239/2009

Given i Helsingfors den 14 april 2009

Inrikesministeriets förordning om placering och underhåll av brandvarnare

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 2 mom. 1 punkten och 29 § 3 mom. i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller bostäders innehavare och ägare samt inkvarteringslokalers och vårdinrättningars verksamhetsidkare. I denna förordning föreskrivs om tillräckligt antal i 29 § i räddningslagen (468/2003) avsedda brandvarnare i bostäder, inkvarteringslokaler och vårdinrättningar, om lämplig placering av dem och om deras funktion samt om tekniska detaljer och metoder för att hålla brandvarnarna i funktionsdugligt skick.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) brandvarnare en anordning, som upptäcker rök och ger akustiskt larm,

2) annan branddetektor en anordning som används i stället för en brandvarnare som avses i 29 § i räddningslagen (468/2003).

3 §
Antal brandvarnare och placering av dem

Varje våning i en bostad samt källar- och vindsvåningar i förbindelse med dessa ska utrustas med minst en brandvarnare. Det ska finnas minst en brandvarnare för varje begynnande yta på 60 m2 på varje våning eller plan i en bostad.

Ett inkvarteringsrum i en inkvarteringslokal och en vårdinrättning ska utrustas med minst en brandvarnare. Allmänna utrymmen i en brandcell som innehåller inkvarteringsrum ska utrustas med minst en brandvarnare på varje våning. Det ska finnas minst en brandvarnare för varje begynnande lägenhetsyta på 60 m2 som utgör allmänna utrymmen.

Brandvarnaren ska installeras så att den reagerar på rök från en eldsvåda i ett så tidigt skede som möjligt. När det gäller antalet brandvarnare och deras placering ska utöver lägenhetsytan även beaktas formen på det utrymme som ska skyddas och aktiviteter som förorsakar speciell fara för antändning.

Vid användning av ovan i 2 § 1 mom. 2 punkten avsedd annan branddetektor ska anordningens antal rökdetektorer och placeringen av dem åtminstone motsvara kraven enligt 1―3 mom.

4 §
Larmsignalens hörbarhet

Larmsignalen från en brandvarnare eller annan branddetektor ska höras till alla delar av bostaden där personer normalt vistas. Vid behov ska larm ges även på annat sätt än med ljudsignal.

5 §
Underhåll av brandvarnare

Brandvarnare ska hållas i funktionsdugligt skick. Brandvarnarens funktion ska säkerställas genom regelbunden testning.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 april 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Teknisk direktör
Hannu Olamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.