77/2009

Given i Helsingfors den 12 februari 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 december 2007 om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (1347/2007) 8 § samt

ändras 1, 4 och 6 § samt 9 § 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller tillämpning av de bidragssystem för djur om vilka föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

4 §
Begränsningar som gäller antalet tjurar och stutar per gård

Vid beviljande av tjurbidrag och bidrag för stutar tillämpas inte den övre gräns om högst 90 nötkreatur per gård som avses i artikel 110.1 i rådets förordningen om gårdsstöd.

Om det i artikel 110.8 i rådets förordningen om gårdsstöd avsedda tak (landskvot) som fastställts för Finland överskrids, riktas den proportionella minskning som ska göras enbart till de producenter för vilkas del det i ansökan eller ansökningarna angivna sammanlagda antalet bidragsberättigande tjurar och stutar i första åldersklassen överskrider 25 djur per kalenderår och gård.

6 §
Bidrag per tacka

Det minimiantal som avses i artikel 101.3 i rådets förordning om gårdsstöd för vilket bidrag per tacka kan ansökas, är tio tackor.

9 §
Förvaring av dokument

Som dokument som hänför sig till bidragsansökan betraktas också nötkreatursförteckningar samt djurförteckningar ur får- och getregistret.


Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 februari 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.