146/2009

Given i Helsingfors den 13 mars 2009

Lag om ändring av 11 § i trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 11 §, sådan den lyder i lag 361/1993, som följer:

11 §

Ersättningstalan enligt denna lag ska i den ordning som gäller för tvistemål väckas mot försäkringsbolaget inom tre år från den tidpunkt då den skadelidande fick vetskap om skadan och om vilket försäkringsbolag som är ansvarigt för skadan.

Den som inte har anhängiggjort sin talan inom den tid som föreskrivs i 1 mom. förlorar sin rätt till ersättning enligt denna lag. Samma verkan som väckande av talan har dock att det trafikförsäkringsbolag som saken gäller bevisligen tillställs en skriftlig anmälan om trafikskadan inom den tid som anges i nämnda moment och som innehåller uppgifter om var och när skadan inträffat samt om den skadelidande och hans eller hennes adress.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008
LaUB 16/2008
RSv 5/2009

Helsingfors den 13 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.