller vattningssystem eller något annat motsvarande system som djurens välbefinnande är beroende av, ska en gård med nötkreatur ha en skriftlig plan över åtgärder som ska vidtas i händelse av störningar i utrustningens funktion. På en sådan gård med nötkreatur ska det i händelse av elavbrott finnas ett reservsystem för alstring av elektricitet, med vars hjälp den maskinella ventilationen och vid behov mjölkningen, vattningen, utfodringen och utgödslingen kan fungera.

På gårdar med svin ska produktionsbyggnaderna vara försedda med ett alarm- och övervakningssystem som slår larm när temperaturen stiger eller sjunker för mycket och vid elavbrott, störningar i ventilationssystemets funktion eller motsvarande störningar som inverkar på djurens välbefinnande. Om djurhållningsplatsen är försedd med ett maskinellt ventilations-, utfodrings- eller vattningssystem eller något annat motsvarande system som djurens välbefinnande är beroende av, ska gården med svin ha en skriftlig plan över åtgärder som ska vidtas i händelse av störningar i utrustningens funktion. På en sådan gård med svin ska det i händelse av elavbrott finnas ett reservsystem för alstring av elektricitet, med vars hjälp den maskinella ventilationen och vid behov vattningen, utfodringen och utgödslingen kan fungera.

16 §
Byte och frångående av tilläggsvillkor

Ett tilläggsvillkor ska frångås, om gården upphör med sådan husdjursproduktion i fråga om vilken tilläggsvillkoret har valts eller om det sker sådana ändringar i förhållandena för gårdens djurproduktion att de åtgärder som det valda tilläggsvillkoret omfattar inte längre kan genomföras eller om djurantalet minskar annat än tillfälligt så att minimiantalet som anges i 6 § 4 mom. i axel 2-lagen inte längre uppfylls. Om en jordbrukare har valt ett för produktionsinriktningen olämpligt tilläggsvillkor, är det möjligt att frångå tilläggsvillkoret. Om en olämplig tilläggsvillkor som jordbrukaren valt frångås frivilligt ska jordbrukaren betala tillbaka det stöd som har betalats för den.


18 §
Beräkning av det djurantal som förutsätts för att stöd ska betalas

I fråga om svin beräknas antalet djurenheter på basis av uppgifterna i det svinregister som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin. Det antal djurenheter som utbetalningen av stödet grundar sig på det år förbindelsen inleds är medelvärdet av antalet djurenheter den 1 maj, den 1 juni, den 1 juli och den 1 augusti. De följande åren är antalet djurenheter medelvärdet av antalet djurenheter den första dagen i varje månad under perioden mellan den 1 september föregående år och den 1 augusti innevarande år. Utgående från en utredning som jordbrukaren lämnat är det möjligt att i medeltalet inte inräkna ett djurantal som befunnit sig på gården under de situationer som avses i 19 §.Denna förordning träder i kraft den 22 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.