223/2009

Given i Helsingfors den 1 april 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa inskränkningar av fisket i Saimen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 37 § 3 mom. i lagen av den 16 april 1982 om fiske (286/1982) sådant det lyder i lag 526/1996, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning förbjuds användningen av vissa fångstredskap och fiskesätt från ingången av maj 2009 till utgången av april 2014 i syfte att trygga saimenvikarens levnadsförhållanden och förökning inom djurets viktigaste utbredningsområden.

2 §
Saimenvikarens viktigaste utbredningsområden

De viktigaste utbredningsområdena för saimenvikaren i Saimen är följande vattenområden eller delar av sådana som märkts ut på bifogade kartritningar:

1) Pyhäselkä skärgård, bilaga 1,

2) Orivesi skärgård, bilaga 2,

3) Joutenvesi – Kolovesi – Pyyvesi, bilaga 3,

4) Haukivesi norra, bilaga 4,

5) Haukivesi södra, bilaga 5,

6) Pihlajavesi, västra, bilaga 6,

7) Pihlajavesi östra, bilaga 7,

8) Tolvanselkä – Katosselkä, bilaga 8,

9) Luonteri – Lietevesi, bilaga 9,

10) Lietevesi – Petranselkä – Storsaimen, bilaga 10.

Till saimenvikarens viktigaste utbredningsområden räknas dock inte sjöar och tjärnar belägna på öar inom det område som avses i 1 mom.

3 §
Förbjudna fångstredskap

Användningen av följande fångstredskap och fångstmetoder är förbjuden inom de områden som avses i 2 §:

1) långrev och andra krokfångstredskap där fisk eller fiskbitar används som bete,

2) nät där nätslingan eller grimman är gjord av flertrådigt garn (multifilgarn),

3) nät som har ett knutavstånd som understiger 60 millimeter, där nätslingan eller grimman är gjord av sådant entrådigt garn (monofilgarn) som är tjockare än 0,17 millimeter,

4) nät som har ett knutavstånd på minst 60 millimeter, där nätslingan eller grimman är gjord av sådant entrådigt garn som är tjockare än 0,20 millimeter,

5) storryssjor som är öppna upptill och andra stående fångstredskap vilka motsvarar storryssjor som har ett knutavstånd som överstiger 55 millimeter, samt sådana storryssjor som inte är öppna upptill.

De begränsningar i 1 mom. som gäller fångstredskap och fångstmetoder gäller inte mete, pilkfiske och fiske med drag, även om dessa skulle bedrivas med hjälp av fiskbete, inte heller fångst med katsa, mjärde eller sådan ryssja som är högst sex meter lång, ledarmen inberäknad.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009 och gäller till och med den 30 april 2014.

Förbudet enligt 3 § 1 mom. 3 punkten gäller yrkesfiskare som avses i 6 a § i fiskelagen (286/1982) först från och med den 1 maj 2011. Fram till det datumet får de använda nät som har ett knutavstånd på mindre än 60 millimeter, där nätslingan eller grimman är gjord av entrådigt garn som är högst 0,20 millimeter tjockt.

Helsingfors den 1 april 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Roni Selén

Bilagor 1-10

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.