188/2009

Given i Helsingfors den 25 mars 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder i lag 423/2007, och 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), sådan den lyder i lag 428/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller följande specialstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen:

1) i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 föreskrivet stöd för energigrödor,

2) i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd, föreskrivet

a) stöd för stärkelsepotatis,

b) bidrag för proteingrödor,

c) utsädesstöd,

3) stöd för torkat foder enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter.

2 §
Representativa skördar inom stödet för energigrödor

De representativa skördarna, dvs. minimikvantiteterna av levererad råvara, som avses i artikel 26 och 153 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror, nedan tillämpningsförordningen, är för

a) rybs/raps 1 100 kg/ha,

b) oljelin 650 kg/ha,

c) senap 1 000 kg/ha,

d) kummin 500 kg/ha,

e) korn, havre och vete 3 000 kg/ha,

f) råg 2 000 kg/ha,

g) oljehampa 900 kg/ha,

h) solros 1 100 kg/ha,

i) hampa skörd av torrsubstans stjälkar 5 000 kg/ha,

j) majs skörd av torrsubstans 12 000 kg/ha,

k) vallväxter 15 500 kg/ha, och

l) rörflen skörd av torrsubstans 3 000 kg/ha.

I de i 1 mom. föreskrivna kilomängderna för representativa skördar är fuktighetsprocenten för oljehampa, korn, havre, vete och råg högst 14 samt för rybs och raps högst nio. Skörden av dessa avtalsväxter kan levereras till förädlaren eller uppsamlaren även som torrare eller fuktigare, förutsatt att kilomängden för den skörd som levereras motsvarar den representativa skördenivån med ovan nämnd bestämningsfuktighet. Halm och stjälkar av de växtarter som avses ovan i 1 mom. punkt a―h kan räknas med i råvarans representativa skörd för en växt som har såtts till tillräcklig täthet enligt god jordbrukshävd, om de levereras till samma förste förädlare eller uppsamlare i samband med kärn- eller utsädesskörden och vidare till sådant bruk som stödsystemet förutsätter.

För fleråriga växter, med undantag för rörflen och fleråriga vallväxter, fastställs inte någon sådan representativ skördenivå inom ramen för stödsystemet för energigrödor som avses i artikel 26 i tillämpningsförordningen.

3 §
Odlarens anmälan om skörd på skiften som omfattas av energianvändning på gårdsnivå

Odlaren ska i samband med bärgningstidpunkten för förbindelseskiftena meddela kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om den representativa skördenivå som fastställs i 2 § sannolikt inte uppnås.

4 §
Energianvändning på gårdsnivå inom stödet för energigrödor

En jordbrukare får

1) använda ryps eller raps som omfattas av KN-nummer 1205 10 90 eller därav förädlat bränsle som energikälla för uppvärmning av byggnader på gårdsbruksenheten eller i arbetsmaskiner och anordningar som används på gårdsbruksenheten,

2) förädla vallväxter till biogas med KN-nummer 2711 29 00 för användning på gårdsbruksenheten.

En i 2 § avsedd representativ kvantitet råvara från rybs, raps, rörflen och vallväxter som används som energigrödor ska i enlighet med artikel 34.1 i tillämpningsförordningen förbrukas som energi på gårdsnivå senast den 31 juli det andra året efter året för skörden.

5 §
Avtal om produktion av energiråvara

Ett avtal som en odlare och förste förädlare eller uppsamlare av en råvara ingår om produktion av en råvara av energigrödor ska upprättas på det sätt som bestäms i artikel 25 i tillämpningsförordningen.

6 §
Förbindelse om produktion av energiråvara

Odlaren ska på det sätt som bestäms i artikel 33.2 i tillämpningsförordningen ingå en förbindelse om användning av rybs och raps med KN-nummer 1205 10 90 samt vallväxter som förädlas till biogas med KN-nummer 2711 29 00 för energiproduktion på gårdsnivå i enlighet med artikel 33 i tillämpningsförordningen.

7 §
Handlingar som förädlaren och uppsamlaren ska förvara inom stödet för energigrödor

Av de handlingar som uppsamlaren eller förädlaren förvarar ska åtminstone framgå de uppgifter som bestäms i artikel 38 i tillämpningsförordningen. Handlingarna ska förvaras under en tid som omfattar minst det år då ansökan gjordes och tre kalenderår därefter.

8 §
Blandat växtbestånd med proteingrödor och spannmål inom bidraget för proteingrödor

Ett blandat växtbestånd med spannmål och i artikel 79 i rådets förordning om gårdsstöd avsedda proteingrödor berättigar till stöd, om jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av proteingrödor och spannmål så att mer än 50 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av proteingrödor och spannmål utgörs av utsäde av proteingrödor.

9 §
Godkänt frö av sötlupin

Frö av sötlupin som odlats på den egna lägenheten och som är av en godkänd sort får användas. Fröets ursprung ska kunna påvisas.

10 §
Anmälan om exceptionella väderförhållanden som inverkar på bidraget för proteingrödor

Om odlaren åberopar exceptionella väderförhållanden enligt artikel 80 andra stycket i rådets förordning om gårdsstöd ska han eller hon meddela kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om saken omedelbart då de exceptionella väderförhållandenas inverkan på växtligheten på skiftena för bidrag för proteingrödor har upptäckts.

I de fall som nämns i 1 mom. ska odlaren bevara växtligheten på skiftena för bidrag för proteingrödor, utan att någon ersättande gröda sås. Växtligheten ska bevaras fram till den 15 augusti. En gård med ekologisk produktion kan, om det är nödvändigt med tanke på ogräsbekämpningen och den behöriga arbets- och näringscentralen har inspekterat den förstörda arealen, bearbeta skiftet före den ovan nämnda tidsfristens utgång.

11 §
Produktionsstöd för torkat foder

Produktionsstöd för torkat foder betalas till torkinrättningen på basis av det torkade foder som framställts av råvara som har bärgats från grönmjölshöskiftet.

Det avtal som torkinrättningen gör upp ska innehålla uppgifter om de jordbruksskiften som omfattas av avtalet och på vilka det odlas råvara samt en hänvisning till stödansökan så som bestäms i artikel 14 i kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder. Torkinrättningen ska årligen senast den 10 april meddela arbets- och näringscentralen kvantiteten av torkat foder som fanns i lager den 31 mars.

12 §
Minimikrav för stödberättigande

I fråga om alla arealbaserade specialstöd är arealen för det minsta jordbruksskifte som kan godtas som stödberättigande 0,05 hektar.

13 §
Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter som avses i tillämpningsförordningen är jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, tullverket, arbets- och näringscentraler och kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 23 april 2008 om specialstöd (282/2008).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 mars 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.