220/2009

Given i Helsingfors den 31 mars 2009

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om färdigförpackningar

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

upphävs i handels- och industriministeriets beslut av den 23 februari 2000 om färdigförpackningar (179/2000) 4 § 3 mom. samt bilagorna 4, 5 och 6 till beslutet,

ändras 1 § 2 och 3 mom., 4 § 2 mom., 5 § 2 mom., 9 § och bilaga 3 till beslutet som följer:

1 §
Tillämpningsområde

De standardiserade enheterna motsvarar de värden som förpackaren har valt ut på förhand och som uttrycks i vikt- eller volymenheter och är minst 5 g eller 5 ml och högst 10 kg eller 10 l.

De nominella värden som framgår av bilaga 3 är obligatoriska.

4 §
Övriga anteckningar

Färdigförpackningar, som innehåller flytande produkter, märks med nominell volym och färdigförpackningar som innehåller andra produkter märks med nominell vikt utom när allmänt handelsbruk eller Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter något annat.


5 §
Övriga måttenheter

Innehållsmängden som uttrycks i SI-enheter får också uttryckas genom en parallell märkning där andra måttenheter används.


9 §
Utnämnande av kontrollorgan

Arbets- och näringsministeriet utnämner det kontrollorgan som avses i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 11 april 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG (32007L0045); EGT L 247, 21.9.2007, s. 17

Helsingfors den 31 mars 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Veli Viitala

Bilaga 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.