187/2009

Given i Helsingfors den 26 mars 2009

Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 1 och 4 mom. samt 10 § 4 mom. i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd enligt lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förordningen om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

2) rådets nya förordning om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006, (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

3) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, samt för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008,

4) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

5) den nationella reserven den reserv som avses i artikel 41 i rådets nya förordning om gårdsstöd,

6) gårdsstödsrättighet sådan stödrättighet som jordbrukaren får i enlighet med artikel 33.1 i rådets nya förordning och sådan stödrättighet som tilldelas jordbrukaren i enlighet med artiklarna 47 och 48 i förordningen om gårdsstöd,

7) stödberättigande jordbruksmark sådana arealer som avses i artikel 34.2 i rådets nya förordning om gårdsstöd,

8) ansökan om tilldelning ur reserven en ansökan med vilken man ur den nationella reserven ansöker om gårdsstödsrättigheter, ökning av värdet på gårdsstödsrättigheter eller omräkning av värdet på gårdsstödsrättigheter,

9) stödansökan en ansökan som gäller systemet med samlat gårdsstöd och andra system med arealstöd under stödåret i fråga,

10) stödår det år då stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd söks.

3 §
Behörig myndighet

På fastlandet är arbets- och näringscentralen behörig myndighet då gårdsstödsrättigheter eller ökningar av värdet på gårdsstödsrättigheter söks ur den nationella reserven med stöd av artikel 41 i rådets nya förordning om gårdsstöd och artiklarna 16, 18―23 och 23 a i kommissionens förordning II, samt då värdet på gårdsstödsrättigheter omräknas med stöd av artiklarna 7 och 16 i kommissionens förordning II. Arbets- och näringscentralen är behörig myndighet också då gårdsstödsrättigheter återgår till den nationella reserven med stöd av artiklarna 28.3 och 42 i rådets nya förordning om gårdsstöd samt då värdet på gårdsstödsrättigheter omräknas i de fall som avses i artikel 73a.2 punkt a i kommissionens förordning I och då jordbrukaren på frivillig väg lämnar tillbaka stödrättigheter till den nationella reserven.

I landskapet Åland är länsstyrelsen i landskapet Åland den behöriga myndighet som avses i 1 mom.

4 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet

I enlighet med artikel 41.2 i rådets nya förordning om gårdsstöd får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till sådana i artikel 2 punkt k i kommissionens förordning II avsedda jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet. Ansökan ska lämnas in till den behöriga myndigheten senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att den stödberättigande jordbruksmarken har tagits i besittning.

Den stödberättigande jordbruksmark för vilken gårdsstödsrättigheter söks ska ha berättigat till stöd den 28 april 2006. Den ska ha uppgetts i stödansökan för år 2006, med undantag av jordbruksmark som omfattats av en sådan förbindelse om att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

Denna paragraf tillämpas inte om den som har sålt eller arrenderat ut stödberättigande jordbruksmark åt en i denna paragraf avsedda jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet tidigare har fått gårdsstödsrättigheter fastställda för den jordbruksmark som sålts eller arrenderats ut.

5 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av ägoreglering

I enlighet med artikel 41.3 i rådets nya förordning om gårdsstöd får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som på grundval av en ägoreglering som skett efter stödansökan för år 2006 har kommit i besittning av ytterligare minst fem ar stödberättigande jordbruksmark, om ökningen av arealen inte tidigare har beaktats i antalet gårdsstödsrättigheter. Gårdsstödsrättigheter kan beviljas för ökad stödberättigande areal på grundval av ägoreglering oberoende av om ursprungliga gårdsstödsrättigheter tidigare fastställts för arealen i fråga.

Med ägoreglering avses i 1 mom.

1) ägobyte enligt 8 kap. och nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995),

2) ägoreglering enligt 23 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977),

3) ägoreglering enligt 63 § i landsvägslagen (503/2005),

4) ägoreglering som avses i 38 a § i lagen om enskilda vägar (358/1962),

5) ägoreglering enligt 2 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988),

6) ägoreglering enligt 53 § i banlagen (110/2007).

Är det fråga om nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen, kan gårdsstödrättigheter beviljas i enlighet med 1 mom. för stödberättigande areal som ökat på grundval av ägoreglering som fastställts i den nyskiftesplan som avses i 88 § i nämnda lag. Vad som ovan föreskrivs om ägaren ska också tillämpas på en arrendator, om arrendeområdet med stöd av 86 § i fastighetsbildningslagen har flyttats i enlighet med nyskiftesplanen.

6 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av en förbindelse att inte odla

I enlighet med artikel 41.3 i rådets nya förordning om gårdsstöd får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som besitter en stödberättigande åkerareal för vilken gårdsstödsrättigheter inte har sökts eller den ansökta gårdsstödsrättigheten enligt artikel 45.1 i förordningen om gårdsstöd har återgått till den nationella reserven och som har omfattats av en sådan förbindelse att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension, 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare och som upphört att gälla efter den 28 april 2006 eller som upphör att gälla senast den sista dagen för ansökan om tilldelning ur reserven året i fråga.

7 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven i fall som avses i artikel 16 i kommissionens förordning II

I enlighet med artikel 16.1 tredje stycket punkt a i kommissionens förordning II får en jordbrukare, efter det att jordbrukarens avtal om miljöspecialstöd för jordbruket har upphört att gälla och senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att avtalet har upphört att gälla, ansöka om att gårdsstödsrättigheter fastställs för sådan stödberättigande jordbruksmark som inte kunde få gårdsstödsrättigheter 2006 på grund av att avtalet i fråga var i kraft.

8 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av force majeure

Ur den nationella reserven får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter till en jordbrukare som besitter en åkerareal för vilken det inte tidigare har sökts gårdsstödsrättigheter och orsaken till att gårdsstödsrättigheter inte har sökts är force majeure eller exceptionella omständigheter enligt artikel 31 i rådets nya förordning om gårdsstöd.

9 §
Fastställande av gårdsstödsrättigheter i särskilda fall som avses i artikel 18 i kommissionens förordning II

Sista inlämningsdag för ansökan om fastställande av gårdsstödsrättigheter enligt artikel 18.4 i kommissionens förordning II är den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att arrendeavtalet har löpt ut.

Sådana gårdsstödsrättigheter samt sådana ökningar av gårdsstödsrättigheter som avses i artikel 23 a i kommissionens förordning II fastställs senast den sista inlämningsdag för stödansökan som följer efter ett definitivt domstolsbeslut eller efter ett definitivt administrativt beslut som fattats av den behöriga myndigheten i en medlemsstat.

10 §
Antalet gårdsstödsrättigheter som beviljas ur den nationella reserven

Antalet gårdsstödsrättigheter som en jordbrukare beviljas ur den nationella reserven med stöd av artikel 41 i rådets nya förordning om gårdsstöd bestäms, med iakttagande av artikel 6.2 och 6.3 i kommissionens förordning II, enligt den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren har angett i ansökan om tilldelning ur reserven och som är i hans besittning senast den 30 april det aktuella året. En tillförlitligt skriftlig utredning ska lämnas över besittningen av den stödberättigande jordbruksmarken.

11 §
Värdet på de gårdsstödsrättigheter som beviljas ur den nationella reserven

Värdet på de gårdsstödsrättigheter som beviljas ur den nationella reserven med stöd av 4―9 § är lika stort som det värde som det regionalt enhetliga stödet vid tidpunkten för beviljande av gårdsstödsrättigheter ur reserven har i den stödregion där den stödberättigande jordbruksmarken i fråga är belägen.

12 §
Omräkning av värdet på gårdsstödsrättigheterna i fall som avses i artikel 7 i kommissionens förordning II

Om gårdsspecifika tilläggsdelar har fastställts för en jordbrukare och om den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren har i sin besittning senast den 30 april året i fråga, i jämförelse med den areal stödberättigande jordbruksmark som meddelats 2006, har minskat med minst 50 procent till följd av sådan ägoreglering som avses i 5 § 2 mom., kan jordbrukaren ansöka om att få värdet på gårdsstödsrättigheterna omräknat på det sätt som föreskrivs i artikel 7 i kommissionens förordning II.

Ansökan ska lämnas in till den behöriga myndigheten senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att arealen stödberättigande jordbruksmark har minskat.

13 §
Överlåtelse av gårdsstödsrättigheter till den nationella reserven

En jordbrukare kan frivilligt överlåta sina gårdsstödsrättigheter till den nationella reserven. Jordbrukaren kan också återföra värdet av en tilläggsdel som beviljats ur den nationella reserven eller en del av tilläggsdelens värde till den nationella reserven.

14 §
Överföring av gårdsstödsrättigheter till den nationella reserven i fall som avses i artikel 73a i kommissionens förordning I

Det förfarande som avses i artikel 73a.1 och artikel 73a.2 punkt a i kommissionens förordning I tillämpas inte på fall där värdet på andelen enhetligt stöd av de gårdsstödsrättigheter som tilldelats felaktigt är sammanlagt högst 50 euro.

Om gårdsstödsrättigheter överförs till den nationella reserven till följd av kontroll i fall som avses i artikel 73a.2 punkt a i kommissionens förordning I ska den behöriga myndigheten, för att utreda den på felaktiga grunder fastställda arealen jämföra den areal som mättes upp på kontrollen under stödåret i fråga med den areal som låg till grund för fastställandet av gårdsstödsrättigheterna år 2006 eller som korrigerades på kontrollen efter år 2006.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 25 januari 2007 om överföring av gårdsstödsrättigheter och användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd (46/2007) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 mars 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.