69/2009

Given i Helsingfors den 12 februari 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 november 2006 om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning (1011/2006) 1 § och 5 § 1 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid verkställigheten av det system för jordbruksrådgivning som avses i artiklarna 12 och 13 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

Denna förordning tillämpas inte i landskapet Åland.

5 §
Verksamhetsplan för rådgivningen

En verksamhetsplan för rådgivningen ska innehålla en utredning över utbildningen, en utredning över hur den interna kvalitetskontrollen av rådgivningen genomförs, en utredning över registrering i förskottsuppbördsregistret och huruvida det finns en ansvarsförsäkring samt en förteckning över iakttagelser om de rådgivningsmoduler som angetts i ansökan.Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 februari 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.