167/2009

Given i Helsingfors den 19 mars 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 27 mars 2008 om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008―2013 (185/2008) 3 § 5 punkten samt

ändras 3 § 4 punkten, 5 § 1 mom. samt rubriken för 14 § och 14 § 2 mom. som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


4) konstruktion traditionella och lätta konstruktioner av ringa storlek som hör samman med kreatursskötsel.

5 §
Områden där stöd kan beviljas för våtmarker

Stöd för anläggning av våtmark kan beviljas endast för sådana objekt där åkrarna utgör mer än 20 procent av vattendragets eller utfallsdikets ovanförliggande avrinningsområde. Om de våtmarker som ska anläggas bildar en projekthelhet bedöms den ovan nämnda andelen på 20 procent utifrån projekthelheten.


14 §
Ersättning för eget arbete och utan vederlag utfört arbete

Arbete som utförs utan vederlag i anslutning till anläggning av våtmark samt vid inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper som behövs för att projektet ska kunna genomföras, kan godkännas som kostnad som ersätts om stöd söks för en icke-produktiv investering som utförs av en sådan registrerad förening som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen.


Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 mars 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.