215/2009

Given i Helsingfors den 2 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om omstruktureringsstöd till sockerindustrin under regleringsåret 2008/2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 29 november 2007 om omstruktureringsstöd till sockerindustrin under regleringsåret 2008/2009 (1124/2007) 2 § och 4 § 2 mom. samt

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) jordbrukare en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som under referensperioden har grundleveransrättighet för socker,

2) maskinentreprenör en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som under referensperioden på basis av avtal har utfört odlingsarbete för sockerbetor till jordbrukare med sina jordbruksmaskiner mot penningersättning,

3) omstruktureringsfond den fond som avses i artikel 1 i rådets förordning;

4) grundleveransrättighet den rättighet att producera kvotsocker som fastställts för jordbrukare för referensperioden,

5) företag ett företag som helt eller delvis avstår från sin produktionskvot för socker.

4 §
Andel av stödet som betalas till jordbrukare och maskinentreprenörer

Det totala stödbeloppet som betalas till jordbrukare är 2,31 miljoner euro. Det totala stödbeloppet som betalas till maskinentreprenörer är 19 690 euro. Betalning av stöd förutsätter att medel finns tillgängliga i omstruktureringsfonden.

4 a §
Grunder för fastställande av stödet till jordbrukare och maskinentreprenörer

Stödet enligt artiklarna 3.6 och 3.7 första stycket i rådets förordning betalas till jordbrukarna i form av grund- och tilläggsdel. I grunddel betalas hälften av det sammanlagdastödet enligt 4 § 2 mom. Grunddelen betalastill jordbrukare som hade grundleveransrättighet under referensperioden. Grunddelen är högst 15 euro per ton. Till de jordbrukare som på grund av omstruktureringen har avstått från hela grundleveransrättigheten eller en del av den, betalas såväl grunddel som tilläggsdel. Tilläggsdelen betalas för den kvotsockermängd som motsvarar jordbrukarens minskade grundleveransrättighet. Tilläggsdelen betalas emellertid inte om minskningen av grundleveransrättigheten ligger under en ton. Tilläggsdelen är högst 40 euro per ton.

Det stöd som betalas till maskinentreprenörer fastställs på basis av den sånings- och skördeareal för sockerbeta som lagts ut på entreprenad genom avtal med den i 1 mom. avsedda jordbrukaren för vegetationsperioden 2007 så att stöd betalas för 30 procent av det antal hektar som är utlagt på entreprenad. Stöd till maskinentreprenörer betalas dock inte för en sådan sockerbetsareal som under vegetationsperioden 2007 innehades av maskinentreprenören eller ägaren eller ägarna till sånings- eller skördemaskinen. Stödbeloppet är högst 70 euro per hektar.

Det i 1 och 2 mom. avsedda enhetsstödet kan sänkas, om det stödbelopp som beräknas utgående från de stödberättigande ansökningarna överskrider det maximibelopp som föreskrivs i 4 § 2 mom.

Den som ansöker om stöd till maskinentreprenör ska till sin ansökan bifoga det skriftliga avtalet om entreprenad eller någon annan tillförlitlig utredning om entreprenaden.


Denna förordning träder i kraft den 8 april 2009.

Åtgärdar som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 april 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Avdelningschef
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.