228/2009

Given i Helsingfors den 3 april 2009

Lag om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om beviljande av enskilt godkännande av fordon till dess att lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (227/2009) träder i kraft.

2 §
Hänvisning till fordonslagen

I fordonslagen (1090/2002) och med stöd av den föreskrivs om förutsättningarna för beviljande av enskilt godkännande och om annat innehåll i enskilt godkännande samt om ibruktagande i Finland av ett fordon som godkänts vid enskilt godkännande i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland.

3 §
Enskilt godkännande

Med enskilt godkännande avses enskilt godkännande enligt fordonslagen. Till enskilt godkännande hör dessutom registrering i fordonstrafikregistret av uppgifter om fordon.

4 §
Beviljare av enskilt godkännande

Besiktningsställen som enligt lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den är berättigade att utföra registreringsbesiktningar ska utföra sådana enskilda godkännanden som avses i denna lag (beviljare av enskilt godkännande).

5 §
Rättigheter, krav och skyldigheter som gäller beviljare av enskilt godkännande

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på beviljare av enskilt godkännande vad som i lagen om koncession för fordonsbesiktning och med stöd av den föreskrivs om rättigheter, krav och skyldigheter för besiktningsställen som är berättigade att utföra registreringsbesiktningar.

6 §
Krav på den som beviljar enskilt godkännande

På den som beviljar enskilt godkännande tillämpas vad som i lagen om koncession för fordonsbesiktning och med stöd av den föreskrivs om den som utför registreringsbesiktningar.

7 §
Förvaring av dokument som gäller enskilda godkännanden samt utlämnande av uppgifter om dem

Dokument som gäller beviljande av enskilda godkännanden förvaras vid Fordonsförvaltningscentralen.

Beviljare av enskilda godkännanden ska sända de dokument som avses i 1 mom. till Fordonsförvaltningscentralen efter det att de enskilda godkännandena har utförts. Fordonsförvaltningscentralen får för verksamheten i fråga lämna ut dessa dokument genom teknisk anslutning utan hinder av vad som bestäms om hemlighållandet av dem till personer som utför uppgifter i anslutning till besiktning och registrering av fordon samt till dem som bedriver verksamhet för beviljande av enskilda godkännanden.

8 §
Tillsyn

Fordonsförvaltningscentralen utövar tillsyn över beviljandet av enskilda godkännanden samt över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som meddelats med stöd av den med de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i lagen om koncession för fordonsbesiktning.

9 §
Sökande av rättelse och ändringssökande

I ett beslut om enskilt godkännande får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse av beslutet kan yrkas hos Fordonsförvaltningscentralen. Rättelseyrkandet ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Till beslutet ska fogas en anvisning om rättelseyrkande.

I ett beslut som Fordonsförvaltningscentralen fattat med anledning av ett rättelseyrkande eller i ett beslut som centralen i övrigt fattat med stöd av denna lag kan ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

10 §
Handräckning

Polisen är skyldig att lämna handräckning vid tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas.

11 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av lagen om koncession för fordonsbesiktning på beviljande av enskilda godkännanden.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 29 april 2009 och gäller till och med den 31 december 2010.

RP 236/2008
KoUB 2/2009
RSv 18/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr L 263, 9.10.2007, s. 1

Helsingfors den 3 april 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.