216/2009

Given i Helsingfors den 2 april 2009

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom., 6 § 5 mom. och 8 § 4 mom. i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), av dem 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 269/2008:

1 §
Nya förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd som ingås 2009

En jordbrukare kan 2009 ingå en sådan förbindelse om kompensationsbidrag samt om basåtgärder inom miljöstödet för jordbruket och eventuella tilläggsåtgärder som avses i 5 § 2 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), nedan axel 2-lagen.

I en sådan förbindelse som avses i 1 mom. kan som stödberättigande åkerareal godkännas en sådan åkerareal som avses i 3 och 4 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007), nedan miljöstödsförordningen, samt en sådan åkerareal som avses i 2 § i denna förordning.

2 §
Stödberättigande åkerareal år 2009

När en sådan förbindelse som avses i 1 § 1 mom. ingås kan berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd sökas och godkännas för en åkerareal som har omfattats av en sådan förbindelse att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och som upphört att gälla efter den sista dagen för ansökan om arealstöd 2002. Dessutom förutsätts att åkerarealen har uppgetts som åker 2006, 2007 eller 2008 på den årliga ansökningsblanketten för arealstöd.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan när en sådan förbindelse som avses i 1 § 1 mom. ingås berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd sökas och godkännas för en åkerareal som har omfattats av en i 1 mom. avsedd förbindelse att inte odla som upphört att gälla efter den sista ansökningsdagen för arealstöd 2008 och senast den sista ansökningsdagen för arealstöd 2009.

Den åkerareal som avses i 1 och 2 mom. ska vara odlingsbar när ansökan om stödberättigande görs och den får inte uppges som icke-odlad eller tillfälligt icke-odlad på ansökningsblanketten för arealstöd 2009.

En jordbrukare kan 2009 ansöka om berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för ökningar av arealen av stödberättigande basskiften, förutsatt att det är fråga om sådana åkerarealer i odlingsbart skick som är geografiskt avskilda från basskiftet. Till ett stödberättigat basskifte kan fogas flera arealer, förutsatt att arealerna är fristående från varandra. Enskilda ökningar kan vara högst 0,05 hektar. Ett nytt basskifte som bildas ska uppfylla de krav som anges i 2 § 1 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser (329/2007). År 2009 kan en jordbrukare ansöka om här avsedda ökningar av basskiften när en sådan förbindelse som avses i 1 § 1 mom. ingås.

3 §
Fogande av nya arealer till förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd

I fråga om de kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som gäller 2009 kan som stödberättigande åkerarealer godkännas sådana i 2 § avsedda arealer som tidigare inte har berättigat till stöd. Till förbindelserna kan även sådana åkerarealer fogas som avses i 4 § 3 mom. och i 9 § i miljöstödsförordningen.

4 §
Avtal om specialstöd som upphör och förlängs 2009

Om jordbrukaren har ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal om specialstöd, som ingåtts med stöd av 18 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) och vars giltighetstid i enlighet med avtalet upphör 2009, kan jordbrukaren ansöka om ett nytt motsvarande avtal om specialstöd i enlighet med 39 § i miljöstödsförordningen. I det sammanhanget kan jordbrukaren ansöka om att i det nya avtalet om specialstöd ska ingå även områden som tidigare inte har omfattats av avtal om specialstöd, dock förutsatt att en åkerareal som godkänns för avtalet är berättigad till stöd 2009 eller kan godkännas som stödberättigande 2009 enligt en sådan förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder inom miljöstödet för jordbruket som avses i 5 § 2 mom. i axel 2-lagen.

5 §
Nya avtal om specialstöd som kan sökas 2009

Om det inte är fråga om en i 4 § avsedd situation, kan en jordbrukare 2009 ansöka om följande avtal om specialstöd som avses i 5 § i axel 2-lagen:

1) anläggning och skötsel av skyddszon,

2) skötsel av mångfunktionell våtmark,

3) åkerodling på grundvattenområden,

4) ekologisk produktion,

5) ekologisk husdjursproduktion,

6) skötsel av vårdbiotoper,

7) främjande av naturens och landskapets mångfald,

8) uppfödning av lantraser,

9) odling av ursprungssorter,

10) metoder för hantering av avrinningsvatten,

11) effektiviserad minskning av näringsbelastningen,

12) placering av flytgödsel i åker,

13) långvarig vallodling på torvåkrar.

Andra stödtagare som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen kan ansöka om avtal om specialstöd i enlighet med 1 mom. 2 och 6 punkten.

De avtal om specialstöd som avses i 1 mom. kan ingås inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten.

6 §
Fogande av nya arealer till ett avtal om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion

Till gällande avtal som har börjat 2007 eller 2008 och som avses i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen kan på ansökan fogas nya åkerarealer 2009. En åkerareal som godkänns för avtalet ska vara berättigad till stöd 2009 eller ska kunna godkännas som stödberättigande 2009 enligt en sådan förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder inom miljöstödet för jordbruket som avses i 5 § 2 mom. i axel 2-lagen. I fråga om de nya arealerna ska övergången till ekologisk produktion ske samtidigt enligt det ursprungliga avtalets övergångstidtabell.

En jordbrukare kan ansöka om ett nytt i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen avsett avtal som ersätter ett tidigare avtal, om den nya åkerareal som avtalet omfattar 2007 eller 2008 ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som godkänts för avtalet tidigare avtalsår överstiger 50 procent av det tidigare avtalets avtalsareal. Den åker som godkänns för avtalet ska uppfylla de villkor som föreskrivs i 1 mom.

7 §
Ansökan om stöd för djurens välbefinnande

En jordbrukare kan 2009 ingå en sådan förbindelse om stöd för djurens välbefinnande som avses i 5 § 3 mom. i axel 2-lagen.

8 §
Ansökan om stöd för icke-produktiva investeringar

En jordbrukare och en annan stödtagare som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen kan 2009 ansöka om sådant stöd för icke-produktiva investeringar som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten i nämnda lag och som gäller anläggning av mångfunktionell våtmark och inledande röjning av värdefulla vårdbiotoper.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 april 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.