208/2009

Given i Helsingfors den 27 mars 2009

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kreditinstitutslagen av den 9 februari 2007 (121/2007) 41 § samt

ändras 42 och 43 §, 71 § 1 och 2 mom., 80 § 1 och 2 mom. samt 170 §, av dem 42 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 880/2008, som följer:

42 §
Anmälningsskyldighet som gäller förvärv och överlåtelse av aktier och andelar

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier, andelar, placeringsandelar eller grundfondsandelar i ett kreditinstitut ska underrätta Finansinspektionen om detta på förhand, om

1) han på grund av förvärvet kommer att inneha minst 10 procent av kreditinstitutets aktie-, andels- eller placeringsandelskapital eller grundfond,

2) hans innehav kommer att vara så stort att det motsvarar minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar, eller om

3) hans innehav annars berättigar till att utöva inflytande som är jämförbart med innehav som avses i 2 punkten eller annars betydande inflytande i kreditinstitutets förvaltning.

Om avsikten är att öka ett innehav som avses i 1 mom. så att det på grund av förvärvet kommer att uppgå till minst 20, 30 eller 50 procent av kreditinstitutets aktie-, andels- eller placeringsandelskapital eller grundfond eller så att innehavet kommer att medföra en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier eller andelar medför eller så att kreditinstitutet blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv anmälas på förhand till Finansinspektionen.

Vid beräkning av den ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. i värdepappersmarknadslagen. Vid tillämpningen av detta moment beaktas inte sådana aktier och andelar som den anmälningsskyldige för högst ett år har förvärvat i samband med en emission av värdepapper eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och utifrån vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i en sammanslutning eller i övrigt påverka verksamheten i sammanslutningens ledning.

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras också när det i innehavet ingående antalet aktier eller andelar sjunker under någon av de gränser för innehav som anges i 1 eller 2mom. eller om kreditinstitutet upphör att vara ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

Kreditinstitutet och dess holdingföretag ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom.

Bestämmelser om de uppgifter som ska fogas till de anmälningar som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av statsrådet.

43 §
Begränsning som gäller förvärv av aktier och andelar

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda sådant förvärv av en ägarandel som avses i 42 § finns i 32 a § i lagen om Finansinspektionen, och bestämmelser om förfarandet när ett förbudsbeslut ges finns i 32 b § i nämnda lag.

En anmälningsskyldig får inte förvärva aktier eller andelar som avses i 42 § förrän Finansinspektionen har fattat det beslut som avses i 1 mom. eller förrän den tidsfrist för beslutsfattande som anges i 32 b § i lagen om Finansinspektionen har löpt ut, om inte annat bestäms vid behandlingen av ärendet.

71 §
Förhållandet mellan kvalificerade innehav och kapitalbasen

Ett kreditinstitut får inte investera mer än 15 procent av sin kapitalbas i aktier, andelar eller kapitallån i sådana företag i vilka kreditinstitutet har ett kvalificerat innehav, förutom när det är fråga om kreditinstitut, utländska kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag.

Kreditinstitut får ha investeringar enligt 1 mom. sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar 60 procent av kreditinstitutets kapitalbas.


80 §
Konsoliderade kvalificerade innehav

De sammanlagda investeringar som företag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp har i aktier, andelar eller kapitallån i sådana företag i vilka ett företag som hör till den finansiella företagsgruppen ensamt eller tillsammans med andra till företagsgruppen hörande företag har ett kvalificerat innehav, får inte överstiga 15 procent av kreditinstitutets konsoliderade kapitalbas, förutom när det är fråga om kreditinstitut, utländska kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag.

Företag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp få ha investeringar enligt 1 mom. sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar 60 procent av kreditinstitutets konsoliderade kapitalbas.


170 §
Brott mot bestämmelserna om förvärv och överlåtelse av kreditinstituts aktier eller andelar

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet förvärvar aktier eller andelar utan att göra anmälan enligt 38 § eller förvärvar eller överlåter aktier eller andelar utan att göra anmälan enligt 42 § eller förvärvar aktier eller andelar i strid med förbud som Finansinspektionen utfärdat med stöd av 38 § i denna lag eller med stöd av 32 a § i lagen om Finansinspektionen ska, om gärningen inte är ringa eller om strängare straff för den inte föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om förvärv och överlåtelse av kreditinstituts aktier eller andelar dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 8 april 2009.

På anmälningar som avses i 42 § i denna lag och som har gjorts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 235/2008
EkUB 1/2009
RSv 15/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG (32007L0044 ), EGT nr L 247, 21.9.2007, s. 1

Helsingfors den 27 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.