97/2009

Given i Helsingfors den 26 februari 2009

Statsrådets förordning om produktionsbidrag som betalas för 2009 för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 5 mom. i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I enlighet med artikel 69 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 betalas det för 2009 produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare samt de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008,

2) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror,

3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,

4) blandat växtbestånd av proteingrödor och spannmål ett blandat växtbestånd av spannmål och sådana proteingrödor som avses i artikel 79 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken, om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan den nya förordningen om gårdsstöd, där jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av proteingrödor och spannmål så att mer än 50 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde utgörs av proteingrödor,

5) åkerareal mark som odlas för produktion av jordbruks- och trädgårdsväxter, icke odlad åker som sköts i enlighet med artikel 6 i den nya förordningen om gårdsstöd, odlingsmark som enligt anmälan tillfälligt inte odlas, trädgårdsland och växthusareal,

6) jordbrukare en jordbrukare som avses i artikel 2 i den nya förordningen om gårdsstöd,

7) konstaterad åkerareal den åkerareal som jordbrukaren uppgett eller som konstaterats vid en eventuell kontroll, dock den mindre av dem,

8) diko ett nötkreatur av köttras eller som är framavlat genom en korsning med en köttras och som har kalvat minst en gång, som används enbart till produktion av kalvar och vars kalvar föds upp för köttproduktion eller för att utöka dikoproduktionen och som i nötdjursregistret har antecknats som diko,

9) kviga ett hondjur av nötkreatur som är minst åtta månader och som ännu inte har kalvat,

10) nötdjursregister det system för identifiering och registrering av nötkreatur som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 och jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006).

2 kap.

Produktionsbidrag för jordbruksgrödor

3 §
Grödor som berättigar till stöd

Stödberättigande jordbruksgrödor är höstråg, höstvete, rågvete, höstspeltvete, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solrosor, sojaböna, åkerärt, bondböna, sötlupin, oljelin, spånadslin och fiberhampa samt blandat växtbestånd av proteingrödor och spannmål.

4 §
Produktionsbidragets belopp

Produktionsbidrag för jordbruksgrödor kan beviljas till ett belopp av högst 50 euro per hektar sådan åkerareal som används för odling av stödberättigande grödor.

Produktionsbidraget för jordbruksgrödor kan uppgå till högst 5,84 miljoner euro. Om det belopp av produktionsbidrag för jordbruksgrödor som beräknas utifrån godtagbara ansökningar överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, sänks produktionsbidraget proportionellt med överskridningen.

5 §
Villkoren för produktionsbidrag för jordbruksgrödor

För att produktionsbidrag ska beviljas för jordbruksgrödor förutsätts att den sammanlagda åkerarealen för odling av stödberättigande grödor utgör minst 10 procent av den konstaterade åkerarealen. Produktionsbidrag för enskilda grödor kan beviljas för högst 50 procent av den konstaterade åkerarealen.

Till produktionsbidrag för jordbruksgrödor berättigar inte sådan åkerareal för höstråg, rågvete, höstvete, höstspeltvete, höstrybs och höstraps som har använts för att uppfylla kravet på minimiareal för växttäcke enligt 16 § 1 mom. 2 punkten i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000).

6 §
Särskilda krav i fråga om fiberhampa och sötlupin

Stödberättigande sorter av fiberhampa är de sorter som räknas upp i artikel 33.1 i kommissionens förordning I. Jordbrukaren ska bevara växtbeståndet för fiberhampa tills den skyldighet att kontrollera halten av tetrahydrokannabinol som föreskrivs i artikel 33.2 i kommissionens förordning I har fullgjorts.

Stödberättigande sorter av sötlupin är de sorter som avses i artikel 2.5 i kommissionens förordning II och av vilkas frön högst fem procent är bittra.

3 kap.

Produktionsbidrag för nötkreatur

7 §
Produktionsbidragets belopp

Produktionsbidrag för dikor kan beviljas till ett belopp av högst 200 euro för varje stödberättigande diko och kviga. Produktionsbidrag för handjur och kvigor av nötkreatur som slaktas kan beviljas till ett belopp av högst 80 euro per slaktat djur.

Produktionsbidraget för dikor kan uppgå till högst 7,0 miljoner euro, och produktionsbidraget för handjur och kvigor av nötkreatur som slaktas till högst 3,118 miljoner euro. Om det belopp av produktionsbidrag som beräknas utifrån godtagbara ansökningar överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, sänks produktionsbidraget proportionellt med överskridningen.

8 §
Villkoren för produktionsbidrag för dikor

Produktionsbidrag beviljas för dikor och kvigor som till minst 50 procent är av köttras. Som köttraser betraktas nötkreatur som inte nämns i bilagan till denna förordning. Produktionsbidraget fastställs på basis av det genomsnittliga antalet stödberättigande dikor och kvigor som enligt nötdjursregistret varit i jordbrukarens besittning mellan den 1 januari och den 31 december 2009, de nämnda dagarna inberäknade. Av det sammanlagda genomsnittliga antalet dikor och kvigor får högst 40 procent vara kvigor.

Det genomsnittliga antalet dikor och kvigor fås genom att de stödberättigande dagarna för de enskilda djuren räknas samman och summan divideras med talet 365. Det sammanlagda genomsnittliga antalet dikor och kvigor beräknas med en decimals noggrannhet.

De dikor och kvigor som berättigar till produktionsbidrag ska vara märkta och registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 och jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006).

9 §
Villkoren för produktionsbidrag för slaktade handjur och kvigor av nötkreatur

Produktionsbidrag beviljas för handjur av nötkreatur som slaktats mellan den 1 januari och den 31 december 2009, de nämnda dagarna inberäknade, och som har en slaktvikt på minst 330 kilogram, och på motsvarande sätt för kvigor som har en slaktvikt på minst 210 kilogram.

För att produktionsbidrag ska beviljas förutsätts att

1) djuret har märkts och registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 och jord och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006),

2) det slaktade djuret har varit i jordbrukarens besittning utan avbrott minst 60 dygn under de 90 dygnen före slaktningen,

3) djuret har slaktats i ett av Livsmedelssäkerhetsverket godkänt slakteri eller i ett av den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn godkänt litet slakteri, och att slaktuppgifterna har rapporterats till nötdjursregistret, samt att

4) djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som livsmedel.

För en kropp som helt kasserats i samband med slaktningen betalas inget produktionsbidrag. Om kroppen av ett djur har kasserats delvis, beviljas produktionsbidrag för det slaktade djuret, om kroppens totala vikt, den kasserade delen inberäknad, uppfyller minimikraven enligt 1 mom.

Om kroppen har kasserats, på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen och producenten har betalats en slaktdjurslikvid, berättigar kroppen till produktionsbidrag. Om ett djur dör under transporten eller i slakteriets ladugård, berättigar djuret inte till produktionsbidrag.

4 kap.

Ikraftträdande

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 mars 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 februari 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Bilaga

NÖTKREATURSRASER SOM INTE BETRAKTAS SOM KÖTTRASER
Angler Rotvieh (Angeln) - RØd
dansk maelkerace (RDM)
German Red - Lithuanian Red
Ayrshire
Armoricaine
Bretonne Pie-Noir
Friesian: Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace(SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse(SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein
Groninger Blaarkop
Guernsey
Jersey
Malkeborthorn
Reggiana
Valdostana Nera
Östfinsk boskap
Västfinsk boskap
Nordfinsk boskap

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.