81/2009

Given i Helsingfors den 12 februari 2009

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

upphävs i arbetsordningen för utrikesministeriet av den 28 augusti 2008 (550/2008) 47 §, samt

ändras 4, 9, 10, 19, 22, 44, 48, 67―71, 79, 94 och 97 § som följer:

4 §
Intern revision och utvärdering

Vid ministeriet finns en funktionellt sett oberoende enhet för intern revision och utvärdering för att säkerställa att den interna kontrollen är relevant och tillräcklig och för andra revisions- och utvärderingsuppdrag som ledningen bestämmer.

Enheten lyder under statssekreteraren som är kanslichef. Understatssekreteraren som ansvarar för utvecklingssamarbetet biträder statssekreteraren i ärenden som gäller revision av utvecklingssamarbetet.

Närmare bestämmelser om den interna revisionen finns i reglementet för intern kontroll som avses i förordningen om statsbudgeten (1243/1992), nedan budgetförordningen.

9 §
Ministeriets ledningsgrupp

Ministeriets ledningsgrupp ska förberedelsevis behandla strategiskt viktiga frågor som gäller verksamheten och ekonomin inom förvaltningsområdet samt andra frågor som ordföranden eller vice ordföranden tar upp till behandling. Ministeriets ledningsgrupp består av utrikesministern och de övriga ministrarna inom förvaltningsområdet, statssekreteraren som kanslichef och understatssekreterarna.

I tjänstemannasammansättning består ministeriets ledningsgrupp av gruppens tjänstemannamedlemmar. I denna sammansättning ska ledningsgruppen behandla och samordna ärenden som hör till uppgifterna för statssekreteraren som är kanslichef och för understatssekreterarna.

Ordförande för ministeriets ledningsgrupp är utrikesministern, vice ordförande de övriga ministrarna inom förvaltningsområdet och sekreterare en tjänsteman som statssekreteraren som är kanslichef förordnar. Ordförande för tjänstemannasammansättningen är statssekreteraren som är kanslichef och vice ordförande den understatssekreterare som ansvarar för tjänsterna utanför uppdelningen på avdelningar. Gruppen sammanträder på kallelse av en minister eller av statssekreteraren som är kanslichef eller på något annat sätt som gruppen bestämmer.

10 §
Ministeriets utvidgade ledningsgrupp

Ministeriets utvidgade ledningsgrupp deltar i behandlingen av principiellt viktiga frågor och frågor av stor bärvidd som gäller verksamheten inom förvaltningsområdet och behandlar förberedelsevis andra frågor som ordföranden eller vice ordföranden tar upp till behandling. Ledningsgruppen ska dessutom främja den interna informationsgången vid ministeriet.

Ledningsgruppen består av statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterarna, avdelningscheferna, administrationsdirektören, rättschefen, chefen för allmänhetstjänster, protokollchefen, chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete, inspektören inom utrikesförvaltningen, planerings- och forskningschefen, ekonomidirektören och datadirektören samt representanter som utses av personalorganisationerna.

Ordförande för ledningsgruppen är statssekreteraren som kanslichef. Vice ordförande är understatssekreterarna i den ordning som statssekreteraren som är kanslichef bestämmer och sekreterare är en tjänsteman som statssekreteraren som är kanslichef förordnar. Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av statssekreteraren som är kanslichef eller på något annat sätt som ledningsgruppen bestämmer.

19 §
Politiska avdelningens organisation

Vid politiska avdelningen finns följande enheter:

1) säkerhetspolitik och krishantering,

2) vapenkontroll,

3) EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik,

4) politiska frågor om mänskliga rättigheter, och

5) FN och allmänna globala ärenden.

22 §
Europaavdelningens organisation

Vid Europaavdelningen finns följande enheter:

1) norra Europa,

2) allmänna EU-frågor och samordning,

3) Central-, Väst- och Sydeuropa, samt

4) EU:s utvidgning och Västbalkan.

Som en del av enheten för norra Europa finns ett sekretariat för nordiskt samarbete, vars chef föredrar ärendena som hör till sekretariatets ansvarsområde direkt för ministern för nordiskt samarbete.

44 §
Uppgifterna vid enheten för intern granskning och utvärdering

Utöver vad som bestäms om intern kontroll i ministeriets ekonomistadga hör följande uppgifter till enheten för intern granskning och utvärdering:

1) granskning av utrikesförvaltningens verksamhet och ekonomi,

2) inspektion av ministeriets verksamhetsenheter och beskickningar,

3) initiativ i syfte att förbättra verksamhetens resultat och lönsamhet och att avhjälpa konstaterade brister,

4) undersökningsåtgärder i anslutning till den interna inspektionsverksamheten,

5) uppföljning av åtgärder som föreslagits i samband med granskningen,

6) kontakter till andra granskningsmyndigheter inom statsförvaltningen och bistånd till dem vid granskningen, samt

7) allmän utveckling av kontroll och granskning.

48 §
Understatssekreterarna

Ministeriet har fyra understatssekreterare och deras uppgifter är fördelade på följande helheter:

1) utrikes- och säkerhetspolitik, Europa, Ryssland och Centralasien

2) handelspolitiska ärenden och ekonomiskt samarbete, Amerika, Asien och Oceanien

3) utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik inklusive utvärdering, Afrika och Mellanöstern, samt

4) rättstjänsten, allmänhetstjänsterna, protokolltjänsterna, de administrativa tjänsterna och ekonomienheten.

Understatssekreteraren

1) bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som ankommer på statssekreteraren som är kanslichef,

2) främjar och samordnar utrikesministeriets och andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden,

3) samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden,

4) följer särskilt med de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden.

67 §
Personaldirektörens beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör personaldirektören följande ärenden:

1) inrättande och indragning av andra tjänster inom utrikesförvaltningen än de som nämns i 61 § 1 mom. 4 punkten och ändring av tjänstebenämningen,

2) utnämnande och uppsägning av avdelningssekreterare och allmänna tjänstemän i en lägre tjänsteställning än dessa och av specialtjänstemän i motsvarande ställning, förordnande till en uppgift vid en beskickning, hävning av tjänsteförhållandet och förordnande av tjänsteställe,

3) utnämnande av tjänsteman för tidsbundet tjänsteförhållande eller till visstidstjänst med undantag för attachétjänster,

4) förordnande av administrativa attachéer och tjänstemän med högre tjänsteställning än dessa, dock inte utrikesråd, till annan uppgift än till chef för en verksamhetsenhet vid ministeriet och till en uppgift vid en beskickning i svårighetsklass 11 B eller motsvarande eller till en mindre krävande uppgift,

5) ärenden som gäller ett preciserande tjänstekollektivavtal som ministeriet har förhandlat fram,

6) avgörande med anledning av rättelseyrkande genom vilket ändring söks i ministeriets eller en beskicknings beslut i ett ärende som gäller ekonomisk förmån av anställningsförhållandet eller kostnadsersättningar,

7) rätt för andra än dem som är anställda inom utrikesförvaltningen att tjänstgöra vid en beskickning och meddelande om att dessa personer hör till beskickningens personal,

8) fastställande av motsvarigheter på främmande språk till de tjänste- och uppgiftsbenämningar samt titlar som används inom utrikesförvaltningen och till namnen på ministeriets verksamhetsenheter och beskickningar,

9) beviljande av diplomatpass samt andra ärenden som gäller beviljande, indragning och omhändertagande av diplomatpass,

10) beviljande av tjänstledighet som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal samt behovsprövad tjänstledighet för utrikesråd,

11) ärenden som gäller bisysslotillstånd och meddelande om bisyssla,

12) förordnande av en tjänsteman till föredragande vid ministeriet,

13) förordnande av tjänsteställe som separat beslut, och

14) övriga ärenden som gäller de anställda inom utrikesförvaltningen och hör till personalförvaltningen, med undantag för utnämnande till tjänst och förordnande till uppgift, om inte något annat föreskrivs.

68 §
Personalplaneringschefens beslutanderätt

Personalplaneringschefen avgör följande ärenden:

1) placering av avdelningssekreterare och tjänstemän i lägre tjänsteställning än dessa vid ministeriets verksamhetsenheter genom beslut om förordnande till uppgift,

2) beviljande av tjänstetitel för tjänstemän och andra anställda som tjänstgör inom utrikesrepresentationen för den tid de tjänstgör vid en bestämd beskickning,

3) anställning och uppsägning av personal i arbetsavtalsförhållande och av praktikanter, hävning av anställningsförhållandet samt placering vid ministeriet, om inte ärendet ska avgöras av någon annan tjänsteman,

4) beviljande av tjänstledighet som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal och av behovsprövad tjänstledighet för tjänstemän samt beviljande av motsvarande befrielse för andra anställda, med undantag av statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterarna och utrikesråden,

5) ärenden som gäller uppsägning från en tjänstemans eller annan arbetstagares sida och annat upphävande av tjänsteförhållande, samt utgivande av arbetsintyg och andra intyg som gäller anställningsförhållandet, och

6) uppgörande av avtal om alterneringsledighet.

7) ingående av avtal om sparad ledighet eller utbyte av semesterpenning mot ledighet med lön, och

8) beviljande av lönetillägg och tilläggsarvoden som grundar sig på tjänstekollektivavtal, andra avtal eller bestämmelser som gäller anställningsvillkoren.

69 §
Beslutanderätt för chefen för personaltjänster

Chefen för personaltjänster avgör följande ärenden:

1) förmåner och ersättningar som beror på anställningsförhållandet samt återindrivning av dem, om inte ärendet hör till någon annan tjänsteman,

2) betalning av ersättningar enligt lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare (176/1987), och

3) permanent tillstånd att använda egen bil på tjänsteresor i Finland.

70 §
Utbildningschefens beslutanderätt

Utbildningschefen avgör ärenden som gäller användningen av utbildningsanslagen, om inte annat bestäms till någon del.

71 §
Beslutanderätt för chefen för reseförvaltningen

Chefen för reseförvaltningen avgör frågor som hänför sig till ersättningar för resekostnader och som gäller

1) godkännande för behandling av försenad reseräkning,

2) överskridning av hotellersättningen, och

3) rätt till övervikt på bagage.

79 §
Ekonomidirektörens beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör ekonomidirektören ärenden som hör till ekonomiplanering och ekonomiförvaltning samt ministeriets interna och till beskickningarna riktade föreskrifter och anvisningar (normer) som hänför sig till enhetens uppgifter, till den del de inte hör till någon annan tjänstemans eller ministers beslutanderätt.

94 §
Tjänstereseförordnanden vid ministeriet

Förordnanden om tjänsteresor utfärdas av

1) ministern för statssekreteraren som är kanslichef,

2) statssekreteraren som kanslichef för understatssekreterarna, inspektören inom utrikesförvaltningen samt planerings- och forskningschefen,

3) statssekreteraren som kanslichef eller en understatssekreterare som förordnas av statssekreteraren som är kanslichef för avdelningscheferna,

4) avdelningscheferna, administrationsdirektören, rättschefen, chefen för allmänhetstjänsterna och protokollchefen för biträdande avdelningschefer, enhetschefer och övriga direkt underlydande tjänstemän,

5) inspektören inom utrikesförvaltningen för underlydande tjänstemän, och

6) enhetscheferna för underlydande tjänstemän.

När det gäller tjänstemän som sänds på tjänsteresa som vikarie eller för introduktion till en beskickning utfärdas dock förordnandet om tjänsteresa av personaldirektören.

När det gäller tjänstemän som sänds på tjänsteresa i krishanteringsuppdrag eller andra motsvarande uppdrag och dessa tjänstemän inte är placerade vid någon verksamhetsenhet utfärdas förordnandet om tjänsteresa av chefen för den verksamhetsenhet från vars anslag resekostnaderna betalas.

Då reseförordnande utfärdas för en anställd i arbetsförhållande ska bestämmelserna om tjänstemän iakttas i tillämpliga delar.

I fall där beslutanderätten inte bestäms enligt 1–4 mom. eller 82 § utfärdas förordnandet om tjänsteresa av administrationsdirektören.

97 §
Fastställande av semester

Utrikesministern fastställer semestern för statssekreteraren som är kanslichef. Statssekreteraren som är kanslichef fastställer semestrarna för understatssekreterarna, inspektören inom utrikesförvaltningen och för planerings- och forskningschefen.

Statssekreteraren som är kanslichef eller en understatssekreterare som förordnas av statssekreteraren som är kanslichef fastställer semestern för avdelningscheferna.

Avdelningscheferna, administrationsdirektören, rättschefen, chefen för allmänhetstjänsterna och protokollchefen för biträdande avdelningschefer, enhetschefer och övriga direkt underlydande tjänstemän.

Inspektören inom utrikesförvaltningen fastställer semestrarna för underlydande anställda.

Enhetscheferna fastställer semestrarna för underlydande anställda.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 februari 2009

Utrikesminister
Alexander Stubb

Lagstiftningsrådet
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.