161/2009

Given i Helsingfors den 13 mars 2009

Lag om ändring av konkurslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konkurslagen av den 20 februari 2004 (120/2004) 7 kap. 2 § 4 mom. samt

fogas till 7 kap. en ny 16 § som följer:

7 kap.

Förfarandet i domstol

2 §
Behörig domstol i ett ärende som gäller försättande i konkurs

Ett ärende som gäller försättande av ett dödsbo i konkurs prövas av den domstol som avses i 10 kap. 17 § i rättegångsbalken. I andra hand prövas ärendet av den domstol som avses i 18 § 1 mom. 9 punkten i nämnda kapitel.

16 §
Avtal om behörig domstol

Det kan inte avtalas om att ett ärende som avses i detta kapitel ska handläggas av någon annan domstol, om inte något annat följer av någon annan lag, Europeiska gemenskapens lagstiftning eller internationella fördrag som är bindande för Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008
LaUB 16/2008
RSv 5/2009

Helsingfors den 13 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.