169/2009

Given i Helsingfors den 19 mars 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 11 oktober 2007 om registrering av fordon (893/2007) 35 § och 59 § 5 och 6 mom. samt

ändras 5, 12, 13 och 34 § samt 59 § 4 mom., av dem 34 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 320/2008, som följer:

5 §
Särskilda registreringsanmälningar

När det är fråga om ett fordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har skadats eller ett fordon som har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon (828/2008) kan anmälan om avställning göras på en av Fordonsförvaltningscentralen fastställd avregistreringsblankett som skickas till Fordonsförvaltningscentralen eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

När det är fråga om andra fordon än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har förstörts eller andra än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har övergått i kommunens ägo enligt den lag som nämns 1 mom. kan anmälan om slutlig avregistrering göras på en av Fordonsförvaltningscentralen fastställd avregistreringsblankett som skickas till Fordonsförvaltningscentralen eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

En sådan insamlare eller förbehandlare som avses i 18 l § 1 mom. i avfallslagen kan göra en anmälan om slutlig avregistrering av ett fordon på en avregistreringsblankett som har fastställts av Fordonsförvaltningscentralen eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

12 §
Avställning

Registreringsskyltarna för ett fordon som avses i 8 § 1 mom. ska lämnas tillbaka till den som utför registrering när fordonet avställs. Registreringsskyltarna för andra fordon kan lämnas tillbaka till den som utför registrering när avställningen sker eller under avställningstiden. Den som utför registrering antecknar i registret att skyltarna har lämnats tillbaka.

En registreringsanmälan om avställning av ett fordon ska göras, om fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland eller av någon annan orsak inte längre används i trafik i Finland. Registreringsskyltarna ska lämnas tillbaka till den som utför registrering när ett fordon som är registrerat första gången registreras utomlands eller i landskapet Åland.

Fordonsförvaltningscentralen ska avställa ett fordon, om en registreringsmyndighet i utlandet eller landskapet Åland meddelar den att fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland.

Tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att avlägsna registreringsskyltarna från fordon som permanent förs ut ur Finland. När registreringsskyltarna avlägsnats ska detta meddelas Fordonsförvaltningscentralen, som ska avställa fordonet.

Den skyldighet att lämna tillbaka registreringsskyltarna som avses i 1 mom. gäller inte skyltarna för ett fordon som lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har skadats eller för vars del Statskontoret meddelat att det ska avregistreras eller som har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon. Registreringsskyltarna ska dock bevisligen förstöras.

13 §
Slutlig avregistrering

Ett fordon anses vara på annat sätt bevisligen förstört enligt 66 e § i fordonslagen, om

1) ett fordon i kategori M1 eller N1 har förstörts så att fordonet inte kan lämnas in till en sådan insamlare eller förbehandlare som avses i 18 l § 1 mom. i avfallslagen; en myndighetsutredning om att fordonet har förstörts ska visas upp,

2) en tillförlitlig utredning lämnas om att ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har förstörts, skrotats eller demonterats,

3) ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har förstörts, eller

4) ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon och klassificerats som skrotfordon enligt nämnda lag och en anmälan om slutlig avregistrering av fordonet har gjorts för anteckning i registret.

Ett fordon antecknas vara slutligt avregistrerat den dag då skrotningsintyget har utfärdats eller den dag då fordonet på annat sätt bevisligen har förstörts. Av särskilda skäl kan ett fordon antecknas som slutligt avregistrerat även vid ett tidigare datum.

34 §
Förflyttningstillstånd

Ett förflyttningstillstånd enligt 66 f § 2 mom. i fordonslagen kan för följande ändamål på ansökan ges för ett fordon som inte har genomgått första registrering eller som har avställts:

1) körning till besiktning eller en verkstad,

2) förflyttning av ett importerat fordon från införselorten till utförselorten eller någon annan ort i landet,

3) förevisning av ett fordon eller en produkt som har nära samband med fordonet,

4) tävling som finns i tävlingskalendern för en i Finland registrerad riksomfattande centralorganisation för bilsport,

5) användning av fordonet i trafik, om för fordonet har gjorts en anmälan om ibruktagande som avses i 35 a § i bilskattelagen eller om ett ärende som gäller bilbeskattningen av fordonet är under behandling vid tullverket,

6) användning av fordonet i trafik i en sådan situation som avses i 35 b § i bilskattelagen,

7) förflyttning av fordonet av annat särskilt skäl.

Förflyttningstillstånd kan även ges för ett fordon som används i trafik för körning till en verkstad, även om fordonet belagts med användningsförbud, och för körning till en verkstad och till besiktning, även om fordonet getts körförbud med stöd av 84 § i fordonslagen.

En förutsättning för att förflyttningstillstånd ska ges är att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet och att den föreskrivna fordonsskatten är betald. Förflyttningstillstånd ges för den tid användningsbehovet kräver. Utan särskilt vägande skäl får tillståndet inte ges för en längre tid än sju dagar. Som ett sådant särskilt vägande skäl kan betraktas de situationer som avses i 1 mom. 5 och 6 punkten, men inte användning av fordonet i tävling.

De förflyttningsmärken som hänför sig till förflyttningstillståndet lämnas ut i samband med att förflyttningstillståndet ges.

Ett fordon som används med stöd av förflyttningstillstånd får lastas för det användningsändamål som anges i 1 mom. 5 punkten. Utöver detta får fordonet lastas för de användningsändamål som avses i 1 mom. 1―3 och 6 punkten om lasten är avsedd endast för tillståndsinnehavarens personliga bruk. Ett fordon som används med stöd av förflyttningstillstånd får dra en släpvagn för ett användningsändamål som anges i 1 mom. 5 punkten. Utöver detta får fordonet dra en släpvagn endast om både dragfordonet och släpvagnen används för det ändamål som anges i 1 mom. 1―3 eller 6 punkten. Om dragfordonet används med stöd av förflyttningstillstånd för de användningsändamål som anges i 1 mom. 1―3 eller 6 punkten, ska också lasten på en registrerad släpvagn vara avsedd endast för tillståndshavarens personliga bruk.

59 §
Övergångsbestämmelser

Registreringsintyg som har utfärdats före ikraftträdandet av denna förordning gäller som sådana.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

Helsingfors den 19 mars 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.